Ouders > Klachtenregeling

Klachtenregelingen

Klachtenregeling Montessori Lyceum Oostpoort

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit de school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Wij nodigen u uit om bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersonen. De interne contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u en geven u informatie over mogelijke vervolgstappen. U kunt in de schoolgids van uw kind zien wie de contactpersonen zijn en hoe u ze kunt bereiken.

Interne vertrouwenspersonen Montessori Lyceum Oostpoort:
Fatima Haddouch, te bereiken via f.haddouch@msa.nl
Mark Souwer, te bereiken via m.souwer@msa.nl

Als u er met school niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het College van Bestuur.

Het College van Bestuur kan desgewenst voor verdere ondersteuning ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Extern vertrouwenspersoon:  Mevrouw S. List, te bereiken via sonjalistbv@gmail.com en/of 06 – 1614 8484

Algemene MSA Klachtenregeling voor ouders 
Zie www.msa.nl onder Statuten en reglementen.

Geschillencommissie bijzonder onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen ouders en leerlingen, schoolbesturen en medewerkers terecht bij één loket  GCBO (geschillencommissie bijzonder onderwijs). Op de website www.gcbo.nl staat informatie over de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissie, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.