Update 25 september: Bericht over onze coronamaatregelen

UPDATE
A’dam, 25 september 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Een korte update zoals beloofd: we hebben een redelijk stabiel beeld inmiddels wat betreft het aantal leerlingen met een positieve corona-test.

Dat zijn er nu steeds zo’n 10 gemiddeld. (we hebben 840 leerlingen, dus dat is ruim 1% van de leerlingen)

Daarnaast zitten drie collega’s thuis omdat ze een positieve testuitslag hebben (van de 130 collega’s).

Gelukkig keren de leerlingen en collega’s steeds weer gezond terug op school, dat is het allerbelangrijkste.

Leraren die in quarantaine thuis zitten maar niet ziek zijn, verzorgen nu ook lessen vanuit huis, soms met een klassenassistent in de klas. Dit loopt goed en daar zijn we trots op!

Doordat leraren zich nu ook versneld kunnen laten testen hoeven de leerlingen hen minder lang te missen op school; een mooie ontwikkeling.

Zelf vind ik de sfeer op school nog steeds heel goed en ik ben echt trots op mijn collega’s die alles uit de kast halen om uw kind zo goed mogelijk les te blijven geven in deze omstandigheden.

Binnenkort is er weer een bijeenkomst met de leerlingenraad en dan zal ik hen weer vragen hoe zij de sfeer en de maatregelen beoordelen. Wordt vervolgd dus!

Voor nu een heel fijn weekend gewenst. Eind volgende week zal ik u weer een update sturen.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur


UPDATE
A’dam, 18 september 2020

Geachte ouders / verzorgers,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het in Amsterdam wat onrustiger is geworden wat corona betreft.
Ik heb u toegezegd u regelmatig op de hoogte te houden en daarom hierbij weer korte update.

Stand van zaken is dat we momenteel twee collega's en elf leerlingen hebben die nu thuis zijn omdat ze positief getest zijn.
Er wordt door de GGD uitgezocht welke nauwe contacten er bij elke situatie zijn en waar de bron van de besmetting is, dat is immers niet altijd de school.

Het gaat om:
Één leerling in een 1e klas.
Één in een opvangklas.
Zes in een tweede klas (in één tweede klas zijn het vijf leerlingen en daarom hebben we besloten deze klas voor de zekerheid nog een paar dagen thuis onderwijs te laten volgen)
Één in een Schakelklas.
Éen in een derde klas.
Één in een vierde klas.

Vanuit de GGD hebben we begrepen dat dit in Amsterdam op dit moment (helaas) redelijk normale aantallen zijn voor een school met onze omvang.

Voor de helderheid: indien het een leerling uit de klas van uw kind zou betreffen dan heeft u hierover al een bericht van ons ontvangen. En de GGD belt ook de nauwe contacten van de betreffende leerling.

Onze leerlingen doen nog steeds goed hun best om afstand te houden van leraren, ook dat is belangrijk en goed om te zien.

We begrijpen natuurlijk heel goed dat u zich zorgen maakt, ook onze personeelsleden kennen dat gevoel heel goed.
We doen er echter alles aan om het onderwijs op school 'zo normaal mogelijk' doorgang te laten vinden, omdat 'onderwijs op afstand' in onze ervaring toch minder goed werkt.

Uiterlijk eind volgende week ontvangt u weer een update van me. Indien u vragen heeft over de specifieke klas van uw kind, dan kunt u deze uiteraard kwijt bij de mentor of de teamleider van uw kind (of u stuurt een mailtje naar info@oostpoort.nl, dan sturen we dit bericht door).

Voor dit moment wens ik u en uw gezin een gezond en fijn weekend!

Namens de schoolleiding,


Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur

UPDATE
A’dam, 11 september 2020

-For English, Spanish, Portugese, Turkish & Arabic see below (follows)-

Geachte ouders/ verzorgers,

Diverse scholen in Amsterdam worden geconfronteerd met leerlingen en/of medewerkers die positief zijn getest op het coronavirus (COVID-19). Ook op het Oostpoort komt het voor. Wij willen u middels deze brief informeren wat er dan gebeurt.

De GGD start met het bron- en contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om de contacten van de positief geteste leerling of medewerker in beeld te krijgen en om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Als de leerling of medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest, dan richt het contactonderzoek zich ook op de contacten in school. De GGD informeert altijd zelf de huisgenoten en de “nauwe contacten” van de positief geteste leerling of medewerker.
Nauwe contacten zijn bijvoorbeeld medewerkers die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in contact zijn geweest met een positief geteste medewerker. Of beste vrienden en vriendinnen van een positief geteste leerling. Als uw kind een “nauw contact” is van de positief geteste leerling of medewerker dan neemt de GGD contact met u op, meestal telefonisch.

Als uit het contactonderzoek blijkt dat uw kind alleen bij de positief geteste leerling of medewerker in de les of groep heeft gezeten, dan informeert de school u daarover. Het advies van de GGD is in zo’n geval dat uw kind gewoon naar school kan gaan.

Uiteraard blijft het belangrijk om de gezondheid van alle leerlingen goed in de gaten te houden. Op het moment dat uw kind klachten krijgt die bij corona kunnen passen, moet uw kind thuis blijven en zich laten testen. Indien wij constateren dat uw kind klachten heeft, sturen wij uw kind naar huis. Wij geven uw kind hierover een brief met een te ondertekenen verklaring mee (zie hieronder).

Pas met een verklaring van u dat uw kind negatief getest is en 24 uur klachtenvrij is, mag uw kind zich weer melden bij de Teamleider en naar school.

Wij blijven de ontwikkelingen nauw volgen en informeren u wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Heeft u nog vragen over Corona ? Neem dan contact op met de GGD op 020-5555202 of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet

Sander Jacobs


Datum:…………………..
Aan de ouders van ……………………………………........................................................, klas …………

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ik heb uw kind vandaag om …………..uur naar huis laten gaan, omdat hij/zij één van de verschijnselen vertoonde van corona (verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak).

Onze school schrijft voor dat een kind dan naar huis moet gaan.
U kunt uw kind eventueel laten testen op corona via de GGD.
U kunt de GGD op twee manieren bereiken:
• Bel voor een afspraak met 0800-1202
• Maak online een afspraak via https://coronatest.nl/
Als uw kind weer 24 uur klachtenvrij is, kunt u hem/haar weer naar school laten gaan.
Wilt u dan onderstaand strookje invullen en ondertekenen?
Zonder dit strookje kunnen wij uw kind niet toelaten tot de school.

Schoolleiding Montessori Lyceum Oostpoort
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………
ouder/verzorger van ………………………………………………………………………………………….. uit klas ………….
verklaart hierbij dat bovenstaande leerling weer klachtenvrij is.

Handtekening:…....................................................................

 

 

De bronafbeelding bekijken

Estimados padres/cuidadores:

Varias escuelas en Amsterdam se ven confrontadas con alumnos y/o empleados que son contaminados por corona (COVID-19). También pasa en el Montessori Lyceum Oostpoort. Quisiéramos informarles con esta carta sobre el procedimiento.

El GGD (instituto formal de la salud regional) empieza una investigación de los contactos del contaminado. La meta es hacer un inventario de los contactos sociales del contaminado y para limitar el coronavirus.

Si el alumno/empleado ha estado en nuestro colegio durante el período de la contaminación, la investigación de contactos también incluye los contactos en el Montessori Lyceum Oostpoort. El GGD se comunica con los compañeros de casa y los contactos ‘íntimos’ del alumno/empleado contaminado.
Contactos íntimos son por ejemplo los empleados quienes han estado más de 15 minutos a una distancia menos de 1,5 metros con el contaminado. O los mejores amigos del alumno contaminado. Si su hijo es un contacto íntimo del alumno/empleado contaminado, el GGD se pone en contacto con Usted. Por teléfono en general.

Si el resultado de la investigación de contactos es que su hijo solamente ha estado en clase/grupo con un alumno/empleado contaminado, el Montessori Lyceum Oostpoort le informa. El consejo del GGD en este caso es que su hijo puede venir al colegio.

Por supuesto, es importante que vigilemos la salud de todos los alumnos. En el momento que su hijo tenga síntomas relevantes para corona, su hijo se queda en casa y hay que hacer una cita para un test de corona. Si nosotros observamos ese tipo de síntomas, mandamos a su hijo a casa.
Le daremos una carta sobre este tema con una declaración (véase el apéndice).

Solamente con un confirmación que el test resulta negativo para corona y se queda sin síntomas durante 24 horas, su hijo reporta a su jefe del equipo y puede volver al colegio.

Seguimos la información y el desarrollo sobre este tema y le informamos cuanda haya actualidades nuevas.


¿Hay preguntas sobre corona? Comunìquense con el GGD 020-5555202 o véase Coronavirus COVID-19 en Rijksoverheid.nl.
Esparamos haber informarle suficientemente con esto.

Atentamente,

Sander Jacobs
director

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fecha:…………………..

 

A los padres de  ……………………………………........................................................, clase …………

Estimados padres/cuidadores:,

Hoy su hijo fue echado de clase para ir a casa a las ……. horas, porque tiene uno de los síntomas de corona (síntomas de resfriado, resfriado nasal, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta, tos, elevación o fiebre, pérdida repentina del olfato o sabor).

Nuestro colegio prescribe que en este caso un alumno regresa a casa.
Recomendamos que hagan una cita para un test de corona por vía del GGD (institución formal de la región para la salud).

Hay dos maneras de comunicarse con el GGD:
• 0800-1202
• Hacer una cita online : https://coronatest.nl/
Hasta que el momento que su hijo no tenga síntomas durante 24 horas, volverá al colegio.
En ese caso, por favor, complete el formulario aquí abajo y ponga su firma.
Sin este formulario no podemos dejar entrar a su hijo en el Montessori Lyceum Oostpoort.

La dirección del Montessori Lyceum Oostpoort
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Abajofirmante, …………………………………………………………………………………………………………………………..
padre/cuidador de ………………………………………………………………………………………….. de la clase …………. confirma que el antes mencionado se queda sin síntomas médicas.

Firma:…....................................................................

 

De bronafbeelding bekijken

 

Queridos pais/cuidadores,

Várias escolas em Amsterdã são confrontadas com alunos e/ou funcionários que testaram positivo para o coronavírus (COVID-19). Também tivemos alguns casos na nossa escola Oostpoort. Gostaríamos de informá-lo por esta carta o que acontece a seguir.

Se tem alguem que testou positivo, o GGD começa com a pesquisa de origem e quais foram os contatos da pessoa. O objetivo do estudo de contato é obter uma imagem dos contatos que o aluno ou funcionário testado positivo teve e limitar a propagação do coronavírus.

Se o aluno ou funcionário foi à escola durante o período infeccioso ai o exame de contato também se concentra nos contatos na escola.O GGD sempre informa os colegas e os "contatos próximos" do aluno ou funcionário testado “positivamente.
Um exemplo de contatos proximos quando a pessoa esteve em contato com uma pessoa testado positivamente por mais de 15 minutos e dentro 1,5 metros de distância.Ou os melhores amigos e amigos de um aluno testado positivamente. Se seu filho for um "contato próximo" do aluno ou funcionário positivo, o GGD entrará em contato com você, geralmentepor telefone.

Se o exame de contato resulta que seu filho só esteve na classe ou grupo com o aluno ou funcionário testado positivamente, a escola irá informá-lo sobre isso. O conselho do GGD é, em tal caso, que seu filho pode simplesmente ir para a escola.

Claro, é importante ficar de olho na saúde de todos os alunos. No momento em que seu filho recebe sintomas que podem ser corona, seu filho deve ficar em casa e fazer o teste. Se descobrirmos que seu filho tem algum sintoma, mandaremos seu filho para casa. Enviaremos uma carta ao seu filho com uma declaração a ser assinada (ver anexo).

Somente com uma declaração sua de que seu filho foi testado negativo e está livre de reclamações por 24 horas, seu filho pode reportar de volta ao escola Oostpoort.

Continuaremos monitorando de perto o desenvolvimento e informando-lhes das novidades.

Dúvidas sobre o corona? Entre em contato com o GGD pelo telefone 020-5555202 ou visite o site Coronavirus COVID-19 em Rijksoverheid.nl.

Esperamos tê-lo informado o suficiente.
Sinceramente,

Sander Jacobs

 


 


Data:.......................
Aos pais de ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Queridos pais/cuidadores(s),
Pedi ao seu filho para ir para casa hoje em .................horas porque ele/ela mostrou um dos sintomas de corona (resfriados, resfriados no nariz, espirro, dor de garganta, tosse, aumento ou febre, perda repentina de olfato ou paladar).

Nossa escola dita que uma criança deve ir para casa. Você pode ter seu filho testado por corona/COVID através do GGD. Há duas maneiras de alcançar o GGD:

• Convocação para agendamento ligando para 0800-1202
• Ou marque um horário online via https://coronatest.nl/
Se seu filho ficar estar livre de sintomas por 24 horas, você pode deixá-los voltar para a escola.
Gostarmos que vocês preenchem e assinam a parte abaixo? Sem essa declaração, não podemos admitir seu filho na escola.


Gestão escolar Montessori Lyceum Oostpoort
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Abaixo assinado............................................................................................................................................
pai/cuidador de .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... fora da aula.............
e assina e confirma que o aluno acima está novamente livre de sintomas.

Assinatura:.......................................................................

 

De bronafbeelding bekijken

Sayın veli,


Amsterdamda bir çok okul korona virüsle karşı karşıya kaldı. Ögrenciler ve ögretmenler positif çıktılar malesef. Oostpoortada korona virüs tespit edildi. O yüzden sizi bilgilendirmek istiyoruz bu mektupla.
Olası Covid-19 olgusu tespit edildiginde GGD temaslı takip başlatıyor. Filyasyonla positif çıkan ögrencinin veya ögretmenin temas kurdugu insan araştırılıyor. Amaç korona virüsün yayılmasını önlemek.
Eger Covid-19 positif çikan ögretmen veya ögrenci okulda bulunduysa, temaslı takıp okul içinde de sürdürülüyor. GGD positif çikan bireyin ailesine, ev arkadaşlarına ve yakın temasta bulunan kişilere haber veriyor. Eger yüz yüze 1,5 metre mesafe içerisinde 15 dakikadan uzun bir süre yakın temas kurduysanız positif çikan ögretmenle veya ögrenci arkadaşınızla, GGD sizi telefonla bilgilendirecektir.
Filyasyon sonucunda eger çocugunuz positif çikan ögrenci veya ögretmenin sadece sınıfında bulunduysa, bu durumda okul size haberdar edecektir. GGD bu durumda okula devam etmeyi tavsiye ediyor.
Elbette tüm ögrencilerimizin saglıgına dikkat etmeliyiz. Eger çocugunuzda korona belirtileri çikarsa evde kalmalıdır, ve test yapılmalıdır. Biz okulda çocugunuzda korona belirtileri gördügümüz durumda eve gönderiyoruz. Çocugunuza mektup ve imzanızı atmanız gereken beyan veriyoruz.
Yalnızca çocugunuzun negatif test edildigine ve 24 saat boyunca şikayetsiz olduguna dair sizden beyanı imzalı şekilde aldıgımızda, çocugunuz ekip liderine başvurabilir ve tekrar okula gidebilir.
Gelişmeleri yakından takip etmeye ve yeni gelişmeler ortaya çiktıgında sizi bilgilendirmeye devam edecegiz.
Korona hakkında sorunuz var ise? GGD ile 020-5555202 telefon numarasindan irtibata geçebilirsiniz veya coronavirus Covid-19 op Rijksoverheid.nl girebilirsiniz.

Sizi yeterince bilgilendirdigimizi umuyoruz.

Saygılarımla,

Sander Yacobs

 


 

Tarih:……………..
Çocugunuzun ismi:………..
………….., sınıf

Sayın veli,
Bugun çocugunuzu saat …………. eve gönderdim, çünkü korona semptomlarindan herhangi birini (soguk algınlıgı semptomları, soguk algınlıgı, burun akıntısı, hapşırma, bogaz agrısı, öksürük, yükselme veya ateş, ani koku veya tat kaybı) gördügüm için.
Okulumuz, bir çocugun daha sonra eve gitmesi gerektigini söylüyor. Çocugunuza GGD aracılıgıyla korona testi yaptırabilirsiniz. GGD’ye iki şekilde ulaşabilirsiniz:

• Randevu için 0800-1202 arıyabilirsiniz
• Veya internet üzeri randevu için https://coronatest.nl/
Çocugunuz 24 saat içinde şikayeti yoksa, tekrar okula geri gönderebilirsiniz. Aşagidaki formu doldurup imzalarmısınız. Bu fiş olmadan çocugunuzu okula kabul edemeyiz.

Montessori Lyceum Oostpoort okul yönetimi

----------------------------------------------------------

Veli adı:

Çocugunuzun ismi:
……………….sınıf……..

Veli yukarıdaki ögrencinin şikayeti bulunmadıgını beyan eder.
Imza:………………..

 

Arabische vlaggen icoon collectie | Premium Vector

الآباء والأمهات/القائمون على رعاية الأطفال الأعزاء،

العديد من المدارس في أمستردام بها طلاب و/أو موظفون ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19). وكذلك أيضًا في مدارس أوستبورت (Oostpoort). من خلال هذه الرسالة، نود أن نخبرك بما يحدث حيال ذلك.

تبدأ دائرة الصحة البلدية (GGD) بإجراء بحث لتتبع الشخص مصدر الإصابة بالعدوى والمخالطين له. الهدف من إجراء هذا البحث هو تحديد الأشخاص المُخالطين للطالب أو الموظف الذي أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس، وبالتالي يمكننا الحد من انتشار فيروس كورونا.

إذا كان الطالب أو الموظف قد ذهب إلى المدرسة خلال فترة إصابته بالعدوى، فيُركز البحث على الأشخاص المُخالطين له في المدرسة أيضًا. تقوم دائرة الصحة البلدية (GGD) دائمًا بإبلاغ رفاق السكن والأشخاص المخالطين المُقرَّبين من الطالب أو الموظف الذي أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس.
الأشخاص المخالطون المُقرَّبون هم على سبيل المثال الموظفون الذين خالطوا الموظف المُصاب بالعدوى بالتواجد على مقربة منه بمسافة أقل عن 1.5 متر لأكثر من 15 دقيقة. أو الأصدقاء المُقرَّبون جدًا من طالب أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس. إذا كان طفلك "يُخالط بشكل وثيق" طالبًا أو موظفًا ثبتت إصابته بالفيروس، فسوف تتصل بك دائرة الصحة البلدية (GGD)، وعادةً ما يكون هذا التواصل هاتفيًا.

إذا أظهر بحث تتبع المُخالطين أن طفلك كان فقط يحضر دروس أو يتواجد في الفصل المدرسي مع التلميذ أو الموظف الذي ثبتت إصابته بالفيروس، فستبلغك المدرسة بذلك. وفي مثل هذه الحالة، تنصح دائرة الصحة البلدية (GGD) طفلك بالذهاب إلى المدرسة كالمعتاد.

بالطبع يظل من المهم تتبع ومراقبة الحالة الصحية لجميع الطلاب عن كثب. إذا أصيب طفلك بأعراض مُشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، فيجب أن يبقى طفلك في المنزل ويُجرى فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا. إذا لاحظنا ظهور الأعراض على طفلك، فسنرسل طفلك إلى المنزل. وسوف نُعطي طفلك خطابًا حول هذا الأمر مع بيان يتم التوقيع عليه (انظر الملحق).

فقط عندما يتم تقديم بيان من جانبك بأن نتيجة فحص التحقق من إصابة طفلك بفيروس كورونا سلبية، وأنه قد مرت 24 ساعة دون ظهور أي أعراض عليه، يمكن لطفلك أن يُسجِّل نفسه مرة أخرى لدى قائد الفريق والعودة إلى المدرسة.

سنواصل متابعة التطورات عن كثب، وسنمدك بالمعلومات أولًا بأول عند ظهور تطورات جديدة.

هل لديك أي أسئلة عن فيروس كورونا؟ اتصل بدائرة الصحة البلدية (GGD) هاتفيًا على الرقم 020-5555202 أو اقرأ المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا (كوفيد-19) على الموقع الإلكتروني Rijksoverheid.nl.

نأمل أن نكون قد قدمنا لكم طيه المعلومات بصورة كافية.
مع خالص التقدير والتحيات،التاريخ:…………………..
إلى والدي الطالب ………………………………….............................، بالفصل المدرسي …………

أعزائي الوالد (الوالدة)/القائم (القائمين) على رعاية الطفل،
لقد قرَّرت أن يعود طفلكم إلى المنزل اليوم في الساعة .............لأنه كان يعاني من أحد الأعراض الشائعة في حالة الإصابة بفيروس كورونا (أعراض الإصابة بنزلة برد، الزكام، سيلان الأنف، العطس، التهاب الحلق، السعال، ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى، الفقدان المُفاجئ لحاسة التذوق أو الشم).

في هذه الحالة، تنص لوائح مدرستنا على أنه يجب على الطفل العودة إلى المنزل.
يمكنك إجراء فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا لطفلك من خلال دائرة الصحة البلدية (GGD).
يمكنك التواصل مع دائرة الصحة البلدية (GGD) بطريقتين:
• إما الاتصال هاتفيًا على الرقم 0800-1202 لحجز موعد
• أو حجز موعد عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني https://coronatest.nl/
إذا مرت 24 ساعة دون ظهور أي أعراض على طفلك، فيمكنك السماح له بالعودة إلى المدرسة مرة أخرى.
وفي هذه الحالة، يُرجى ملء وتوقيع الإعلان الوارد أدناه.
بدون هذا الإعلان، لا يمكننا السماح لطفلك بالعودة إلى المدرسة.


إدارة مدرسة Montessori Lyceum Oostpoort
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

المُوقِّع أدناه، ……………………………………………………………………………………………..
والد (والدة)/القائم على رعاية الطالب ……………………………………………….. بالفصل المدرسي ………….
يُعلن بموجبه أن الطالب المذكور أعلاه لم يعد يعاني من أي أعراض أو شكاوى.

التوقيع:…....................................................................

UPDATE

A’dam, 9 september 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals aangekondigd zal ik u regelmatig informeren over de stand van zaken m.b.t. corona op onze school.

• We maken inmiddels gebruik van de extra gescheiden looproutes voor leerlingen en personeel, om ons personeel optimaal gelegenheid te geven de vereiste anderhalve meter afstand te houden.

• Gelukkig zijn de buitentemperaturen nog redelijk en kunnen we zonder ‘echte kou’ nog volop ventileren. Daar zien we ook op toe.

• Ook onze school heeft één positief geteste leerling, uit klas 2C. De leerling was afgelopen donderdag voor het laatst op school en is dus al voor de 6e dag 'uit beeld' en het gaat goed met hem. Er is aangegeven dat hij vorige week bij twee leerlingen uit zijn klas langer dan een kwartier binnen anderhalve meter is geweest. Deze twee leerlingen weten daarvan en zij blijven thuis en laten zich testen. De GGD is momenteel bezig met het bron-, en contactonderzoek.

De GGD adviseert dat zijn klasgenootjes en andere leerlingen die wel in de les hebben gezeten bij de betreffende leerling, maar die niet of minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zijn gebleven, gewoon naar school kunnen gaan.

Dat geldt uiteraard ook voor de overige leerlingen en medewerkers van onze school. Zij zijn immers niet of (heel) kort in contact geweest met deze leerling. In dat geval geeft de GGD aan dat de kans op besmetting minimaal is en dat leerlingen, ouders en school zich hierover geen zorgen hoeven te maken.

• Uiteraard blijft het belangrijk om je gezondheidssituatie goed in de gaten te houden en op het moment dat er bij jezelf klachten optreden, thuis te blijven en dan een test te laten uitvoeren.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

 


 

 

Geachte ouders/verzorgers,

Even een korte update met betrekking tot de voortgang van ons onderwijs in deze bijzondere tijd.
Tot nu toe loopt het naar tevredenheid. We hebben inmiddels éénrichting-verkeer ingevoerd in de school en we zien dat leerlingen en collega's serieus met de verantwoordelijkheid om gaan om afstand tot elkaar te houden. Dat is belangrijk en fijn!

Er zijn bij ons na de zomervakantie nog geen leerlingen of collega's op school geweest die vervolgens positief zijn getest op corona, waardoor er ook nog steeds geen leerlingen in quarantaine hebben gemoeten.
Natuurlijk kan dat ook op onze school ook een keer het geval zijn. In dat geval volgen we de adviezen en richtlijnen van de GGD op.
Zij coördineren het contactonderzoek en adviseren ons over de communicatielijn.

De aanpak en de adviezen van de overheid en de GGD veranderen soms wel wekelijks. Indien u daar vragen over heeft, verwijs ik u naar hun informatielijn; 020-5555202. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur.

Houdt u ook de website van de school regelmatig in de gaten, daarop zal ik regelmatig updates plaatsen.

Voor nu een goed weekend gewenst!


Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

------------------------------------------------------------------------------

UPDATE

A’dam, 19 augustus 2020

-For English, Spanish, Portugese, Turkish & Arabic see below-

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

We hebben twee aanpassingen op ons protocol n.a.v. de laatste RIVM-richtlijnen (zie voor alle corona-afspraken mijn vorige e-mail en onze website www.oostpoort.nl);
• De quarantaineplicht is voor iedereen aangepast van 14 naar 10 dagen.
• De praktijkvakken hadden al eigen afspraken volgens het landelijke protocol omdat het houden van anderhalve meter afstand daar niet reëel is.
We laten de docent én de leerling van het praktijkvak een mondkapje op doen op die momenten dat de docent instructie geeft waarbij de anderhalve meter afstand niet goed gehouden kan worden.
Mondkapjes voor deze leerlingen worden door de praktijkdocent verstrekt als de leerling geen eigen kapje bij zich heeft.

 

A’dam, 17 augustus 2020

-For English, Spanish, Portugese, Turkish &Arabic see below-

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Deze brief is het vervolg op de brief die we vóór het weekend hebben gemaild en gepubliceerd op onze website.
De afspraken over onze heropening vanaf a.s. woensdag 19 augustus zijn inmiddels bekend.
Wij hebben de afgelopen dagen hard gewerkt aan ons schooleigen protocol, waarbij de richtlijnen vanuit het RIVM en de VO-Raad richtinggevend zijn geweest.
De kaders met de landelijke richtlijnen voor VO-scholen kunt u hier nalezen: https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie
Het allerbelangrijkste blijft: om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het zaak dat de preventieve maatregelen worden opgevolgd, dus:
• Heb je (of een gezinslid) milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Een afspraak voor een coronatest kan gemaakt worden via tel. 0800-1202.
• Als je koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
• Iedereen die in een ‘oranje’ of ‘ rood’ gebied met vakantie is geweest mag niet naar onze school komen voordat men twee weken in thuisquarantaine heeft gezeten. Indien dit het geval is, kunt u dit bij de school melden. (Dit wordt niet gezien als ongeoorloofd verzuim)
• Triage (4 vragen over de gezondheid, zie bijlage) volgt voordat ouders/verzorgers en andere volwassen gasten de school binnentreden.
Hoe ziet dat er vanaf woensdag in de praktijk uit op Montessori Lyceum Oostpoort?
• Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot het personeel en personeel onderling doet dat ook.
Bij de praktijkvakken mag hierbij conform RIVM-richtlijn een uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld om een instructie te geven bij het zagen of koken. Als het bij een praktijkvak dus echt even nodig is om dichterbij te komen dan wordt een mondkap gedragen en is daarna handen wassen wel ’extra’ van belang.
• Er zijn gescheiden looproutes voor leerlingen en personeel zodat zij elkaar niet hoeven te ‘raken’. Personeel maakt gebruik van het trappenhuis.
• Het binnenplein wordt gereserveerd voor personeel, ook als extra personeels in-, en uitgang. Er is tijdelijk een extra lerarenkamer naast de mediatheek (tussen de 7e en 8e verdieping.)
• Leraren die in de kwetsbare doelgroep vallen kunnen hun les geven op afstand, op de tijd van het normale lesrooster. Er is dan een andere collega in het klaslokaal aanwezig met de klas en die collega ondersteunt bij de online-les van de docent op afstand.

Frisse lucht
Frisse lucht en ventilatie zijn belangrijk. Misschien wel belangrijker dan we ons ooit realiseerden.
Ons schoolgebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en onze mechanische ventilatie is vorige week nog gecontroleerd en in orde bevonden. We zetten deze mechanische ventilatie permanent aan en op vol vermogen. Daarnaast zetten we zo vaak mogelijk het raam open en luchten de pleinen, gangen en lokalen zeer regelmatig. We gebruiken geen airco’s en mobiele ventilatoren.
Naast bovenstaande bereiden we ons voor op de koelere periode, waarin het minder makkelijk zal zijn de ramen vaak open te zetten.

Ik realiseer mij dat het ook voor jullie spannend zal zijn om weer te beginnen, maar we doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te organiseren voor iedereen.
Mochten jullie vragen hebben dan is jullie vraag van harte welkom via s.jacobs@msa.nl. Ik zal dan contact opnemen zodat we in gesprek kunnen hierover.
Ten slotte wens ik iedereen een hele succesvolle start van het schooljaar en we gaan er ondanks de beperkingen een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

Vragen die bezoekers gesteld worden

 

 

De bronafbeelding bekijken

UPDATE:

A’dam, augustus 19-th 2020

 

Dear students, dear parents / guardians,

We have made two adjustments to our protocol based on the latest RIVM guidelines (for all corona agreements, see my previous e-mail and our website www.oostpoort.nl);
• The quarantine obligation has been adjusted for everyone from 14 to 10 days.
• The practical subjects already had their own agreements according to the national protocol because keeping a distance of 1.5 meters is not realistic there.
We let the teacher and the student of the practical subject put on a face mask at times when the teacher is giving instructions where the distance of 1.5 meters cannot be kept properly.
Mouth masks for these students are provided by the practical teacher if the student does not have his own mask.

 

Dear pupils, parents/guardians,

This letter is a follow-up to the letter we emailed and published on our website before the weekend. The arrangements about our reopening from Wednesday 19 August are now known.

Over the past few days, we have worked hard on our own school protocol(regarding COVID-19 pandemic), in which the guidelines from the RIVM and the VO-Council have been our guiding principle. You can refer to the framework with the national guidelines for secondary schools here:
Opening scholen na de zomervakantie - VO-raad

The most important thing is to ensure that the spreading of coronavirus remains as low as possible. The preventive measures we have taken are:

* Do you (or a family member) have mild complaints, such as a cold, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough or a body temperature of 38 degrees celsius? And/Or do you have a sudden loss of smell or taste? Get tested and stay at home until the results of the test are known. An appointment for a corona test can be made via tel. 0800-1202.

* If you have a fever and/or shortness of breath, everyone in the household must stay at home.

* Practise good hygiene (wash your hands often with soap and water, cough and sneeze into the inside of your elbow, use paper tissues to blow your nose and then throw them away).

* Anyone who has been on vacation in an 'orange' or 'red' area is not allowed to come to our school until they have been quarantined at home for two weeks. If this is the case, you can report this to the school. (This is not considered as unauthorised absence or truancy)

* Triage (4 questions about health, see appendix) follows before parents/guardians and other adult guests enter the school.


How does Montessori Lyceum Oostpoort look from Wednesday, 19 August?

* Students keep 1,5 metres away from (teaching) staff as well as their mates. (Teaching)Staff do the same, by keeping 1,5 metres away from each other. In accordance with RIVM guidelines, an exception may be made for practical or vocational subjects, like sewing or cooking. If it is really necessary, a mouth mask must be worn and afterwards, hand washing is of extra importance.

* There are separate walking routes for students and staff so that they do not have to 'touch' each other. Staff use the staircase.

* The quadrangle is reserved for staff. There is also an additional staff entrance and exit. There is a temporary extra teachers' room next to the media or library (between the 7th. and 8th. floor).

* Teachers who fall into the vulnerable target group can teach their lessons remotely, or online, at the time of the normal class schedule. Another colleague is present in the classroom with the class pupils, and that colleague supports the online lesson of the remote teacher.

Fresh Air

Fresh air and ventilation are important, perhaps more important than we ever realise.
Our school building meets the requirements of the Building regulation and our mechanical ventilation was checked and found to be in order last week. We turn this mechanical ventilation on permanently and at full power.
In addition, we open the windows as often as possible and 'air-clean' the squares, corridors and rooms regularly. We do not use air conditions and mobile fans.
Again, we are preparing for the cooler period, when it will be less easy to open the windows frequently.

I realise that it will be exciting for you to start again, but we are doing everything we can to organise everything as safely as possible for everyone. If you have any questions, you are more than welcome to send them to my mail: s.jacobs@msa.nl. I shall contact you so that we can discuss them.
Finally, I wish everyone a very successful start of the new academic year and we are going to make it a good year despite the limitations COVID-19 has caused.

Kind regards,


Sander Jacobs
Director

 

De bronafbeelding bekijken


ACTUALIZAR

Amsterdam, 19 de agosto de 2020


Queridos estudiantes, queridos padres / tutores,

Hemos realizado dos ajustes a nuestro protocolo basados ​​en las últimas directrices RIVM (para todos los acuerdos de corona, consulte mi correo electrónico anterior y nuestro sitio web www.oostpoort.nl);
• La obligación de cuarentena se ha ajustado para todos de 14 a 10 días.
• Los temas prácticos ya tenían sus propios acuerdos según el protocolo nacional porque mantener una distancia de 1,5 metros no es realista allí.
Dejamos que el profesor y el alumno de la asignatura práctica se pongan una mascarilla en los momentos en que el profesor está dando instrucciones donde la distancia de 1,5 metros no se puede mantener correctamente.
Las mascarillas bucales para estos estudiantes son proporcionadas por el profesor de prácticas si el estudiante no tiene su propia máscara.

 

Amsterdam, el 17 de agosto 2020

Queridos alumnos, estimados padres/cuidadores:

Esta carta sigue la que enviamos por correo electrónico y publicamos en nuestro sitio web antes del fin de semana.

Ya se conocen los acuerdos sobre nuestra reapertura a partir del miércoles 19 de agosto.

Durante los últimos días, hemos trabajado en nuestro propio protocolo escolar, en el que las pautas de la RIVM y el VO-Raad nos han estado guiando.

Puede leer los marcos con las pautas nacionales para escuelas de educación secundaria aquí: https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervvakantie

Queda lo más importante: para asegurar que la propagación del nuevo coronavirus se mantenga lo más baja posible, es importante que se sigan las medidas preventivas. Entonces:

• ¿Tiene usted (o un miembro de su familia) quejas leves, como resfriado, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta, tos leve o un aumento a 38 grados Celsius? ¿Y / o tiene una pérdida repentina del olfato o del gusto? Haga una cita para la prueba de corona y quédese en casa hasta que se conozcan los resultados de la prueba. Se puede concertar una cita para una prueba de corona a través del teléfono 0800-1202 (GGD).

• Si tiene fiebre y / o dificultad para respirar, todos los miembros de la casa deben quedarse en casa.

• Practique una buena higiene (lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, tosa y estornude en la parte interior del codo, use pañuelos de papel para sonarse la nariz y luego tírelos).

• Cualquiera que haya estado de vacaciones en un área "naranja" o "roja" no debe venir a nuestra escuela hasta que haya estado en cuarentena domiciliaria durante dos semanas. Si este es el caso, hay que informar la escuela. (Esto no se considera un defecto no autorizado).

• Un triaje (4 preguntas sobre la salud, ver apéndice) sigue antes de que los padres / tutores y otros invitados adultos ingresen a la escuela.


¿Cómo se pone en práctica en el Montessori Lyceum Oostpoort desde el miércoles?

• Los alumnos se mantienen a una distancia de 1,5 metros del personal y el personal entre sí hace lo mismo. De acuerdo con las pautas de RIVM, se puede hacer una excepción para las asignaturas prácticas, por ejemplo, para dar instrucciones para aserrar o cocinar. Si realmente es necesario acercarse durante una asignatura práctica, se usa una mascarilla bucal y luego lavarse las manos es 'extra' importante.
• Hay rutas separadas para los alumnos y el personal para que no tengan que "tocarse" entre sí. El personal usa la escalera.
• El patio está reservado para el personal, también como entrada y salida extra para el personal. Temporalmente hay una sala de maestros adicional al lado de la biblioteca de medios (entre el séptimo y el octavo piso).

• Los profesores que pertenecen al grupo vulnerable pueden enseñar sus lecciones de forma remota, a la hora del horario normal de clases. Otro colega estará presente en el aula con la clase y ese colega apoya la lección en línea del profesor remoto.

Aire fresco
El aire fresco y la ventilación son importantes. Quizás más importante de lo que pensábamos antes.

Nuestro edificio escolar cumple con los requisitos del Decreto de Construcción y nuestra ventilación mecánica fue revisada la semana pasada y se encontró que estaba en orden. Encendemos esta ventilación mecánica de forma permanente y a plena potencia. Además, abrimos la ventana con la mayor frecuencia posible y ventilamos las plazas, pasillos y aulas con mucha regularidad. No utilizamos aires acondicionados ni ventiladores móviles.

Además de lo anterior, nos estamos preparando para el período más fresco, cuando será menos fácil abrir las ventanas con frecuencia.

Me doy cuenta de que puede ser emocionante para usted empezar este año escolar, pero hacemos todo lo posible para organizarlo de la forma más segura posible para todos.
Si tiene alguna pregunta, puede enviarla a s.jacobs@msa.nl. Luego me pondré en contacto con usted para que podamos discutirla.

Por último, ¡les deseo a todos un comienzo muy exitoso del año escolar y lo haremos un buen año a pesar de las limitaciones!


Atentamente,

Sander Jacobs
Director

 

De bronafbeelding bekijken

ATUALIZAR

Amsterdã, 19 de agosto de 2020

Caros alunos, queridos pais / responsáveis,

Fizemos dois ajustes em nosso protocolo com base nas últimas diretrizes RIVM (para todos os acordos corona, consulte meu e-mail anterior e nosso site www.oostpoort.nl);
• A obrigação de quarentena foi ajustada para todos de 14 a 10 dias.
• As disciplinas práticas já tinham seus próprios acordos de acordo com o protocolo nacional porque manter uma distância de 1,5 metros não é realista aí.
Deixamos o professor e o aluno da disciplina prática colocarem máscara facial nos momentos em que o professor está dando instruções onde a distância de 1,5 metros não pode ser cumprida adequadamente.
As máscaras bucais para esses alunos são fornecidas pelo professor prático, caso o aluno não tenha sua própria máscara consigo.

 

A'dam, 17 augustus 2020

Queridos alunos, estimados pais/cuidadores,

Esta carta é um acompanhamento da carta que enviamos e publicamos em nosso site semana passada.
Agora sabemos quais sao o acordos para reabrir as escolas a partir de quarta-feira, 19 de agosto.
Nos últimos dias, temos trabalhado para ter nosso próprio protocolo escolar, no qual as diretrizes da RIVM e do Conselho das escolas (VO) têm sido a base.
Você pode ler sobre as regras das diretrizes nacionais para as escolas de VO aqui (link em Holandés): https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie
O mais importante permanece: para garantir que a propagação do novo coronavírus permaneça o mais baixa possível, é necessário acompanhar as medidas preventivas, ou seja se:
• Você (ou um membro da família) tem sintomas leves, como frio nasal, espirro, dor de garganta, tosse leve ou aumento de temperatura para 38 graus Celsius ou mais? E/ou de repente você perde o cheiro ou o gosto? Teste e fique em casa até que os resultados do teste sejam conhecidos. Uma consulta para o teste de corona pode ser feita pelo telefone 0800-1202.
• Você tem febre e/ou ansiedade, todos na casa devem ficar em casa.
• Aplique uma boa higiene (lave as mãos com frequência com água e sabão, tosse e espirro no interior do cotovelo, use lenços de papel para limpar o nariz e depois jogue-as fora).
• Qualquer um que esteja de férias em uma área 'laranja' ou 'vermelha' não deve vir à nossa escola até que tenha ficado em quarentena domiciliar por duas semanas. Se for esse o caso, por favor informe para a escola. (Isso não é considerado uma ausência não autorizada)
• Teremos uma triagem (4 questões de saúde, veja anexo) para pais/cuidadores e outros convidados adultos antes de entrarem na escola.
Como é isso na prática no Montessori Lyceum Oostpoort a partir de quarta-feira? ?
• Os alunos ficam a 1,5 metros de distância dos funcionários e os funcionários fazem o mesmo.
Nas materias práticos, uma exceção pode ser feita de acordo com as direcoes RIVM, por exemplo, para dar uma instrução ao serrar ou cozinhar. Se é realmente necessário se aproximar em um curso prático, uma mascara é usada e, em seguida, lavar as mãos é 'extra' importante.
• Existem rotas de caminhada separadas para alunos e funcionários para que eles não tenham que se 'tocar' uns aos outros. Terá duas escadas separadas.
• O pátio (praça pequeno) é reservado para funcionários, também como entrada e saida deles. Há temporariamente uma sala extra de professores ao lado da biblioteca de mídia (entre o 7º e o 8º andar.)
• Professores que se enquadram no grupo vulnerável podem ensinar suas aulas remotamente (virtualmente) de acordo com a escala da escola. Ficará um outro colega na sala com a turma e esse colega apoia a aula online do professor remotamente.

Ar fresco
Ar fresco e ventilação são importantes. Talvez mais importantes do que jamais imaginamos.
Nosso prédio da escola cumpre os requisitos da Lei de Construção e nossa ventilação mecânica foi verificada e encontrada em ordem na semana passada. Ligamos a ventilação mecânica na potência máxima. Além disso, abrimos a janela para ter ar entrar frequentemente nas salas e corredores com muita regularidade. Não usamos ar condicionado e ventiladores móveis.
Além do acima, estamos nos preparando para o período mais frio, onde será menos fácil para abrir as janelas com frequência.
Eu imagino que o retorno das aulas pode ser dificil com essas medidas tomadas, mas estamos fazendo o possivel para organizá-lo da forma mais segura possível para todos.
Se você tiver alguma dúvida, sua pergunta é bem-vinda via s.jacobs@msa.nl. Entrarei em contato para que possamos falar sobre isso.
Finalmente, desejo a todos um início muito bem sucedido para o ano letivo e vamos juntos torná-lo um bom ano escolar, apesar das restrições!

Sinceramente

Sander Jacobs
Diretor

 

De bronafbeelding bekijken


GÜNCELLEME

Amsterdam, 19 Ağustos 2020

Sevgili öğrenciler, sevgili veliler / veliler,

Protokolümüzde en son RIVM yönergelerine göre iki düzenleme yaptık (tüm korona anlaşmaları için önceki e-postama ve web sitemize www.oostpoort.nl bakın);
• Karantina yükümlülüğü herkes için 14 ila 10 gün arasında ayarlandı.
• Pratik konuların ulusal protokole göre zaten kendi anlaşmaları vardı çünkü burada 1.5 metrelik bir mesafe tutmak gerçekçi değil.
Öğretmenin 1.5 metrelik mesafenin düzgün tutulamadığı talimatlar verdiği zamanlarda öğretmen ve öğrencinin yüz maskesi takmasına izin veriyoruz.
Bu öğrenciler için ağız maskeleri, öğrencinin yanında kendi maskesi yoksa pratik öğretmen tarafından sağlanır.

 

Amsterdam, 17 ağustos 2020

Değerli veliler ve talebelerimiz,

Bu mektub geҫen hafts web sitmizde eletronik posta veya sitemizde bulunanan bildirinin devami.
Bildiğiniz gibi okulumuz 19 ağustos ҫarșamba günü tekrardan aҫiliyor.
Son günlerde baya bir ҫaba göstererek okulumuzu eğitim birliği tarafindan önerilen șartlara uygun sagladik.
Ilk okuldan sonra gelen okullara geҫerli olan șartlari sizler bu siteden okuya bilirsiniz: https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de zomervakantie
En önemlisi korona firüsü birbirimize veya diğerlerine bulaștirmamamiz ve bunu düșük sevyede tutmamiz gereklidir, bunun iҫin de gereken önlemleri almak zorundayiz.
• Siz veya ailenizden biri hafif șikayetlerde bulunuyorlar mi, örnek olarak: nezle, hapșirma, buğaz rahatsizliklari, hafif öksürük veya 38 dereceden itibaren ateșlenmeler gibi? Veya koku ve tat almama șikayetlerde bulunma gibi?
Lütfen kendinizi test yaptirin ve testin sonucunu alincaya kadar evden dișariya ҫikmayin. Korona firüs testi iҫin 0800-1202 telefon numarayi arayip ve randevu alabilirsiniz.
• Șayet siz veya ailenizden biri ateș veya nefes darliği ҫekiyorsa evde kalmak zorundasiniz.
• Hijyene dikkat edin (ellerinizi sabun ve su ile yikayin, öksürme ve hapșirmayi dirsek iҫine yapin, serpak mendil ile burnunuzu silin ve direk ҫöpe atin ve sonra ellerinizi sabun ve su ile yikayin).
• Eğer turuncu veya kirmizi olan ülkelere tatile gittiyseniz 2 hafta boyu evde kalin (karantina) ve okula gelmeyin ve bunu okula bildirin. Bu durumda okul devamsizlik altina girmiyor.
• Son sayfadaki örneğimizi de okulumuzla randevu almak iҫin geҫerli, lütfen onu da okuyun.
19 ağustos ҫarșamba gününden itibaren okulumuzda (Montessori Lyceum Oostpoort) pratik bölumlerde hangi șeylere dikkat edeceğiz?
• Talebelerimiz tüm okul görevlileriyle 1.5 metre mesafelini korumak zorunda. Yalniz pratik derslerde ağiz-burun maskeyle görevliler talebelere yanașa bilirler, örnek testere ile birșey keserken veya yemek pișirirken. Bu maskeyi ҫikardiktan sonra direk ҫöpe atip ve ellerinin sabun ve su ile yikamak zorundalar ve bu gerҫekten ҫok önem tașimaktadir.
• Talebelerin ve okul görevlilerin okul iҫinde yürümeleri iҫin de yollari ayrilmiș bulunmaktadir ve böylece temasta bulunmalarida önlenmiș olaҫak
• Okulun iҫ alani kapisi (binnenplein) okul personeline reserve edilmiștir, ayni zamanda (trappenhuis) okul yan merdiven kismi ve okul kütüphanenin yanindaki kisim/oda da (7’inci ve 8’inci katta bulunmaktadir).
• Sağlik yönünden hasas olan öğretmenler dijital ders vermeye devam edecekler ve bunu normal der cetvel (les rooster) saatlerine göre sağlamaya devam edecekler. Talebeler bu dersleri sinif icinde izliyecekler ve talebelerin yaninda muhakak bir görevli bulunacaktir.

Temiz hava
Temiz hava ve havalandirma tesisati/sistemi de ҫok önem tașimaktadir. Belki bizim düșündüğümüzden de daha fazla.
Bizim okulumuz bu sistemlere mevcuttur, ҫünkü bunlarin hepsi geҫtiğimiz hafta kontrölden geҫmiș bulunmaktadir. Biz bu sistemleri gereken volumde devamli ҫaliștirmak zorundayiz ve ҫaliștiracağiz.
Bunun yaninsira pencereleri ve kapilari gerektiği kadar aҫip havalandiracağiz. Biz okulumuzda airco veya vantilatör kullanmayağiz.

Bu yukaridaki yazdiğimiz gibi, havalar soğuyunca da gereken önlemleri alacağimizdan sizleri tehmin ederiz.
Sizleri okularin tekrardan aҫilmasi nedeniyle ne kadar heyecanli olduğunuzu anliyorum, ama emin olun herșeyiherkes iҫin en iyi ve en sağlikli biҫimde organize etmek zorundayiz ve bunu da yapiyoruz.
Eğer yine de sorulariniz olursa hiҫ ҫekinmeden benim elektronik posta adresimden bana iletebilirsiniz s.jacobs@msa.nl Ben her konu hakkinda size muhakkak döneceğim.

Son olarak ben buradan herkese bașari dolu okulyili temenni eder güzel bir okulyili geҫireceğimizden eminim.

Saygilarimla,
Sandir Jacobs (okul müdürü)


Kontröl yapin:

Misafirlere așağidaki sorulari sorun:
• Geҫtiğimiz 24 saat iҫinde așağidaki rahatsizliklarla kar ve nefesdarlișilaștiniz mi? Öksürük, nezle, 38 dereceden itibaren ateș ve nefesdarliği.

• Evde beraber yașadiğiniz kișilerden biri yüksek ateș veya nefesdarliği ҫekiyormu?


• Korona virus geҫirdiniz mi veya son 7 gün iҫinde bunu tehșis ettiler mi (labatuvar tarafindan)?

• Evde yașiyanlardan biri son 14 gün iҫinde korona virus geҫirdi mi ve bu kișiyle temasda bulundunuz mu? Bu kiși (ler) tarafindan korona virus bulașip karantinaya girmek zorunda kaldiniz mi?


• Eger yukaridaki sorulardan birini evet ile cevapladiysaniz, lütfen okul ile randevu yapmayin eğer yapdiysaniz bunu erteleyin.

 

 

Arabische vlaggen icoon collectie | Premium Vectorأمستردام ، 19 أغسطس 2020
- للغة الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والتركية والعربية انظر أدناه-

الطلاب الأعزاء ، أولياء الأمور / أولياء الأمور الأعزاء ،

لقد أجرينا تعديلين على بروتوكولنا استنادًا إلى أحدث إرشادات RIVM (لجميع اتفاقيات كورونا ، راجع بريدي الإلكتروني السابق وموقعنا الإلكتروني www.oostpoort.nl) ؛
• تم تعديل التزام الحجر الصحي للجميع من 14 إلى 10 يومًا.
• المواد العملية لديها بالفعل اتفاقيات خاصة بها وفقًا للبروتوكول الوطني لأن الاحتفاظ بمسافة 1.5 متر أمر غير واقعي هناك.
نسمح للمعلم وطالب المادة العملية بوضع قناع للوجه في الأوقات التي يعطي فيها المعلم تعليمات حيث لا يمكن الحفاظ على مسافة 1.5 متر بشكل صحيح.
يتم توفير أقنعة الفم لهؤلاء الطلاب من قبل المعلم العملي إذا لم يكن لدى الطالب قناعه الخاص به

2020 أمستردام، 17 أغسطس (آب)

 

الطلاب وأولياء الأمور/القائمون على رعاية الأطفال الأعزاء،

هذه الرسالة تابعة للرسالة التي أرسلناها إليكم عبر البريد الإلكتروني ونشرناها على موقعنا الإلكتروني قبل عطلة نهاية الأسبوع.

الاتفاقات المتعلقة بإعادة فتح مدرستنا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس (آب) 2020 أصبحت معروفة الآن.

على مدار الأيام القليلة الماضية، عملنا بجد على وضع بروتوكول المدرسة الخاص بنا، والذي تم فيه الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) ومجلس رابطة المدارس الثانوية (VO-Raad). 

يمكنك قراءة المقالات التي تحتوي على الإرشادات الوطنية لمدارس التعليم الثانوي عبر الرابط التالي:
https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie

يبقى الشيء الأهم وهو أنه لضمان إبقاء انتشار فيروس كورونا المستجد عند أدنى مستوى ممكن، من المهم الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، وبالتالي:

 • إذا كنت تعاني أنت (أو أحد أفراد أسرتك) من أعراض خفيفة، مثل البرد أو سيلان الأنف أو العطس أو التهاب الحلق أو السعال الخفيف أو ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية و/أو تعاني من فقدان مفاجئ لحاسة الشم أو التذوق، فيُرجى إجراء فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا والبقاء في المنزل حتى تظهر نتائج الفحص. ويمكنك تحديد موعد لإجراء فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا هاتفيًا بالاتصال على الرقم 0800-1202.
 • إذا كنت تعاني من الحمى و/أو ضيق التنفس، فيجب أن يبقى جميع أفراد الأسرة في المنزل.
 • التزم باتباع العادات الصحية بشكل جيد (اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، وعند السعال أو العطس افعل ذلك في الجزء الداخلي من المرفق، واستخدم المناديل الورقية عند التمخط "النف" ثم تخلص من المنديل الورقي بوضعه في سلة المهملات).
 • لا يُسمح لأي شخص كان في إجازة في دولة تُصنف ضمن دول المنطقة البرتقالية أو الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا الحضور إلى مدرستنا إلا بعد قضاء أسبوعين في المنزل كحجر صحي (كعزل). إذا كان ذلك ينطبق عليك، فيمكنك إبلاغ المدرسة بذلك. (وهذا لا يتم اعتباره تغيب غير مُصرح به)
 • يتم تقييم الحالة الصحية (حيث يتم طرح 4 أسئلة بشأن الصحة، انظر الملحق) قبل دخول الآباء والأمهات/والقائمين على رعاية الأطفال وغيرهم من الضيوف البالغين إلى المدرسة.

 كيف ستسير الأمور داخل مدرسة Montessori Lyceum Oostpoort من حيث الناحية العملية اعتبارًا من يوم الأربعاء؟ 

 • يجب أن يحافظ الطلاب على وجود مسافة 1.5 متر بينهم وبين الموظفين، وأيضًا الموظفون يفعلون الشيء نفسه فيما بينهم.

وفقًا لإرشادات المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM)، يمكن استثناء الدروس العملية، على سبيل المثال لتعليم الطلاب كيفية النشر أو الطهي. وإذا كان من الضروري حقًا التقارب عندما يكون هناك درس عملي، فيجب ارتداء قناع الفم والأنف، ويكون من المهم "جدًا" غسل اليدين بعد الانتهاء من الدرس العملي.

 • توجد طرقات مشي مستقلة للطلاب والموظفين حتى لا يضطروا إلى "لمس" بعضهم البعض. وسوف يستخدم الموظفون الدرج (السلم).
 • الفناء مُخصص للموظفين، وكذلك كمدخل ومخرج إضافي للموظفين. وتوجد بشكل مؤقت غرفة إضافية للموظفين بجوار مكتبة الوسائط (بين الطابقين السابع والثامن).
 • يمكن للمعلمين الذين يقعون ضمن المجموعة المستهدفة الأكثر ضعفًا إعطاء دروسهم عن بعد، في نفس مواعيد إعطاء الدروس الاعتيادية. على أن يتواجد زميل آخر في الفصل مع الطلاب ويدعم هذا الزميل في إعطاء الدرس عبر الإنترنت.

 

الهواء النقي

الهواء النقي والتهوية مهمان. وربما أكثر أهمية مما كنا ندركه في أي وقت مضى.

يفي مبنى مدرستنا بمتطلبات المرسوم الهولندي المُنظِّم لقواعد البناء (Bouwbesluit). وقد تم فحص نظام التهوية الميكانيكية الخاص بنا الأسبوع الماضي ووجد أنه يعمل بشكل سليم. نقوم بتشغيل نظام التهوية الميكانيكية بشكل دائم وبكامل طاقته. بالإضافة إلى ذلك، نفتح النوافذ قدر الإمكان ونقوم بتهوية الساحات والممرات والفصول المدرسية بشكل منتظم. نحن لا نستخدم مكيفات الهواء والمراوح المتنقلة. 

بالإضافة إلى ما سبق، نحن نستعد أيضًا للفترة القادمة التي ستكون أكثر برودة، حيث سيكون من الصعب فتح النوافذ كثيرًا.

 

أدرك أنه سيكون من المثير بالنسبة لكم أن تعودوا للدراسة من جديد، ولكننا نفعل كل ما في وسعنا لتنظيم ذلك بأكبر قدر ممكن من الأمان للجميع.

إذا كانت لديكم أي أسئلة، فأنا أرحب بأسئلتكم ويرجى إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي.s.jacobs@msa.nl وسأتواصل معكم لمناقشة الأمر.

أخيرًا، أتمنى للجميع بداية ناجحة جدًا في العام الدراسي وسنجعله عامًا دراسيًا سعيدًا وجميلًا على الرغم من القيود!

 

مع خالص التقدير والتحيات،

ساندر ياكوبس (Sander Jacobs)

المدير

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

أمستردام، 17 أغسطس (آب) 2020

 

الطلاب وأولياء الأمور/القائمون على رعاية الأطفال الأعزاء،

 

هذه الرسالة تابعة للرسالة التي أرسلناها إليكم عبر البريد الإلكتروني ونشرناها على موقعنا الإلكتروني قبل عطلة نهاية الأسبوع.

الاتفاقات المتعلقة بإعادة فتح مدرستنا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس (آب) 2020 أصبحت معروفة الآن.

على مدار الأيام القليلة الماضية، عملنا بجد على وضع بروتوكول المدرسة الخاص بنا، والذي تم فيه الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) ومجلس رابطة المدارس الثانوية (VO-Raad). 

يمكنك قراءة المقالات التي تحتوي على الإرشادات الوطنية لمدارس التعليم الثانوي عبر الرابط التالي:
https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie

يبقى الشيء الأهم وهو أنه لضمان إبقاء انتشار فيروس كورونا المستجد عند أدنى مستوى ممكن، من المهم الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، وبالتالي:

 • إذا كنت تعاني أنت (أو أحد أفراد أسرتك) من أعراض خفيفة، مثل البرد أو سيلان الأنف أو العطس أو التهاب الحلق أو السعال الخفيف أو ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية و/أو تعاني من فقدان مفاجئ لحاسة الشم أو التذوق، فيُرجى إجراء فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا والبقاء في المنزل حتى تظهر نتائج الفحص. ويمكنك تحديد موعد لإجراء فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا هاتفيًا بالاتصال على الرقم 0800-1202.
 • إذا كنت تعاني من الحمى و/أو ضيق التنفس، فيجب أن يبقى جميع أفراد الأسرة في المنزل.
 • التزم باتباع العادات الصحية بشكل جيد (اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، وعند السعال أو العطس افعل ذلك في الجزء الداخلي من المرفق، واستخدم المناديل الورقية عند التمخط "النف" ثم تخلص من المنديل الورقي بوضعه في سلة المهملات).
 • لا يُسمح لأي شخص كان في إجازة في دولة تُصنف ضمن دول المنطقة البرتقالية أو الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا الحضور إلى مدرستنا إلا بعد قضاء أسبوعين في المنزل كحجر صحي (كعزل). إذا كان ذلك ينطبق عليك، فيمكنك إبلاغ المدرسة بذلك. (وهذا لا يتم اعتباره تغيب غير مُصرح به)
 • يتم تقييم الحالة الصحية (حيث يتم طرح 4 أسئلة بشأن الصحة، انظر الملحق) قبل دخول الآباء والأمهات/والقائمين على رعاية الأطفال وغيرهم من الضيوف البالغين إلى المدرسة.

 كيف ستسير الأمور داخل مدرسة Montessori Lyceum Oostpoort من حيث الناحية العملية اعتبارًا من يوم الأربعاء؟ 

 • يجب أن يحافظ الطلاب على وجود مسافة 1.5 متر بينهم وبين الموظفين، وأيضًا الموظفون يفعلون الشيء نفسه فيما بينهم.

وفقًا لإرشادات المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM)، يمكن استثناء الدروس العملية، على سبيل المثال لتعليم الطلاب كيفية النشر أو الطهي. وإذا كان من الضروري حقًا التقارب عندما يكون هناك درس عملي، فيجب ارتداء قناع الفم والأنف، ويكون من المهم "جدًا" غسل اليدين بعد الانتهاء من الدرس العملي.

 • توجد طرقات مشي مستقلة للطلاب والموظفين حتى لا يضطروا إلى "لمس" بعضهم البعض. وسوف يستخدم الموظفون الدرج (السلم).
 • الفناء مُخصص للموظفين، وكذلك كمدخل ومخرج إضافي للموظفين. وتوجد بشكل مؤقت غرفة إضافية للموظفين بجوار مكتبة الوسائط (بين الطابقين السابع والثامن).
 • يمكن للمعلمين الذين يقعون ضمن المجموعة المستهدفة الأكثر ضعفًا إعطاء دروسهم عن بعد، في نفس مواعيد إعطاء الدروس الاعتيادية. على أن يتواجد زميل آخر في الفصل مع الطلاب ويدعم هذا الزميل في إعطاء الدرس عبر الإنترنت.

 

الهواء النقي

الهواء النقي والتهوية مهمان. وربما أكثر أهمية مما كنا ندركه في أي وقت مضى.

يفي مبنى مدرستنا بمتطلبات المرسوم الهولندي المُنظِّم لقواعد البناء (Bouwbesluit). وقد تم فحص نظام التهوية الميكانيكية الخاص بنا الأسبوع الماضي ووجد أنه يعمل بشكل سليم. نقوم بتشغيل نظام التهوية الميكانيكية بشكل دائم وبكامل طاقته. بالإضافة إلى ذلك، نفتح النوافذ قدر الإمكان ونقوم بتهوية الساحات والممرات والفصول المدرسية بشكل منتظم. نحن لا نستخدم مكيفات الهواء والمراوح المتنقلة. 

بالإضافة إلى ما سبق، نحن نستعد أيضًا للفترة القادمة التي ستكون أكثر برودة، حيث سيكون من الصعب فتح النوافذ كثيرًا.

 

أدرك أنه سيكون من المثير بالنسبة لكم أن تعودوا للدراسة من جديد، ولكننا نفعل كل ما في وسعنا لتنظيم ذلك بأكبر قدر ممكن من الأمان للجميع.

إذا كانت لديكم أي أسئلة، فأنا أرحب بأسئلتكم ويرجى إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي.s.jacobs@msa.nl وسأتواصل معكم لمناقشة الأمر.

أخيرًا، أتمنى للجميع بداية ناجحة جدًا في العام الدراسي وسنجعله عامًا دراسيًا سعيدًا وجميلًا على الرغم من القيود!

 

مع خالص التقدير والتحيات،

ساندر ياكوبس (Sander Jacobs)

المدير

 

 

 

 

 

---------

Vrijdag 14 augustus,

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Ik hoop dat jullie op dit moment nog lekker aan het genieten zijn van de vakantie!
Zoals u weet zijn de ‘corona-regels’ voor scholen aangepast naar aanleiding van de laatste inzichten vanuit het RIVM. Uiteraard zorgen wij dat wij op het Oostpoort aan deze richtlijnen voldoen, want de veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop.

Op dit moment nemen de zorgen bij ouders en docenten over een volledige opening toe.
De wetenschappelijke inzichten en interpretaties verschillen enorm en dat maakt het niet eenvoudig om keuzes te maken die kunnen rekenen op een grote bijval.
Wij werken nu heel hard aan ons schooleigen protocol, dat voor een groot deel bestaat uit het voorgeschreven protocol. Hier staat in beschreven hoe wij als school om gaan met de volledige opening van de school, risicogroepen, ventilatie etc.

De richtlijnen van het RIVM zoals verwoord in dit protocol zijn hierbij leidend:

https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie

Vanaf dinsdag vindt u onze schooleigen afspraken op onze website. Hierin staat beschreven hoe wij in de praktijk om zullen gaan met de voorgeschreven regels. Wij zullen in dit Oostpoort-protocol aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Bij aanvullende maatregelen kunt u denken aan worden aan maatregelen rondom hygiëne, lesopstellingen, leswisselingen, looproutes etc.
Zoals altijd waarderen wij uw reacties en input. Uw idee is van harte welkom via s.jacobs@msa.nl. Ik zal dan contact met u opnemen.
Het allerbelangrijkste blijft: om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:
• Heb je (of een gezinslid) milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Een afspraak voor een coronatest kan gemaakt worden via tel. 0800-1202.
• Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).

Iedereen die in een ‘oranje’ of ‘ rood’ gebied met vakantie is geweest mag niet naar onze school komen voordat men twee weken in thuisquarantaine heeft gezeten. Indien dit het geval is, kunt u dit bij de school melden.
Ik wens jullie nog een paar fijne ontspannen laatste vakantiedagen!
Vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

 

 

 

 

 

 © 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct