Lees HIER de laatste belangrijke mededelingen vanuit de schoolleiding over Corona

25 maart

Geachte ouders,

Even een bericht van de teamleiders van het Montessori Lyceum Oostpoort.

Wij beseffen dat het voor onze leerlingen een verwarrende periode is.
Het is geen school, maar het is ook geen vakantie. En dan alle berichten over het Corona virus op tv en Social Media.
Nederland, en de wereld, is even goed in de war.

Ook voor onze docenten is het even schakelen in de gedachten.
Opeens moet al het contact via telefoon en laptop/computer/tablet.
Snel oplosbare problemen als een wachtwoord aanpassen worden nu grote problemen vanwege de afstand.
Hoe moeten leerlingen weten wat ze moeten maken, leren en inleveren? En hoe lever je de zaken in?

Momenteel hebben we de problemen van de eerste week goed in beeld en zijn we bezig die op te lossen.
Alle S-leerlingen en alle leerlingen van de reguliere afdeling hebben uiterlijk woensdag 25 maart een laptop. We lenen nu laptops uit aan die leerlingen die er thuis geen hebben.

De volgende stap is om de leerstof zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Dat kan in allerlei vormen zijn. Maar de informatie van school naar de leerling en andersom loopt ALTIJD via de Outlook-mail. Een docent kan via de mail wel verwijzen naar Magister, maar de mail is en blijft leidend!
In principe zijn de docenten ook bereikbaar voor de leerlingen op de tijden dat ze les geven aan de klas.

De contacten met de leerlingen loopt via de mentor, dat kan per mail zijn of telefonisch. De mentor spreekt dat af met uw kind. Het contact met anderen dan de mentor loopt via de schooltelefoon. Op onze website kunt u zien welke teamleider op welke dag gebeld kan worden.

In de onderbouw zijn periode 3 en 4 samengevoegd, waardoor de druk op de leerlingen qua toetsen veel minder is. De geluiden over dit besluit zijn tot nu toe positief.

Al met al zijn we hard aan het werk om deze ,voor ons ook, nieuwe situatie in goede banen te leiden, zodat uw kind zo optimaal mogelijk onderwijs krijgt.
Dat zal niet altijd perfect gaan, maar wij doen ons best om eventuele fouten snel te herstellen.

Nogmaals: wij beseffen heel goed dat het voor u en uw kinderen een hele aparte situatie is en hopen dat dit snel tot een einde komt.
Als het toch langer duurt dan 6 april, zullen we kijken welke aanpassingen dan weer nodig zijn.

De teamleiders

24 maart

Geachte ouders/verzorgers, beste examenleerlingen,

Vandaag zijn er belangrijke mededelingen gedaan rondom het schriftelijk en praktisch eindexamen. Samen met het examenbureau zijn we bezig met een plan. Hierbij staat de gezondheid van eenieder voorop. De huidige afspraak met betrekking tot fysiek contact blijft gehandhaafd. Er zullen dus geen afspraken gemaakt worden met leerlingen voor 6 april.

Wat betekent dit nu precies?
Vooralsnog zullen de leerlingen in ieder geval t/m 6 april thuis hun schoolwerk blijven doen. In Magister kunnen de leerlingen hun schoolwerk per lesuur terugvinden. Daarnaast wordt er door de docenten per mail gecommuniceerd over wat er nog meer gedaan moeten worden. Ondanks dat er geen examens afgenomen zullen worden, betekent dit niet dat leerlingen niets meer hoeven te doen. Leerlingen moeten alle SE's en SPE's gedaan hebben. Daarnaast zijn er per vak verschillende andere onderdelen die afgerond moeten zijn, zoals mondelingen, handelingsdelen en praktische opdrachten.

Na 6 april gaan we kijken welke onderdelen er op school afgenomen moeten worden. Hierbij zullen we de regels van het RIVM volgen. Zodra het duidelijk is wie wanneer moet komen, zullen we dit per e-mail aan de leerling doorgeven. Er zit enige tijdsdruk op en dus is het noodzakelijk dat alle leerlingen actief bezig blijven met het schoolwerk.
Heeft u vragen hierover en/of over het verloop van deze examenperiode neemt u dan gerust contact op met de teamleider van de afdeling:
Bart Steur, afdeling MAVO, BWI, PIE en M&T; b.steur@msa.nl; 06-51163751
Manon de Wit, Z&W, E&O en de vakmanschapsroutes; m.wit@msa.nl; 06-28321262

19 maart

Belangrijke mededeling (see English below):

In verband met de corona-maatregelen zijn wij voorlopig niet in het gebouw aanwezig.

U kunt ons bereiken via e-mail: info@oostpoort.nl.

Of via één van de teamleiders van onze school tussen 09:00 en 16:00 uur

Op maandag belt u teamleider Jos Knegt op 06-39149283
Op dinsdag belt u teamleider Anita Alsemgeest op 06-51838272
Op woensdag belt u teamleider Greetje Kloosterman op 06-18290744
Op donderdag belt u teamleider Manon de Wit op 06-28321262
Op vrijdag belt u teamleider Bart Steur op 06-51163751


Wij vragen uw begrip voor deze aanpassing en hopen u snel weer in goede gezondheid in ons gebouw te mogen begroeten!

Important anouncement:


Due to Corona measures, we are currently not present in the building, but you can reach us 

by e-mail: info@oostpoort.nl

by Phone between 09:00 AM and 04:00 PM:

On monday please call teamleader Jos Knegt on 06-39149283
On tuesday, please call teamleader Anita Alsemgeest on 06-51838272
On wednesday please call teamleader Greetje Kloosterman on 06-18290744
On thursday please call teamleader Manon de Wit on 06-28321262
On friday, please call teamleader Bart Steur on 06-51163751

We ask kindly for your understanding for this adjustment and hope to welcome you back to our building in good health very soon!

 

18 maart

 

Ons schoolgebouw zal na het weekend gesloten zijn en we maken géén face-to-face afspraken meer met leerlingen. Dit doen we in het belang van de gezondheid van medewerkers en leerlingen.
Ook bij de afronding van de SE’s en CSPE’s zijn geen fysieke afspraken meer toegestaan. Redenen voor deze ‘strenge’ lijn op het Oostpoort:
• Onze leerlingen lukt het overduidelijk niet goed om zich aan de 1,5 meter afstand-richtlijn te houden. Sommige leerlingen vinden het gezellig om toch samen te lopen en buiten of binnen bij elkaar te gaan staan en dat is niet veilig.
• We willen ontmoedigen dat leerlingen of collega’s met het Openbaar Vervoer moeten reizen.
• Het zal ons niets verbazen als de landelijke Corona-richtlijnen na 6 april niet versoepelen. In dat geval zijn we gewend aan onderwijs op afstand.
• Last but not least: dit schept duidelijkheid voor iedereen en biedt hopelijk ook wat ‘mentale rust’, in de zin dat je je niet steeds hoeft af te vragen of iedereen wel op die 1,5 meter afstand blijft. Vanuit je eigen werkplek thuis kun je misschien wel beter of rustiger met je schoolwerk bezig zijn.

Het onderwijs staat vanaf nu helemaal in het teken van ‘onderwijs-op-afstand’. Neem vooral veel tijd om hiermee digitaal te oefenen. Op deze manier werken is voor vrijwel iedereen helemaal nieuw dus gun jezelf het proces van ‘vallen en opstaan’. Elke dag zullen we er met elkaar een stukje beter in worden.
Aan de ouders doen we het verzoek om, voor zover u kunt, uw kind te helpen en te stimuleren.
Deze afspraak vraagt ook veel van ieders creativiteit, maar we kunnen dit met elkaar voor elkaar krijgen: alle vertrouwen in onze medewerkers en in onze leerlingen!
Maar er gaan dus sowieso tot 6 april geen leerlingen in het schoolgebouw geholpen worden of fysiek les krijgen.
Voor de examenleerlingen geldt: uiterlijk begin volgende week, eerder indien mogelijk, volgt meer informatie over hoe we de afronding van SE’s en CSPE vorm gaan geven.
Vanaf aanstaande maandag tot (minimaal) 6 april is het schoolgebouw dus gesloten. Benadert u svp de mentor van uw kind als 1e voor al uw vragen.
Wat betreft huiswerk opgeven is de e-mail vanuit de docent naar de leerling leidend. In je mail staat wat je moet doen of waar je de info in Magister kunt vinden.
Dat was het even voor dit moment. Vanaf morgen verwacht ik de update wat vroeger op de dag te kunnen laten plaatsen.

Blijf gezond en zet ‘m op!

Vriendelijke groet,
Sander Jacobs
Directeur
Montessori Lyceum Oostpoort

Dear parents and pupils,

Our school building will be closed after the weekend and we will not have face-to-face appointments with pupils anymore. We do this to protect the health of staff and pupils.

Physical appointments are no longer allowed as soon as the SE’s and CCP’s are completed.

Reasons for this 'strict' line on Oospoort:
• Our pupils find it difficult to follow the 1.5-meter distance. Some students like to walk together and stand outside or inside in groups and that is not safe.

• We don't want pupils or colleagues to expose themselves while travelling by public transport.

• We are not sure whether the national Corona guidelines will be changed after the 6th of April. If not, we will proceed with remote education.

• Last but not least, these measures create clarity for everyone and hopefully also offers some 'mental rest', in the sense that you don't always have to wonder if everyone stays at 1.5 meters distance. From your own workplace at home, you might be able to do your schoolwork better or more quietly.

From now on, education is all about 'distance-education'. It takes a lot of time to get practice digitally. Working this way is completely new for almost everyone so allow yourself the process of 'trial and error'. Every day we'll get a little better by working on it together.

To the parents we ask, as far as you can, to help and stimulate your child.
This way of work also requires a lot of everyone's creativity, but we can get this done: all confidence goes to our employees and to our students!

But no students in the school building will be helped or physically taught until 6 April.

For the exam pupils: At the beginning of next week you will receive more information and hear how we will shape the completion of SE’s and CSPE.

From next Monday until (at least) 6 April, the school building will be closed. If you have any question, please approach your child’s mentor for all your questions.

When it comes to homework, the e-mail from the teacher is leading to the student. The e-mail will explain what to do or where to find the information in Magister.
That's it for this moment.


Stay healthy and good luck!

Kind regards,
Sander Jacobs
Director

17 maart

Mededelingen voor ouders en leerlingen d.d. 17 maart 

- Leerlingen die hun wachtwoord vergeten zijn kunnen deze week tussen 9 en 12 uur terecht bij de blauwe ICT-balie op de begane grond. Daar hangt bij de scanner een briefje met hoe ze hun wachtwoord zelfstandig kunnen resetten. Vergeet je pasje niet mee te nemen anders werkt het niet!
We denken momenteel na over een oplossing waarbij de leerlingen niet meer naar de school hoeven komen hiervoor. Zij worden daarover door de mentor en/of per mail en de website geïnformeerd.

- We hebben als school NIET voldoende laptops of iPads beschikbaar voor leerlingen die zelf geen laptop of iPad kunnen regelen. Wij vragen u om in de familie en bij vrienden rond te vragen wie er één voor uw kind kan regelen.

- We hebben nog geen bericht van het ministerie met richtlijnen over de SE’s en examens. Zodra wij daarover helderheid krijgen informeren we jullie uiteraard.

- Een besluit over het wel of niet doorgaan van de buitenlandse reizen in september 2020 wordt pas in mei genomen. We vragen voorlopig géén aanbetalingen van leerlingen.

- Met sommige leerlingen is het door de mentor niet gelukt om contact te krijgen. Is dat voor u het geval, laat dan even van u horen door ons te bellen via de schooltelefoon 020-5979888. De receptie is deze hele week aanwezig tussen 9 en 16.30 uur. U kunt ook mailen naar info@oostpoort.nl.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

Announcement for parents and pupils – 17th of March 2020

Students who have forgotten their password can visit the blue ICT counter on the ground floor at school between 9 and 12 o'clock this week. There will be a note next to the printer how they can reset their password independently. Don't forget to bring your school pass or it won't work!

We are currently thinking about a solution so that students don’t have to come to school to solve this problem. Students will be informed by their mentor and/or by e-mail and the school website.


As a school, we do NOT have enough laptops or iPad available for students who cannot arrange a laptop or iPad themselves. We hope that you can find a device that your child can use in your circle of friends or family for this period.


We don't have a message yet from the ministry with guidelines on the SE’s and exams. As soon as we get clarity on this matter, we will inform you.


A decision on whether or not to continue foreign trips in September 2020 will not be taken until May. We are not asking for any student payments for the time being.


The mentor failed to get in touch with some the students. If that is the case for you, please get in touch by calling us on phone number 020-597988. The reception is available this week between 9 and 4.30 pm. You can also e-mail info@oostpoort.nl.

16 maart

Beste ouders en leerlingen, 

Even een korte update. 

Lees vooral het onderstaande bericht /e-mail van gisteren nog een keer goed.

 • Vandaag 16 maart en morgen 17 maart kun je nog tot 12 uur op school terecht op (even kort) je spullen op te halen uit je kluisje zodat je thuis door kunt werken.
 • We gaan ervan uit dat je thuis op een computer of tablet kunt werken in Outlook / Office 365.  Regel dat dus eventueel via familie of vrienden. Als dat ECHT niet lukt, laat dat dan weten aan je mentor. 
 • Je krijgt zo spoedig mogelijk (uiterlijk vanaf donderdag) mails van  je docenten waarin staat wat er van je gevraagd gaat worden om thuis te doen.
 • Leerlingen van de O-klassen krijgen van hun mentor te horen hoe ze door kunnen werken en zij moeten misschien even op school papieren werk op komen halen. Je hoort van je mentor of dat moet gebeuren en wanneer je dan kunt komen. 
 • Alle stages stoppen per direct, ook die van VMS-leerlingen.
 • De 10-minuten gesprekken van 24 maart gaan uiteraard niet door. 
 • Ook de projectweek in de onderbouw in de week van 6 t/m 9 april gaat sowieso niet door. Ook de voortgangsbespreking van die week en de rapportavond zal opgeschoven worden. Daarover volgt later meer informatie.
 • Examenleerlingen: besteed je tijd nuttig met alles wat je nu al kunt lezen en bijhouden. Je krijgt zo snel mogelijk meer informatie van ons, zodra we vanuit het ministerie van onderwijs weten wat we met jullie kunnen afspreken.  

Succes met de voorbereidingen, samen komen we er wel uit!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

 

Dear parents and students,

A short update.

Be sure to read the e-mail message from yesterday (March 15) again.

 • Today, 16th of March and tomorrow 17th of March, are the days on which you can come to school until 12 o'clock to pick up your belongings and books from your locker (just briefly) so that you can continue working at home.
 • We assume that you can work on a computer or tablet at home and use Outlook and Office 365. Ask family or friends to assist you, if needed. If you REALLY fail to find access, please inform your mentor.
 • You will receive emails from your teachers as soon as possible (no later than Thursday) informing what you will be asked to do at home.
 • Pupils from the O-classes will be informed by their mentors how to continue their work and they may have to come and collect printed work at school. You will be informed by your mentor whether this will happen and when you can come to school to pick up the materials.
 • All internships are going to stop immediately, including the internships for VMS-students.
 • The 10-minute conversations of March 24 will be cancelled.
 • The project week scheduled between 6th-9th of of April (for classes onderbouw year 1 and 2) will be cancelled. The evening to receive your school report will also be postponed. More information will follow later.
 • Exam Students: Spend your time wise; read all the information to be prepared and keep yourself up to date. You will receive more information from us as soon as we know what the agreement will be with the Ministry of Education.

Good luck with the preparations. Together we can make this work!

Kind regards,

Sander Jacobs

 

 

 

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct