Lees HIER de laatste belangrijke mededelingen vanuit de schoolleiding: Heropening van de school op dinsdag 2 juni!

Op dinsdag 2 juni gaat onze school weer open. Aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt maandag 25 mei onderstaande brief per post en mail verstuurd hoe dit vorm gaat krijgen. Hou desondanks onze site in de gaten voor de meest recente informatie!
De vertalingen van deze belangrijke informerende brief vindt u hieronder in achtereenvolgens het Engels, Spaans en Turks (Portugees en Arabisch volgen zo spoedig mogelijk).

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Tot onze vreugde kunnen we jullie melden dat de scholen voor voortgezet onderwijs weer open gaan
vanaf dinsdag 2 juni. We hebben jullie gemist! We verheugen ons erop jullie weer te zien.
Het is goed en fijn dat de leerlingen ook hun klasgenoten weer kunnen zien, na al die bijzondere weken in afzondering. We doen er alles aan om deze heropening zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De richtlijnen van het RIVM en onderstaande regels en afspraken zijn voor iedereen leidend.
Het Oostpoort gaat op 2 juni open voor alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen de gelegenheid om een deel van de week onderwijs op hun school te volgen.
Het programma van de lessen zal verschillen per klas. Tot de zomervakantie herstellen we de sociale contacten én werken de leerlingen aan wat afgesproken is om over te kunnen / naar het eindexamen toe te werken.
Er is afgesproken dat leerlingen twee dagdelen (van 2,5 uur) per week naar school gaan, in kleine groepjes per keer. Deze twee dagdelen worden op twee verschillende dagen per week geroosterd.
Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van vaste groepssamenstellingen. De lesblokken kennen geen vaste pauzetijden. De docent zorgt voor rust-, en pauzetijden in de les. Deze begin-, en eindtijden verschillen, zodat er niet te veel leerlingen tegelijkertijd onderweg zijn en in het schoolgebouw.
1e shift: 8.30 - 11.00 uur
2e shift: 9.00 - 11.30 uur
3e shift: 9.30 - 12.00 uur
4e shift: 12.30 - 15.00 uur
5e shift: 13.00 - 15.30 uur
6e shift: 13.30 - 16.00 uur
De leerlingen krijgen via de teamleiders op donderdag 28 mei of vrijdag 29 mei een e-mail op hun MSA-emailadres met daarin het rooster vanaf 2 juni.
Alleen de reguliere onderwijsactiviteiten gaan waar mogelijk door. Alle andere activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen, komen te vervallen.
Afspraken over hygiëne en veiligheid
• Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. In ieder geval bij binnenkomst van het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
• We schudden geen handen.
• We hoesten en niezen in onze elleboog.
• We zitten niet aan ons gezicht.
• Er is water en zeep en/of desinfecterende handgel bij de ingangen en lokalen beschikbaar. Er zijn papieren handdoekjes beschikbaar.
• De school wordt dagelijks intensief schoongemaakt. De nadruk ligt daarbij op contactpunten en de toiletbediening.
• WC’s zijn een potentiële besmettingsbron. Daarom zijn de toiletblokken op alle verdiepingen gesloten voor leerlingen. Alléén het toiletblok op de begane grond is open. Voor één leerling tegelijk. Er is permanent toezicht bij de WC’s.
• Indien een leerling wel op school aanwezig is, maar naar inschatting van een Oostpoort-collega niet in gebouw aanwezig zou moeten zijn i.v.m. koorts, benauwdheid, verkoudheid of andere gezondheidsklachten, heeft de collega het recht én de plicht de leerling naar huis te sturen, in het belang van de veiligheid.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
Het is zeer belangrijk dat collega’s en leerlingen zich veilig voelen. We wijzen elkaar er dus op als bovenstaande afspraken niet nageleefd worden. Leerlingen en collega’s zullen er ook door de schoolleiding op aangesproken worden indien zij zich niet aan de afspraken houden. In een uiterste geval kan dit leiden tot een (tijdelijk) toegangsverbod tot het schoolgebouw.

Wat te doen bij medische klachten?
• Als iemand in het huishouden van de leerling /het personeelslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook thuis.
• Wanneer een leerling / personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
• Een leerling / personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Een leerling /personeelslid die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen, en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden).
• De leerling / het personeelslid kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
• Indien leerlingen (in geval van milde klachten) zich willen laten testen op corona, dan moeten ze zich wenden tot de huisarts en/of GGD.
Inrichting en gebruik van de leslokalen
• De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Onderweg naar de lokalen en in de lokalen liggen papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)).
• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray.
• De docent geeft het goede voorbeeld en geeft de leerlingen instructies hierbij.
• Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels / werkplekken af met oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel), en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
• Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep.
• In ieder lokaal is een prullenbak aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.
• We luchten de lokalen tussen de lessen door, door de ramen open te schuiven.
• We zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden.
• Personeel loopt tijdens een les zo min mogelijk rond.
• Gebruik van een mondkapje op school door leerlingen en medewerkers wordt niet geadviseerd door de RIVM maar ook niet ontraden. Het gebruik ervan is dus naar eigen inzicht.
• De mediatheek is gesloten.
Aankomst en vertrek
• 10 minuten voor aanvang van de les zijn de leerlingen welkom.
• Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein. Bij de ingang staat de 1,5 meter regel op een poster.
• Er is een personeelslid bij de ingang om de leerlingenstroom te begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
• Alle deuren worden zoveel mogelijk opengezet zodat deze niet door leerlingen en personeelsleden geopend hoeven te worden.
Te laat komen mag niet
Let op, er is extra streng beleid wat betreft het te laat komen.
Na de start van de les is de leerling niet meer welkom. Dit is om te voorkomen dat er te veel verkeersbewegingen ontstaan.
Ons dringende advies is om de route van huis naar school te oefenen vóór 2 juni zodat je weet hoe lang je erover doet om naar school te komen. Je mag niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de les naar het lokaal lopen en wie te laat is zal terug gestuurd worden. Dit vinden wij ook als personeel geen leuke maatregel, maar het is noodzakelijk om te voorkomen dat ‘laatkomers’ rondlopen in het gebouw.
Overige afspraken over ruimtegebruik
• Doordat we vaste tijdsblokken hebben afgesproken is er feitelijk altijd sprake van éénrichtingverkeer in het schoolgebouw. Leerlingen gaan door dezelfde ingang naar binnen en naar buiten. Er is toezicht en begeleiding op de gang.
• We gebruiken verschillende ingangen. De hoofdingang is permanent bemand, maar de andere ingangen sluiten na aanvang van de lessen De leerlingen horen van hun teamleiders en/of mentor wat hun rooster wordt en via welke ingang zij de school betreden en verlaten.
• Er zijn vaste looproutes binnen de school, en waar mogelijk ook binnen ruimtes om 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren binnen het schoolgebouw.
• Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten wisselen.
• Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
• De lift is alléén in gebruik voor leerlingen die het nodig hebben om medische redenen.
• Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolterrein.
• Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden (alleen op afspraak).
Vervoer
• Dringend advies is om het Openbaar Vervoer te mijden. Kom lopend, kom op de fiets, of laat je brengen en halen door een ouder/verzorger.
• Voor wie geen andere mogelijkheid ziet dan Openbaar Vervoer: in het OV is gebruik van een niet-medisch mondkapje verplicht. De leerlingen dienen zelf voor een exemplaar te zorgen. (zie bijlage met handleiding om ze zelf te kunnen maken)
• Geef het door aan de mentor als je vervoersproblemen hebt. Wij kunnen niet beloven dat we dat probleem voor je kunnen oplossen, maar we willen weten wie er vanwege ontbreken van vervoer thuis blijft.
• Alle thuisblijvende leerlingen zijn verplicht het onderwijs, op afstand, te blijven volgen en door te werken aan hun programma om over te kunnen naar volgend schooljaar. Dus: als je géén vervoer kunt regelen ben je niet vrij, maar moet je op afstand doorwerken aan je programma.

Lokalen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Er zijn vaste lokalen gereserveerd voor de extra ondersteuning. Hier worden leerlingen ontvangen voor :
- Individuele gesprekken ter ondersteuning van leerlingen met bv. motivatieprobleem of andere problemen.
- Opvang voor leerlingen waarbij het onwenselijk is veel thuis te zitten.
- Ondersteuning van leerlingen die werk moeten inhalen en hiertoe gemotiveerd zijn.
Aanmelding hiervoor verloopt via de mentor en het besluit tot toelating wordt genomen in het interdisciplinair overleg van de school.
Afronding schooljaar
In de week van 29 juni t/m 3 juli krijgen de leerlingen hun rapport en deze week moeten zij dus nog beschikbaar zijn. Meer informatie over overgangsafspraken en andere praktische zaken bij de afronding van het schooljaar volgen nog via de teamleider of de mentor.
Evaluatie van de afspraken
De periode met de ‘anderhalve-meter-school’ zal vrijwel zeker langer duren dan tot de zomervakantie. We zullen de collega's én de leerlingen regelmatig gaan bevragen hoe iedereen de ‘nieuwe school’ ervaart. Die informatie en wensen nemen we mee bij de organisatie van onze school ná de zomervakantie.
Jullie vragen, adviezen en tips zijn belangrijk en welkom, laat dus je mening horen, via de mentor.
Ten slotte
We weten dat we jullie nu héél erg veel informatie tegelijkertijd geven met deze brief.
We willen jullie als leerlingen en ouders wel zorgvuldig informeren en dat kan niet anders dan met een opsomming van de al deze afspraken.
Het zal voor iedereen niet alleen maar leuk, maar ook soms spannend zijn om weer naar school te komen. Praat over je gevoelens met je mentor en met anderen, dat is belangrijk!
We doen ons uiterste best om deze periode zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
Om dat te laten slagen zijn jullie als leerlingen net zo belangrijk als het personeel van de school.
We hebben er alle vertrouwen in dat jullie hierin goed je verantwoordelijkheid gaan nemen.
Heel veel succes allemaal de komende tijd!
Met vriendelijke groet, namens alle collega’s,

Sander Jacobs
Directeur
Montessori Lyceum Oostpoort

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR EEN MONDKAPJE (verplicht in het O.V.)
(Je kunt ze ook natuurlijk ook online aanschaffen, via bijvoorbeeld www.bol.com of kijk bij de Hema, Kruidvat, ETOS enz.)


Dear pupils and parents/caregivers,


To our delight, we can inform you that secondary schools are opening again from Tuesday 2 June. We missed you! We look forward to seeing you again.
It will be good and positve that students can see their classmates again, after all these weeks in seclusion. We are doing everything we can to make this reopening as safe and secure as possible. The RIVM guidelines and the rules mentioned in this letter will be followed and are leading for everyone.

Oostpoort will open to all pupils on 2 June. All pupils will have the opportunity to attend school for a part of the week.
The program of lessons will vary for each class. Until the summer holidays we restore social-contact and students work on what is agreed to be able to transfer to next school year or to the final exam.
It has been agreed that pupils go to school for two days (of 2.5 hours each) a week, in small groups at a time. These two days will be scheduled and take place on different days during that week.

To limit the number of movements as much as possible, fixed group combinations are used where possible. The teacher provides rest and break times in class. The start and end times differ, so that there are not too many pupils on the road at the same time and in the school building.

1e shift: 8.30 - 11.00 uur 
2e shift: 9.00 - 11.30 uur
3e shift: 9.30 - 12.00 uur 
4e shift: 12.30 - 15.00 uur
5e shift: 13.00 - 15.30 uur
6e shift: 13.30 - 16.00 uur

Students will receive an e-mail on their MSA-school e-mail account via the team leaders on Thursday 28 May or Friday 29 May with the timetable from 2 June.

Only regular educational activities will continue where possible. All other activities under the school's responsibility will be cancelled.
Hygiene and safety agreements
Adults and pupils keep one and a half meters away from each other. This also applies to adults and to pupils between each other.
We wash our hands several times a day for at least 20 seconds. At least when entering the room, before the break, after the break and after toilet visit.
We do not shake hands.
We cough and sneeze in our elbow.
We do not touch our faces.
There is soap and water and/or disinfectant hand gel available at the entrance and classrooms. Paper towels are available.
The school will be intensively cleaned every day. With emphasis on contact points and toilet control.
Toilets are a potential source of contamination. That is why the toilet blocks on all floors are closed to students. Only the toilet block on the ground floor will be open for one student per time. There will be permanent supervision at the toilets.
If a pupil is present at school, but according to an Oostpoort colleague should not be present in the building due to fever, anxiety, colds or other health problems, the colleague has the right and duty to send the pupil home, for the interests of safety.
Pupils belonging to a risk group may be exempt from education at school as planned. This is the decision of parents/carer(s) in consultation with the school.
Pupils whose family members belong to the risk group may be exempt from education at school as planned. This is the decision of parents/carer(s) in consultation with the school.

It is very important that colleagues and pupils feel safe. We therefore point out to each other if the above agreements are not observed. Pupils and colleagues will also be contacted by the school management if they do not comply with the agreements. In an extreme case, this can lead to a (temporary) ban on access to the school building.


What to do with medical symptoms?
If someone in the pupil's household has a fever above 38°C and/or has breathing issues, he/she will also stay at home.
When a pupil /staff member develops symptoms during the day (fever, nasal cold, coughing and/or difficulty breathing/stuffiness) the student goes home. Parents/caregivers will be informed about the event. Any siblings are also informed and sent home in case of fever and/or breathing difficulty.
A pupil/staff member must stay at home and remain home for at least 7 days and may not return to school until he/she has no symptoms for 24 hours after these 7 days.
A pupil/staff member who is tested positive for Covid-19 must stay home for at least 7 days after symptoms start until being in normal health again. The staff member/pupil may not return to school until he/she has no symptoms for 24 hours after these 7 days.
If someone in the household of the staff member/pupil has tested positive for COVID-19, he/she must stay home for 14 days (because the family members can still become ill up to 14 days after the last contact with that person).
The pupil/staff member can return to school if everyone in the household is 24 hours symptom-free.
If pupils (in case of mild complaints) want to be tested for corona, they should contact the general practitioner and/or GGD.


Layout and use of classrooms

The workplaces are at least 1.5 meters apart.
On the way to the classroom and in the classroom are paper handkerchiefs, disinfectant gel, and surface sprays available (consisting of water, soap, and all-cleaning liquid (no disinfectant)).
Upon entering the classroom, students and teachers wash their hands with the disinfectant gel or spray.
The teacher sets good example and gives the students instructions on this.
After entering, students and teachers clean their own tables /workplaces with surface sprays (consisting of soap and soap/all-cleaning (no disinfectant) and repeat this when leaving the room.
This also applies to workplaces and tools in classrooms. Learning resources should be regularly cleaned with soap and water when used by several pupils or teachers.
There is a trash can in every room. These are emptied after a change of pupils has taken place. This happens at least once a day.
We air the classrooms between classes, by sliding the windows open.
We make sure that as little material as possible must be distributed.
Staff walks around as little as possible during a lesson.
Use of mask at school by pupils and staff is not advised by the RIVM but also does not discourage them. Its use is therefore at your own discretion.
The media library is closed.

Arrival and departure
The students are welcome 10 minutes before the start of the lesson.
Pupils go straight into school on arrival and do not wait in the schoolyard. At the entrance, the 1.5-meter line is on a poster.
There is a staff member at the entrance to guide the flow of pupils and to ensure that the 1.5-meter distance is followed.
All doors are opened as much as possible so that they do not have to be opened by pupils and staff.
Being late
Please note that there is extra strict policy regarding being late for class.
After the start of the lesson, the student is no longer welcome. This is to prevent too many traffic movements.
Our urgent advice is to practice the route from home to school before June 2, so you know how long it takes to get to school. You may not walk to the classroom until 10 minutes before the start of the lesson and those who are late will be sent back. We also do not think this as staff is a nice measure, but it is necessary to prevent 'latecomers'’ from walking around the building.

Other arrangements for space use
Because we have agreed fixed time blocks, there is always a single-way traffic in the school building. Students go in and out through the same entrance. There is supervision and guidance in the hallway.
We use different entrances. The main entrance is permanently staffed, but the other entrances close after starting the lessons. Pupils hear from their team leader and/or mentor what their schedule becomes and through which entrance they enter and leave the school.
There are fixed walking routes within the school, and where possible also with 1.5-meter distance to maintain distance as much as possible within the school building.
Pupils stay in the same room as much as possible during different lessons, the teachers exchange.
Lockers are not used; the students take their coat and bag to the classroom.
The lift is only in use for students who need it for medical reasons.
Smoking is and remains not allowed on the school grounds.
Parents/caregivers are not allowed to enter the school (only by appointment).

Transport
Urgent advice is to avoid public transport. Walking, biking, or brought and picked up by a parent/caregiver is recommended.
For those who see no option other than using public transport: in public transport, the use of a non-medical mask is mandatory. The pupils must take care of their own masks. (see attachment with manual to make them yourself)
Please inform the mentor if you have transport problems. We cannot promise that we can solve that problem for you, but we want to know who is staying at home due to lack of transport.
All pupils staying at home are obliged to continue to attend education, remotely, and to continue working on their programme in order to be able to move on to next school year. So: if you cannot arrange transportation, you are not free, but you must work on your program from home.

Classrooms for pupils with additional support needs
There are fixed rooms reserved for who needs extra support. Students are received here for:
Individual interviews to support pupils with e.g. motivation problem or other problems.
Care for pupils where it is undesirable to sit a lot at home.
Support for pupils who were behind and need to finish work to be on track again and are motivated to do so.

Registration for this is done through the mentor and decision to admission is taken after interdisciplinary consultation of the school.

Completion of school year
During the week from 29 June to 3 July, pupils will receive their final report and this week they must be available. Learn more about transition arrangements and other practical matters at the end of the school year. Information about this will be provided by the team leader or mentor.

Evaluation of the agreements
The period with the 'one and a half-meter-school' will almost certainly last longer than until summer holidays. We will regularly ask colleagues and the pupils how everyone experiences the 'new school'. We take this information and wishes with us in the organization of our school after the summer holidays.

Your questions, advice and tips are important and welcome, so give your opinion through the mentor.

Finally

We know that we are giving you a lot of information at the same time in this letter.
We want to inform you carefully as pupils and parents and therefore it was necessary to list all these rules and details.

It may not be nice for everyone; some may feel tense to come back to school. Talk about your feelings with your mentor and with others, that is very important!
We do our utmost to make this period as good and safe as possible.
To make that work, you as students are just as important as the school staff.

We are confident that you will take responsibility.

Good luck with all that is about to come!

With regards, on behalf of all colleagues,

Sander Jacobs

Director
Montessori Lyceum Oostpoort


ATTACHMENT: MANUAL FOR A MOUTH CAP (mandatory in the O.V.)
(You can also purchase them online, for example, via www.bol.com or check out the Hema, Kruidvat, ETOS, etc.)


Queridos alumnos y padres/cuidadores,

Nos complace informarle que las escuelas secundarias están reabriendo desde el martes 2 de junio. ¡Os hemos echado de menos! Nos encanta volver a vernos. Es bueno e importante que los estudiantes también puedan ver a sus compañeros de clase nuevamente, después de todas esas semanas extraños en aislamiento. Estamos haciendo todo lo posible para que esta reapertura sea lo más fácil y segura posible. Todos seguimos las pautas del RIVM y las reglas y acuerdos a continuación.
El Montessori Lyceum Oostpoort se reabre el 2 de junio para todos los alumnos. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de seguir lecciones en el colegio por parte de la semana.
El programa de las asignaturas es distinto para cada clase. Hasta la vacaciones de verano recuperamos las relaciones sociales y los alumnos trabajan a las tareas que tengan que pasar para transferir al próximo año escolar/prepararse para el examen final.
Hemos quedado que los alumnos van al colegio durante dos partes del día (de 2,5 horas), en grupos pequeños. Estas dos partes del día están programados durante dos días distintos durante la semana.
Para limitar los movimientos se ha formado grupos fijos. Los bloques de enseñanza no tienen pausas fijas. El profesor facilita pausas durante la clase. Los horarios para las pausas difieren para evitar demasiado movimiento de alumnos en el edificio.

Shift 1: 8.30 - 11.00 horas
Shift 2: 9.00 - 11.30 horas
Shift 3: 9.30 - 12.00 horas
Shift 4: 12.30 - 15.00 horas
Shift 5: 13.00 - 15.30 horas
Shift 6: 13.30 - 16.00 horas
Los alumnos recibirán por mano de los jefes del equipo a jueves el 28 de mayo o viernes el 29 de mayo su horario desde el 2 de junio por su MSA-correo electrónico.
Solamente la enseñanza regular sigue como sea posible. Otras actividades bajo la responsabilidad del colegio están eliminadas.

Reglas con respecto a higiene y seguridad
• Adultos y alumnos se quedan a 1,5 metros de distancia. Eso también vale para los adultos entre si y los alumnos entre si.
• Lavamos las manos varias veces al día durante por lo menos 20 segundos. En cada caso cuando entramos el aula, antes y después de la pausa y después de cada visita al baño.
• No apretamos las manos.
• Tos y estornudo en nuestro codo.
• No tocamos nuestra cara.
• Hay agua y jabón y/o gel desinfectante disponibles al entrar el edificio y los aulas. También hay toallas de papel.
• El colegio está limpiado diariamente intensivamente por profesionales. Con énfasis en los puntos de contacto y los baños.
• Los baños son fuentes de contaminación. Por eso solamente los baños en la planta baja están abiertos para un alumno a la vez. Los baños en las otras plantas están cerradas.
Hay vigilancia en los baños todo el tiempo.
• Si un alumno está en el colegio mientras un empleado de Oostpoort piensa que no tuviera que estar allí por causas de fiebre, dificultades de respirar, resfrío u otros síntomas, el empleado tiene el derecho y deber de mandarle al alumno a casa, para mantener la seguridad.
• Alumnos que son parte de un grupo de riesgo puedan ser exentos de la enseñanza en forma física. Es la decisión de los padres/cuidadores después de consultación con el colegio.
Es muy importante que los colega y los alumnos se sientan seguros. Si las reglas – como mencionadas aquí arriba – no están seguidas, nos corregimos. También por los jefes. En caso extremo eso significa una prohibición temporal a entrar nuestro edificio.

En caso de quejas médicas
• Si alguien en la casa de un alumno/empleado tiene fiebre que sobra los 38 grados y/o tiene problemas de respiración, el alumno/empleado se queda en asa también.
• Si con un alumno/empleado se desarrollan síntomas (fiebre, resfrío, tos y/o problemas con la respiración) se va a casa. El colegio se comunica con los padres/cuidadores del alumno. En caso de hermanos en el mismo colegio, ellos se van a casa también.
• Un alumno/empleado se queda en casa por lo menos durante 7 días y puede volver al colegio si está libre de quejas durante 24 horas después de estos 7 días.
• Un alumno/empleado contagiado por COVID-19 debe quedarse en casa por lo menos durante 7 días después del principio de los síntomas. El alumno/empleado puede volver al colegio si está libre de quejas durante 24 horas después de estos 7 días.
• Si alguien en casa de un alumno/empleado está contagiado por COVID-19, debe quedarse en casa por 14 días (porque es posible que los miembros de la familia puedan infectarse hasta 15 días después del contacto con el contagiado original).
• El alumno/empleado puede volver al colegio cuando todos los personas en casa están libres de síntomas durante 24 horas.
• Si los alumnos (en caso de síntomas leves) quieren saber si están contagiados por COVID-19, se dirigen al GGD/médico general.
Diseño y uso de los aulas
• Los lugares de trabajo están a por lo menos 1,5 metros.
• En la ruta a los aulas y dentro de los aulas hay toallas de papel, gel desinfectante y sprays para limpiar el superficie (agua y detergente, no contiene desinfectante).
• Al entrar el aula los alumnos y los profesores limpian sus manos con el gel desinfectante.
• El profesor es un ejemplo para los alumnos y les instruye.
• Después de entrar los alumnos limpian su mesa con el spray de superficie (agua y detergente no contiene desinfectante) y repiten esta activad antes de salir del aula.
• Eso también vale para los lugares de trabajar y las herramientas en los aulas de práctica. Instrumentos hay que limpiarlos regularmente si están usados por más de un alumno con jabón y agua.
• En cada aula hay una papelera. Después del cambio de alumnos están vaciadas. Una vez al día por los menos.
• Dejamos entrar aire fresco en al aula durante la lección abriendo las ventanas.
• Distribuimos cuanto menos objetos posibles.
• Los empleados se mueven por el aula lo menos posible.
• El uso de una mascarilla protectora en el colegio por alumnos/empleados no está recomendado por el RIVM, pero tampoco desaconsejado. El uso es por propia visión.
• La mediatheek está cerrada.

Llegada y salida
• 10 minutos antes de la lección los alumnos pueden entrar.
• Alumnos entran al edificio al llegar y no se quedan en la plaza del colegio. Hay un poster que advierte la distancia de 1,5 metros.
• Hay empleado en la entrada para dirigir y vigilar los alumnos para garantizar la distancia de 1,5 metros.
• Todas la puertas estarán abiertas para evitar el contacto con alumnos y empleados.
No está permitido llegar tarde
• Ojo, hay una política estricta en caso de llegar tarde. Después del comienzo de la lección el alumno no puede entrar el aula. Para evitar tráficos innecesarios.
Recomendamos practicar la ruta desde su casa al colegio antes del 2 de junio para saber cuánto tiempo necesitas para llegar al colegio. No puedes entrar el aula antes de 10 minutos para empezar la lección y si llegas tarde no puedes entrar y tienes que volver a casa. No lo consideramos una regla agradable pero es necesario para evitar alumnos que llegan tarde y pasean por el edificio.
Otras reglas sobre el uso del espacio
• Como hay un horario fijo siempre hay tráfico de un solo sentido en el edificio del colegio. Los alumnos entran y salen por la misma entrada. Hay vigilancia y acompañamiento en los corredores.
• Usamos distintas entradas. La entrada principal está ocupada por en empleado permanente, las otras entradas se cierra después del comienzo de las lecciones. Los jefes del equipo y/o su mentor le dice al alumno cómo es su horario y por cuál de las entradas puedan entrar y salir el colegio.
• En el colegio hay rutas fijas para andar, y en cuanto sea posible también dentro de los espacios para regular la distancia de 1,5 metros.
• Durante las lecciones los alumnos se quedan principalmente en el mismo aula, los profesoras cambian de aula.
• No está permitido usar las cajas, los alumnos llevan su propio chaqueta y mochila al aula.
• Se puede usar el ascensor solamente para alumnos por razones médicas.
• No está permitido fumar en el terreno del colegio.
• Padres/cuidadores solamente pueden entrar el edificio del colegio si tienen una cita.
Transporte
• Recomendamos evitar el transporte público. Ve al colegio andando, en bicicleta o traído/llevado por un padre/cuidador.
• Si no hay otro remedio que el transporte público: es obligatorio llevar una mascarilla protectora (no-medica) en el transporte público. Para alumnos es su propia responsabilidad (en internet hay muchos tutoriales para fabricarlas).
• Díselo al mentor si tienes problemas para llegar al colegio. Nosotros no podemos hacer la promesa de resolver que podamos tu problema de transporte, pero queremos saber quiénes se quedan en ese caso.
• Todos los alumnos que se quedan en casa y que no vienen al colegio están obligados para seguir lecciones y trabajar en su programa para transferir al próximo año escolar. Entonces, no tienes tiempo libre si no puedes organizar transporte. Tienes que trabajar en tu programa a distancia.
Aulas para alumnos que necesitan extra apoyo
Hay aulas fijos para los alumnos que necesitan extra apoyo. Dentro de estos aulas recibimos a alumnos que:
- Tienen conversaciones individuales con respecto a problemas de motivación u otro tipo de problemas.
- Necesitan guardería si hay circunstancias indeseables para quedarse mucho en casa.
- Necesitan apoyo con trabajo atrasado mientras están motivados.
Se puede inscribir por el mentor. Un equipo interdisciplinario del colegio decide sobre el participio.
Terminar el año escolar
En la semana del 29 de junio hasta el 4 de julio los alumnos reciben sus reportes y en esa semana tienen que estar disponibles para el colegio. Más información sobre el transferido y otros asuntos prácticos para finalizar el año escolar siguen por el jefe del equipo o el mentor.
Evaluación de las reglas
El período de enseñanza a 1,5 metros de distancia probablemente sigue después de las vacaciones de verano. Preguntaremos los empleados y los alumnos regularmente por sus experiencias. Esa información y deseos integraremos en la organización de la enseñanza en nuestro colegio para el período después de las vacaciones de verano.
Vuestros preguntas, consejos y sugerencias son importantes para compartir, cuéntaselos al mentor.
Por fin
Sabemos que esta carta contiene mucha información. Queremos comunicar las reglas en una manera diligente y eso solamente es posible por resumir todas las reglas.
No va a ser todo agradable para todos, puedes tener un poco miedo para volver al colegio. Habla de tus sentimientos con tu mentor y con otros, ¡es importante!
Hacemos lo más posible para pasar este período en una buena manera con seguridad. Para lograr eso tú como alumno eres tan importante como los empleados del colegio.
Tenemos la máxima confianza de que asumes tu responsabilidad.
¡Mucho éxito durante el tiempo que viene!
Atentament, a nombre de todos los colegas,

Sander Jacobs
Director
Montessori Lyceum Oostpoort

--- 

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR EEN MONDKAPJE (verplicht in het O.V.)
(Je kunt ze ook natuurlijk ook online aanschaffen, via bijvoorbeeld www.bol.com of kijk bij de Hema, Kruidvat, ETOS enz.)


Değerli veliler ve öğrenciler,
Orta öğretim okullari 2 haziran 2020 tarihinden itibaren tekrardan öğrenime başlamasinin sevincini sizlerle paylaşmak isteriz.Sizleri çok özledik ve sizlerle tekrardan görüşeceğimiz için çok mutluyuz. Tabiiki bununla beraber öğrencilerin sinif arkadaşlari ile buluşmalari sevinç verici. Okulumuzun güvenli ve emniyetli olarak öğrenime yeniden başlamasi için mümkün olani sağlayacagimizdan emin olabilirsiniz. Aşağidaki RIVM tarafindan alinmiş olan tedbirler herkes için önem arz eder.
Oostpoort okulumuz 2 haziran 2020 sali günü tün öğrenciler için öğrenime açiliyor. Tüm öğrencilerin haftanin bir kaç günü okulda öğrenim görmeleri gerekmektedir.
Ders programmi her sinif için değişiktir ve böylece yaz tatiline kadar öğrenciler hem sosyal yönden hem de dersleri gereği sinavlarini kazanma veya siniflarini geçmek için ne yapilmasi gerkiyorsa yapmak zorundalar. Şimdiki anlaşmaya göre öğrenciler küçük grublar halinde haftada 2 gün 2,5 saat okula geleceklerdir. Bu 2 günlük okul öğrenimi haftanin değişik günlerde olacaktir.
Aşiri hareketliğin önüne geçebilmek için mümkün olduğunca küçük grublar halinde çalişilacaktir. Siniflarda sabit mola saatleri olmayacaktir, eğitimciler kendileri dinlenme ve mola saatlerini belirleyecekler, bu konuda saatlerde değişiklik olabilir. Öğrencilerin ayni anda gidip gelmelerini önlemek açisindan bunlarin yapilmasi önemlidir.
1’ínci grub saat 8.30’dan 11.00’e kadar
2’inci grub saat 9.00’dan 11.30’a kadar
3’üncü grub saat 9.30’dan 12.00’ye kadar
4’üncü grub saat 12.30’dan 15.00’a kadar
5’inci grub saat 13.00’dan 15.30’a kadar
6’inci grub saat 13.30’dan 16.00’a kadar
Öğrenciler, grub şefleri tarafindan 28 mayis perşembe günü veya 29 mayis cuma günlerinde MSA-email/eletrikposta adreslerinden 2 mayis itabariyle olan ders çizelgesi’ni gönderecekler.
Bu zaman içinde önem arz eden derslere öncelik taninacaktir.
Temizlik ve güvenlik önlemleri
• Yetişkinler ve öğrenciler 1,5 metre mesafeyi korumak zorundalar, bu önlem yetişkin ve öğrenciler beraberliğginde geçerlidir.
• Ellerini günde bir kaç kez en az 20 saniye süreyle yikanmasi zorunludur, mola saatinden önce ve sonra ve tuvalete gidildiğinde.
• Tokalaşmak kesinlikle yapilmayacaktir.
• Hapşurma ve öksürma, dirsek içine yapilacaktir.
• Yüzümüze dokunmuyoruz/ellemiyoruz.
• Koridor ve siniflarda su, sabun, mikrop öldürücü desinfekte jel ve kağit mendil bulunmaktadir.
• Okulumuz gündelik temizlenmektedir, yoğunluğun temas ettiği yerler ve tuvaletler öncelikle taniniyor.
• Tuvaletler salginin en bulaşici olduğu mekanlardir, bu nedenle zemin kattaki tuvalet hariç bütün tuvaletler kullanima kapalidir, ögrenciler kullanima açik tuvalette 1 kişiden fazla giremez ve buranin kapisinda görevli beklemektedir.
• Eğer bir öğrenci okul tarafindan ateş, nefes darliği, üşütme gibi sağlik sorunlarinin olduğu fark edilirse ve bu öğrenci okulda görülür ise salgini önlemek için derhal eve geri gönderilecektir.
Eğitimcilerin ve öğrencilerin kendilerini emniyette hissetmeleri çok önemlidir. Eğerki yukarinda belirtilen önlemler dikkat’e alinmaz ise birbirimizi ikaz edelim. Öğrenciler ve eğitimciler yukaridaki belirtilen önlemleri dikkat’e almaz ise okul tarafindan ikaz edilecektir. Önerileri dikkat’e almayanlar bir süre okuldan uzaklaştirilacaktir.
Sağlik sorunlari varsa, ne yapilacak?
• Eğer bir kimse öğrencinin veya eğitimcinin evinde 38̊ dereceden yüksek ateşi veya nefes darliği var ise bu öğrenci veya eğitimci evde kalmak zorunda.
• Eğer óğrencilerden veya eğitimcilerden bir kimse gün aşiminda ateş, nefes darliği, grib, nezle gibi şikayetleri olursa eve gönderilecek ve ayni zamanda bu durumu ailesine bildirilecek, bu kişilerin okulumuzda kardeşleri var ise bilgilendirip onlarda eve gönderilecektir.
• Rahatsiz olan her kişi, ögrenci veya eğgitimci en az 7 gün ve 24 saat sonrasi rahatsizliklardan şikayeti olmaz ise okula gelebilir.
• Rahatsiz olan her kişi, ögrenci veya okulgörevlisi Covid 19’a positif test yapilmişsa, kişinin hastaliği belli olduğu günden itibaren 7 gün evde kalmak zorundadir ve hastaliğinin geçmesini beklemek zorundadir. 7 gün ve 24 saat boyunca hiçbir şikayeti bulunmuyor ise okula gelmesi mümkündür.
• Eğer bir okul personelinin veya öğrencisinin evinde Covid 19’a positif test olan kişi var ise bu kişi ve ailesi 14 gün evde kapali kalmalidir, çünkü bu kişiler rahatsiz olan birisiyle temas sonrasi da 14 gün içinde bulaşabilir ve hastalana bilirler.
• Öğrenciler veya okul personeli 24 saat içinde şikayeti olmaz ise tekrar okula gelebilirler/devam edebilirler.
• Ögrenciler (hafif sağlik hakkinda şikayetleri var ise) kendilerini Covid 19 için test yaptirmak istiyorlar ise, aile dotoruna veya GGD’e baş vurmalari gerekmektedir.
Ders siniflarin düzenlenmesi
• Masalar birbirinden en az 1,5 metre mesafede bulunmaktadir
• Siniflara giderken koridorlarda ve siniflarda kağit mendil, desinfekte jel, sabunlu su sprey (mikrop öldürücü olmayan) mevcuttur.
• Siniflara girerken eğitimciler ve öğrenciler desinfekte jel ile veya sprey’le ellerini temizleyecekler.
• Eğitimciler öğrencilere örnek olarak yönlendirecekler.
• Eğitimciler ve öğrenciler sinifa giriş sonrasi masalarini sabunlu su sprey’si ile temizleyecekler (desinfekte jel ile değil) ayni temizlik sinifi terk etmeden önce de tekrarlanacak.
• Bu temizlik okulumuzun, gereken pratik ders verilen kisimlarinda’da tekrarlanmasi gerkiyor, bilhassa pratik derslerde kullanilan takim malzemelerinide özenle temizlemelidirler.
• Her sinifta cöp kutusu bulunmaktadir. Öğrenciler sinifi terk ederken çöp kutularini boşaltmak zorundalar. Bunun günde en az bir kez yapilmasi gerekiyor (zorundadir).
• Siniflarin ders aralarinda pencereler açilip havalandirilacaktir.
• Ders malzemeleri gerekli olduğu miktarda dağitilacaktir.
• Eğitimciler ders esnasinda sinifta gerekmedikce dolaşmacaklardir.
• RIVM okulda maske kullanimini tavsiye etmediği gibi kullanilmasina da karşi değil.
• Kütüphanemiz kapalidir.
Geliş ve gidiş
• Öğrenciler ders başlamadan 10 dakika önce okula gelebilirler.
• Öğrenciler okula geldiklerinde direk olarak siniflarina gitmek zorundalar. Okulun girişinde 1,5 metre uygulanmasi affişte belirtilmektedir.
• Okul girişinde bir okul görevlisi öğrencilerin okula girişlerini gözetleyerek 1,5 metre uygulamasini sağlayacaktir
• Bütün kapilar açik tutulacaktir. Öğrencilerin ve personelin kapilara dokunmalarina gerek kalmayacaktir.
Geç kalmak yasak
• Geç kalanlar ağir şekilde cezalandirilacak.
• Ders başladiktan sonra geç gelenler sinifa alinmayacak, bunun amaci gereksiz dolaşmalari engellemektir.
• Bizim şiddetle önerimiz evden okula ne kadar zaman yolda geçiyor bunu öğrencilerin 2 hazirandan öncesi praktikte uygulayip okula geç kalmayi ortadan kaldirmasidir.
• Kimse dersin başlamasina 10 dakika kaladan daha önce okula gelmesi beklenmiyor. Geç kalanlar geri evlerine gönderilecektir. Biz personel olarak bu uygulamayi hoş bulmuyoruz ama geç gelenlerin okulda boş dolaşmalarinada karşiyiz.
Alan kullanimi hakkinda diğer anlaşma
• Ders saatlerini belirlediğimiz için okul binasinda tek yön istikameti vardir. Öğrenciler, koridordaki görevli kişinin gözetimi altinda ayni kapidan giriş ve çikiş yapacaklardir.
• Değişik girişler kullanilacaktir. Ana giriş herzaman gözetim altinda olacaktir, diğer kapilar dersler başladiktan sonra kapatilacaktir. Öğrenciler kisim şefleri veya mentorlari tarafindan ders çizelgeleri ve okula giriş ve çikiş hakkinda bilgilendirelecektir.
• Okul binasinda gidilecek yönler belirtilmiştir ve 1,5 metre olarak önlem alinmiştir.Öğrenciler mümkün olduğu kadar ayni sinifta ders görecekler, sadece eğitimciler siniflarini değistirecekler
• Okul kassalari kullanima kapalidir. Örenciler şahsi eşyalarini (çanta ve montlarini/çeketlerini) siniflara beraberlerinde götürmek zorundalar.
• Asansör, yalniz sağlik sorunu olan öğrenciler tarafindan kullanilacaktir.
• Okul cevresinde sigara içme yasaği hala gecerlidir.
• Veliler randevu dişinda prensip olarak okula alinmayacaktir.
Ulaşim
• Şiddetli öneri, ulaşim araçlarini kullamayin, bisikletle veya yürüyerek okula gelin. Veliler çocuklarini okula getirip ve okul bitişi almaya gelebilirler.
• Ulaşim araçlari dişinda okula gelmesi mümkün olmayanlar, ulaşim araçlarinda medical olmayan (ağiz ve burun maskesi kullanmalari mecburdur. Maskeler kişinin kendisi tarafindan sağlanacaktir. Maskeyi kendinizde evde yapabilirsiniz, bu maskeyi nasil yapabileceğiniz hakkinda son sayfada örnek olarak sununmuştur.
• Eğer ki ulaşim taşitiyla bir sorunnunuz olursa, bunu direk mentorunuza bildirin. Probleminizi çözmek mümkün olurmu bilinmez, yalniz kimlerin ulaşim problemi nedeniyle evde kaldiğini bilmek isteriz.
• Evde kalan öğrenciler mutlaka evden dijital öğrenime katilmak zorundadir. Siniflarini geçmek için bu şarttir. Bu nedenle taşit nedeniyle okula gelememek dersleri yapmayacağiz anlama gelmiyor. O zaman dersler uzaktan evde dijital ortamda yapilmak zorundadir.
Ekstra yardima ihtiyac duyan öğrenci
• Bu gruba ait öğrenciler için özel siniflar ayarlandi.
• Bu öğrenciler için özel görüşmeler, motivasyon ve diğer problemleri olanlar için.
• Evde kalmanin zorluklar getirdiği öğrenciler için bakim.
• Derslerinden geri kalmiş ama motivasyonu olan öğrenciler için yardim.
• Bu grub öğrenciler bu siniflara da ders görebilmek hakkini kazanmak için mentorlarina baş vurmalari gerekiyor. Başvuru sonrasi okul interdisiplin kurulu tarafindan karara bağlandiktan sonra alinacak.
Öğretim yilinin tamamlanmasi
29 haziran ile 3 temmuz esnasinda öğrencilerimiz karnelerini alacaklar, bu tarihlerde mevcut olmalari gerekiyor. Öğrenim yilinin tamamlanmasi, sinif geçme ve pratik dersler hakkinda bilgileri mentor veya kisim şeflerinden öğrenebilirler.
Anlaşma değerlendirmesi
Bir buçuk metre düzeni yaz tatili sonrasinada sarkabilir/uzayabilir. Biz okul idare kurulu olarak düzenli şekilde öğrenci ve eğitimcilere yeni ders yili hakkinda deneyimlerini/görüşlerini soruşturacağiz ve bize gelen önerileri dikkate alip (yaz tatilinden sonra) yeni sezon’da uygulacağiz.
Son olarak
Bu mektupla birlikte sizlere ayni zamanda çok fazla infarmasyon verdiğimizin farkindayiz. Bizler bu anlaşmalar hakkinda sizleri bilgilendirmek zorunda olduğumuz için başka bir seceneğimiz yoktu. Okul’a tekrardan başlamak sadece hoş olmakla kalmayip heyecanida beraberinde getiriyor, düşüncelerinizi/duygularinizi mentorunuz ile paylaşabilirsiniz. Şu dönemde bunlar çok önemli, herşeyin düzgün ve emniyet içinde sürmesi temennimizdir. Bunlarin gerçekleşmesi için okul personeli gibi siz öğrencilerimizde değerlisiniz.
Sizlere güvenimiz sonsuz. Herkesin elinden geleni yapacağindan hiç şüphemiz yok.
Gelecek zamanda herkese bol şans dileğiyle.
Tüm okul personeli adina hürmet ve saygilar,
Sander Jacobs (Okul müdürü)
Montessori Lyceum Oostpoort

Ek bilgiler bilgiler: Maske klavuzu (ulaşimda mecburdur!!!)
Ağiz burun maskesini internet üzerinden sipariş yapmak mümkündür, www.bol.com veya HEMA, KRUIDVAT ve ETOS VS. Gibi mağazalardan tehmin edebilirsiniz.
TEMEL KURALLAR- MASKE NASIL YAPILIR VE NASIL KULLANILIR?
Nezle, soğuk alginliği şikayetin varsa evde kal ve iyileş.
Nefes darliğin, yüksek ateşin varsa evde kal. 1,5 metre mesafyi koru! Kalabalik alanlara girmeyin Mümkün olduğu kadar
Evinizde çalişin Ellerinizi sikça
Toplu taşima araclarinda 1,5 metre mesfeyi korumak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle 1 hziran 2020’den itibaren maske kullanmak mecburidir. Maskeyi satin alabilirsiniz veya kendiniz yapabilirsiniz. Böylelikle medical/tibbi olmayan maskeler saglik personeline yeterli miktarda sağlanir. Medical/tibbi olmayan maske kendinizi korumak değil etrafinizdakileri korumak için kullanilir.
Toplu taşimacilikta her seferde medical/tibbi olmayan temiz ağiz ve burun maskesi gerekir.
Kendi maskenizi nasil yapabilirsiniz?
Greken malzemeler: Bez/kumaş, makas, iğne ve iplik ve dikişmakinasi
1. Bezi/kumaşi 60̊C yikayiniz.
2. Iki parça bezi/kumaşi 20 cm’ye 27 cm ölçülerinde makas ile kesin ve iki tane lastik 18cm ölçüsüne göre makas ile kesin.
3. Iki parça kumaşi üst üste koyup makas ile ayni ölçüde kesin, uzun kismi 0,5cm içten birbirine dikin.
4. Kisa kismini 1,5cm içten dikin
5. Kumaşin ensiz kisimlarina lastiği geçirin ve uçlarindan birbiriyle düğümleyin.
6. Maske ağiz, burun ve çene kismini kapatmasini sağlayin, bunun için lastiklerden uygulaya bilirsiniz.
7. En son düğümü gizlemek için dikiş arasina cekerek/kaydirarak getirin. Kumaşi büzüştürün, ağiz, burun ve çene kismini kaplamasini sağlayin. Bunu denedikten sonra en son olarak lastiği kumaşa sabitliyerek dikin.
Dikkat: bu medical/tibbi maske veya kendini korumak için bir maske değil!!!
• Ben bu medical/tibbi olmayan maskeyi nasil kullanacağim?
• Maskeyi takmadan veya çikarmadan önce ellerinizi sabun ve su ile iyice en az 20 saniye yikayiniz.
• Takmaniz ve çcikarmaiz esnasinda yalnizca lastiklerinden tutun.
• Maskenizi ağzini, burnunuzu ve çenenizi iyi kaplamiş şekilde takin ve maskenize bir daha dokunmayiniz.
• Killandiğiniz medical/tibbi olmayan maskenizi en fazla 3 saat boyu kullana bilirsiniz.
• Yeni bir tanesini temiz olarak bir poşet içinde kapali olmasi şartiyla yaninizda bulundurun.
• Medical/tibbi olmayan maskenizi her seferinde kullandiktan sonra 60̊C derecede yikayin, yalniz yumuşatici kullanmama şartiyla.
• Medical/tibbi olmaya maskenizi çamaşir makinasina attiktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yikayiniz
• 3 yaşindan küçük çocuklara kullanilmasi yasaktir!!!

22 april

Beste ouders/verzorgers,

U heeft ongetwijfeld gehoord over de persconferentie van de minister-president van 21 april jl.
De scholen voor voortgezet onderwijs blijven gesloten tot 1 juni.
Het Montessori Lyceum Oostpoort blijft dus ook gesloten.
De lessen zullen voorlopig nog online gegeven blijven worden.

U ontvangt thuis allemaal een belangrijke brief met daarin wat er de komende schooldagen van uw kind wordt verwacht om over te kunnen naar het volgende schooljaar. (Deze brief wordt verstuurd op 22 april)

In onderstaande linkjes vindt u een kopie van deze brief:

Brieven update Corona O- en 1e schakelklassen
Brieven update Corona 1e, 2e en 2e schakelklassen
Brieven update Corona 3e en 4VMS klassen
Brieven update Corona 4e en 5VMS klassen
Brieven update Corona S30 S31 en S32
Brieven update Corona S33
Brief in het Arabisch voor de O- en 1e schakelklassen plus S33
Turks - Brief OUDERS EN LEERLINGEN onderbouw
Turks - Brief OUDERS 3e jaars bovenbouw

Wij wensen u en uw familie een fijne vakantie in goede gezondheid!


Dear parents / caregivers,

You have undoubtedly heard about the press conference of the Prime Minister on April 21st.
Secondary schools remain closed until June 1.
The Montessori Lyceum Oostpoort therefore also remains closed.
Lessons will continue to be given online for the time being.
You will all receive an important letter with what is expected of your child in the coming days to be able to proceed to the next schoolyear. (This letter will be sent on April 22)

In the links (see above) you will find a copy of this letter.

We wish you a very nice holiday in good health!

25 maart

Geachte ouders,

Even een bericht van de teamleiders van het Montessori Lyceum Oostpoort.

Wij beseffen dat het voor onze leerlingen een verwarrende periode is.
Het is geen school, maar het is ook geen vakantie. En dan alle berichten over het Corona virus op tv en Social Media.
Nederland, en de wereld, is even goed in de war.

Ook voor onze docenten is het even schakelen in de gedachten.
Opeens moet al het contact via telefoon en laptop/computer/tablet.
Snel oplosbare problemen als een wachtwoord aanpassen worden nu grote problemen vanwege de afstand.
Hoe moeten leerlingen weten wat ze moeten maken, leren en inleveren? En hoe lever je de zaken in?

Momenteel hebben we de problemen van de eerste week goed in beeld en zijn we bezig die op te lossen.
Alle S-leerlingen en alle leerlingen van de reguliere afdeling hebben uiterlijk woensdag 25 maart een laptop. We lenen nu laptops uit aan die leerlingen die er thuis geen hebben.

De volgende stap is om de leerstof zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Dat kan in allerlei vormen zijn. Maar de informatie van school naar de leerling en andersom loopt ALTIJD via de Outlook-mail. Een docent kan via de mail wel verwijzen naar Magister, maar de mail is en blijft leidend!
In principe zijn de docenten ook bereikbaar voor de leerlingen op de tijden dat ze les geven aan de klas.

De contacten met de leerlingen loopt via de mentor, dat kan per mail zijn of telefonisch. De mentor spreekt dat af met uw kind. Het contact met anderen dan de mentor loopt via de schooltelefoon. Op onze website kunt u zien welke teamleider op welke dag gebeld kan worden.

In de onderbouw zijn periode 3 en 4 samengevoegd, waardoor de druk op de leerlingen qua toetsen veel minder is. De geluiden over dit besluit zijn tot nu toe positief.

Al met al zijn we hard aan het werk om deze ,voor ons ook, nieuwe situatie in goede banen te leiden, zodat uw kind zo optimaal mogelijk onderwijs krijgt.
Dat zal niet altijd perfect gaan, maar wij doen ons best om eventuele fouten snel te herstellen.

Nogmaals: wij beseffen heel goed dat het voor u en uw kinderen een hele aparte situatie is en hopen dat dit snel tot een einde komt.
Als het toch langer duurt dan 6 april, zullen we kijken welke aanpassingen dan weer nodig zijn.

De teamleiders

24 maart

Geachte ouders/verzorgers, beste examenleerlingen,

Vandaag zijn er belangrijke mededelingen gedaan rondom het schriftelijk en praktisch eindexamen. Samen met het examenbureau zijn we bezig met een plan. Hierbij staat de gezondheid van eenieder voorop. De huidige afspraak met betrekking tot fysiek contact blijft gehandhaafd. Er zullen dus geen afspraken gemaakt worden met leerlingen voor 6 april.

Wat betekent dit nu precies?
Vooralsnog zullen de leerlingen in ieder geval t/m 6 april thuis hun schoolwerk blijven doen. In Magister kunnen de leerlingen hun schoolwerk per lesuur terugvinden. Daarnaast wordt er door de docenten per mail gecommuniceerd over wat er nog meer gedaan moeten worden. Ondanks dat er geen examens afgenomen zullen worden, betekent dit niet dat leerlingen niets meer hoeven te doen. Leerlingen moeten alle SE's en SPE's gedaan hebben. Daarnaast zijn er per vak verschillende andere onderdelen die afgerond moeten zijn, zoals mondelingen, handelingsdelen en praktische opdrachten.

Na 6 april gaan we kijken welke onderdelen er op school afgenomen moeten worden. Hierbij zullen we de regels van het RIVM volgen. Zodra het duidelijk is wie wanneer moet komen, zullen we dit per e-mail aan de leerling doorgeven. Er zit enige tijdsdruk op en dus is het noodzakelijk dat alle leerlingen actief bezig blijven met het schoolwerk.
Heeft u vragen hierover en/of over het verloop van deze examenperiode neemt u dan gerust contact op met de teamleider van de afdeling:
Bart Steur, afdeling MAVO, BWI, PIE en M&T; b.steur@msa.nl; 06-51163751
Manon de Wit, Z&W, E&O en de vakmanschapsroutes; m.wit@msa.nl; 06-28321262

19 maart

Belangrijke mededeling (see English below):

In verband met de corona-maatregelen zijn wij voorlopig niet in het gebouw aanwezig.

U kunt ons bereiken via e-mail: info@oostpoort.nl.

Of via één van de teamleiders van onze school tussen 09:00 en 16:00 uur

Op maandag belt u teamleider Jos Knegt op 06-39149283
Op dinsdag belt u teamleider Anita Alsemgeest op 06-51838272
Op woensdag belt u teamleider Greetje Kloosterman op 06-18290744
Op donderdag belt u teamleider Manon de Wit op 06-28321262
Op vrijdag belt u teamleider Bart Steur op 06-51163751


Wij vragen uw begrip voor deze aanpassing en hopen u snel weer in goede gezondheid in ons gebouw te mogen begroeten!

Important anouncement:


Due to Corona measures, we are currently not present in the building, but you can reach us 

by e-mail: info@oostpoort.nl

by Phone between 09:00 AM and 04:00 PM:

On monday please call teamleader Jos Knegt on 06-39149283
On tuesday, please call teamleader Anita Alsemgeest on 06-51838272
On wednesday please call teamleader Greetje Kloosterman on 06-18290744
On thursday please call teamleader Manon de Wit on 06-28321262
On friday, please call teamleader Bart Steur on 06-51163751

We ask kindly for your understanding for this adjustment and hope to welcome you back to our building in good health very soon!

 

18 maart

 

Ons schoolgebouw zal na het weekend gesloten zijn en we maken géén face-to-face afspraken meer met leerlingen. Dit doen we in het belang van de gezondheid van medewerkers en leerlingen.
Ook bij de afronding van de SE’s en CSPE’s zijn geen fysieke afspraken meer toegestaan. Redenen voor deze ‘strenge’ lijn op het Oostpoort:
• Onze leerlingen lukt het overduidelijk niet goed om zich aan de 1,5 meter afstand-richtlijn te houden. Sommige leerlingen vinden het gezellig om toch samen te lopen en buiten of binnen bij elkaar te gaan staan en dat is niet veilig.
• We willen ontmoedigen dat leerlingen of collega’s met het Openbaar Vervoer moeten reizen.
• Het zal ons niets verbazen als de landelijke Corona-richtlijnen na 6 april niet versoepelen. In dat geval zijn we gewend aan onderwijs op afstand.
• Last but not least: dit schept duidelijkheid voor iedereen en biedt hopelijk ook wat ‘mentale rust’, in de zin dat je je niet steeds hoeft af te vragen of iedereen wel op die 1,5 meter afstand blijft. Vanuit je eigen werkplek thuis kun je misschien wel beter of rustiger met je schoolwerk bezig zijn.

Het onderwijs staat vanaf nu helemaal in het teken van ‘onderwijs-op-afstand’. Neem vooral veel tijd om hiermee digitaal te oefenen. Op deze manier werken is voor vrijwel iedereen helemaal nieuw dus gun jezelf het proces van ‘vallen en opstaan’. Elke dag zullen we er met elkaar een stukje beter in worden.
Aan de ouders doen we het verzoek om, voor zover u kunt, uw kind te helpen en te stimuleren.
Deze afspraak vraagt ook veel van ieders creativiteit, maar we kunnen dit met elkaar voor elkaar krijgen: alle vertrouwen in onze medewerkers en in onze leerlingen!
Maar er gaan dus sowieso tot 6 april geen leerlingen in het schoolgebouw geholpen worden of fysiek les krijgen.
Voor de examenleerlingen geldt: uiterlijk begin volgende week, eerder indien mogelijk, volgt meer informatie over hoe we de afronding van SE’s en CSPE vorm gaan geven.
Vanaf aanstaande maandag tot (minimaal) 6 april is het schoolgebouw dus gesloten. Benadert u svp de mentor van uw kind als 1e voor al uw vragen.
Wat betreft huiswerk opgeven is de e-mail vanuit de docent naar de leerling leidend. In je mail staat wat je moet doen of waar je de info in Magister kunt vinden.
Dat was het even voor dit moment. Vanaf morgen verwacht ik de update wat vroeger op de dag te kunnen laten plaatsen.

Blijf gezond en zet ‘m op!

Vriendelijke groet,
Sander Jacobs
Directeur
Montessori Lyceum Oostpoort

Dear parents and pupils,

Our school building will be closed after the weekend and we will not have face-to-face appointments with pupils anymore. We do this to protect the health of staff and pupils.

Physical appointments are no longer allowed as soon as the SE’s and CCP’s are completed.

Reasons for this 'strict' line on Oospoort:
• Our pupils find it difficult to follow the 1.5-meter distance. Some students like to walk together and stand outside or inside in groups and that is not safe.

• We don't want pupils or colleagues to expose themselves while travelling by public transport.

• We are not sure whether the national Corona guidelines will be changed after the 6th of April. If not, we will proceed with remote education.

• Last but not least, these measures create clarity for everyone and hopefully also offers some 'mental rest', in the sense that you don't always have to wonder if everyone stays at 1.5 meters distance. From your own workplace at home, you might be able to do your schoolwork better or more quietly.

From now on, education is all about 'distance-education'. It takes a lot of time to get practice digitally. Working this way is completely new for almost everyone so allow yourself the process of 'trial and error'. Every day we'll get a little better by working on it together.

To the parents we ask, as far as you can, to help and stimulate your child.
This way of work also requires a lot of everyone's creativity, but we can get this done: all confidence goes to our employees and to our students!

But no students in the school building will be helped or physically taught until 6 April.

For the exam pupils: At the beginning of next week you will receive more information and hear how we will shape the completion of SE’s and CSPE.

From next Monday until (at least) 6 April, the school building will be closed. If you have any question, please approach your child’s mentor for all your questions.

When it comes to homework, the e-mail from the teacher is leading to the student. The e-mail will explain what to do or where to find the information in Magister.
That's it for this moment.


Stay healthy and good luck!

Kind regards,
Sander Jacobs
Director

17 maart

Mededelingen voor ouders en leerlingen d.d. 17 maart 

- Leerlingen die hun wachtwoord vergeten zijn kunnen deze week tussen 9 en 12 uur terecht bij de blauwe ICT-balie op de begane grond. Daar hangt bij de scanner een briefje met hoe ze hun wachtwoord zelfstandig kunnen resetten. Vergeet je pasje niet mee te nemen anders werkt het niet!
We denken momenteel na over een oplossing waarbij de leerlingen niet meer naar de school hoeven komen hiervoor. Zij worden daarover door de mentor en/of per mail en de website geïnformeerd.

- We hebben als school NIET voldoende laptops of iPads beschikbaar voor leerlingen die zelf geen laptop of iPad kunnen regelen. Wij vragen u om in de familie en bij vrienden rond te vragen wie er één voor uw kind kan regelen.

- We hebben nog geen bericht van het ministerie met richtlijnen over de SE’s en examens. Zodra wij daarover helderheid krijgen informeren we jullie uiteraard.

- Een besluit over het wel of niet doorgaan van de buitenlandse reizen in september 2020 wordt pas in mei genomen. We vragen voorlopig géén aanbetalingen van leerlingen.

- Met sommige leerlingen is het door de mentor niet gelukt om contact te krijgen. Is dat voor u het geval, laat dan even van u horen door ons te bellen via de schooltelefoon 020-5979888. De receptie is deze hele week aanwezig tussen 9 en 16.30 uur. U kunt ook mailen naar info@oostpoort.nl.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

Announcement for parents and pupils – 17th of March 2020

Students who have forgotten their password can visit the blue ICT counter on the ground floor at school between 9 and 12 o'clock this week. There will be a note next to the printer how they can reset their password independently. Don't forget to bring your school pass or it won't work!

We are currently thinking about a solution so that students don’t have to come to school to solve this problem. Students will be informed by their mentor and/or by e-mail and the school website.


As a school, we do NOT have enough laptops or iPad available for students who cannot arrange a laptop or iPad themselves. We hope that you can find a device that your child can use in your circle of friends or family for this period.


We don't have a message yet from the ministry with guidelines on the SE’s and exams. As soon as we get clarity on this matter, we will inform you.


A decision on whether or not to continue foreign trips in September 2020 will not be taken until May. We are not asking for any student payments for the time being.


The mentor failed to get in touch with some the students. If that is the case for you, please get in touch by calling us on phone number 020-597988. The reception is available this week between 9 and 4.30 pm. You can also e-mail info@oostpoort.nl.

16 maart

Beste ouders en leerlingen, 

Even een korte update. 

Lees vooral het onderstaande bericht /e-mail van gisteren nog een keer goed.

 • Vandaag 16 maart en morgen 17 maart kun je nog tot 12 uur op school terecht op (even kort) je spullen op te halen uit je kluisje zodat je thuis door kunt werken.
 • We gaan ervan uit dat je thuis op een computer of tablet kunt werken in Outlook / Office 365.  Regel dat dus eventueel via familie of vrienden. Als dat ECHT niet lukt, laat dat dan weten aan je mentor. 
 • Je krijgt zo spoedig mogelijk (uiterlijk vanaf donderdag) mails van  je docenten waarin staat wat er van je gevraagd gaat worden om thuis te doen.
 • Leerlingen van de O-klassen krijgen van hun mentor te horen hoe ze door kunnen werken en zij moeten misschien even op school papieren werk op komen halen. Je hoort van je mentor of dat moet gebeuren en wanneer je dan kunt komen. 
 • Alle stages stoppen per direct, ook die van VMS-leerlingen.
 • De 10-minuten gesprekken van 24 maart gaan uiteraard niet door. 
 • Ook de projectweek in de onderbouw in de week van 6 t/m 9 april gaat sowieso niet door. Ook de voortgangsbespreking van die week en de rapportavond zal opgeschoven worden. Daarover volgt later meer informatie.
 • Examenleerlingen: besteed je tijd nuttig met alles wat je nu al kunt lezen en bijhouden. Je krijgt zo snel mogelijk meer informatie van ons, zodra we vanuit het ministerie van onderwijs weten wat we met jullie kunnen afspreken.  

Succes met de voorbereidingen, samen komen we er wel uit!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

 

Dear parents and students,

A short update.

Be sure to read the e-mail message from yesterday (March 15) again.

 • Today, 16th of March and tomorrow 17th of March, are the days on which you can come to school until 12 o'clock to pick up your belongings and books from your locker (just briefly) so that you can continue working at home.
 • We assume that you can work on a computer or tablet at home and use Outlook and Office 365. Ask family or friends to assist you, if needed. If you REALLY fail to find access, please inform your mentor.
 • You will receive emails from your teachers as soon as possible (no later than Thursday) informing what you will be asked to do at home.
 • Pupils from the O-classes will be informed by their mentors how to continue their work and they may have to come and collect printed work at school. You will be informed by your mentor whether this will happen and when you can come to school to pick up the materials.
 • All internships are going to stop immediately, including the internships for VMS-students.
 • The 10-minute conversations of March 24 will be cancelled.
 • The project week scheduled between 6th-9th of of April (for classes onderbouw year 1 and 2) will be cancelled. The evening to receive your school report will also be postponed. More information will follow later.
 • Exam Students: Spend your time wise; read all the information to be prepared and keep yourself up to date. You will receive more information from us as soon as we know what the agreement will be with the Ministry of Education.

Good luck with the preparations. Together we can make this work!

Kind regards,

Sander Jacobs

 

 

 

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct