De school opent weer op dinsdag 2 juni!

Op dinsdag 2 juni gaat onze school weer open. Aan de ouders)/verzorger(s) wordt maandag 25 mei onderstaande brief per post en mail verstuurd hoe dit vorm gaat krijgen. Hou desondanks onze site in de gaten voor de meest recente informatie!

De vertalingen van deze belangrijke informerende brief vindt u hieronder in achtereenvolgens het Engels, Spaans en Turks, Portugees en Arabisch.

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,


Tot onze vreugde kunnen we jullie melden dat de scholen voor voortgezet onderwijs weer open gaan
vanaf dinsdag 2 juni. We hebben jullie gemist! We verheugen ons erop jullie weer te zien.
Het is goed en fijn dat de leerlingen ook hun klasgenoten weer kunnen zien, na al die bijzondere weken in afzondering. We doen er alles aan om deze heropening zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De richtlijnen van het RIVM en onderstaande regels en afspraken zijn voor iedereen leidend.

Het Oostpoort gaat op 2 juni open voor alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen de gelegenheid om een deel van de week onderwijs op hun school te volgen.
Het programma van de lessen zal verschillen per klas. Tot de zomervakantie herstellen we de sociale contacten én werken de leerlingen aan wat afgesproken is om over te kunnen / naar het eindexamen toe te werken.
Er is afgesproken dat leerlingen twee dagdelen (van 2,5 uur) per week naar school gaan, in kleine groepjes per keer. Deze twee dagdelen worden op twee verschillende dagen per week geroosterd.

Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van vaste groepssamenstellingen. De lesblokken kennen geen vaste pauzetijden. De docent zorgt voor rust-, en pauzetijden in de les. Deze begin-, en eindtijden verschillen, zodat er niet te veel leerlingen tegelijkertijd onderweg zijn en in het schoolgebouw.

1e shift: 8.30 - 11.00 uur
2e shift: 9.00 - 11.30 uur
3e shift: 9.30 - 12.00 uur
4e shift: 12.30 - 15.00 uur
5e shift: 13.00 - 15.30 uur
6e shift: 13.30 - 16.00 uur

De leerlingen krijgen via de teamleiders op donderdag 28 mei of vrijdag 29 mei een e-mail op hun MSA-emailadres met daarin het rooster vanaf 2 juni.

Alleen de reguliere onderwijsactiviteiten gaan waar mogelijk door. Alle andere activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen, komen te vervallen.
Afspraken over hygiëne en veiligheid
• Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. In ieder geval bij binnenkomst van het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
• We schudden geen handen.
• We hoesten en niezen in onze elleboog.
• We zitten niet aan ons gezicht.
• Er is water en zeep en/of desinfecterende handgel bij de ingangen en lokalen beschikbaar. Er zijn papieren handdoekjes beschikbaar.
• De school wordt dagelijks intensief schoongemaakt. De nadruk ligt daarbij op contactpunten en de toiletbediening.
• WC’s zijn een potentiële besmettingsbron. Daarom zijn de toiletblokken op alle verdiepingen gesloten voor leerlingen. Alléén het toiletblok op de begane grond is open. Voor één leerling tegelijk. Er is permanent toezicht bij de WC’s.
• Indien een leerling wel op school aanwezig is, maar naar inschatting van een Oostpoort-collega niet in gebouw aanwezig zou moeten zijn i.v.m. koorts, benauwdheid, verkoudheid of andere gezondheidsklachten, heeft de collega het recht én de plicht de leerling naar huis te sturen, in het belang van de veiligheid.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.

Het is zeer belangrijk dat collega’s en leerlingen zich veilig voelen. We wijzen elkaar er dus op als bovenstaande afspraken niet nageleefd worden. Leerlingen en collega’s zullen er ook door de schoolleiding op aangesproken worden indien zij zich niet aan de afspraken houden. In een uiterste geval kan dit leiden tot een (tijdelijk) toegangsverbod tot het schoolgebouw.


Wat te doen bij medische klachten?
• Als iemand in het huishouden van de leerling /het personeelslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook thuis.
• Wanneer een leerling / personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
• Een leerling / personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Een leerling /personeelslid die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen, en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden).
• De leerling / het personeelslid kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
• Indien leerlingen (in geval van milde klachten) zich willen laten testen op corona, dan moeten ze zich wenden tot de huisarts en/of GGD.

Inrichting en gebruik van de leslokalen

• De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Onderweg naar de lokalen en in de lokalen liggen papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)).
• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray.
• De docent geeft het goede voorbeeld en geeft de leerlingen instructies hierbij.
• Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels / werkplekken af met oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel), en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
• Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep.
• In ieder lokaal is een prullenbak aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.
• We luchten de lokalen tussen de lessen door, door de ramen open te schuiven.
• We zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden.
• Personeel loopt tijdens een les zo min mogelijk rond.
• Gebruik van een mondkapje op school door leerlingen en medewerkers wordt niet geadviseerd door de RIVM maar ook niet ontraden. Het gebruik ervan is dus naar eigen inzicht.
• De mediatheek is gesloten.

Aankomst en vertrek
• 10 minuten voor aanvang van de les zijn de leerlingen welkom.
• Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein. Bij de ingang staat de 1,5 meter regel op een poster.
• Er is een personeelslid bij de ingang om de leerlingenstroom te begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
• Alle deuren worden zoveel mogelijk opengezet zodat deze niet door leerlingen en personeelsleden geopend hoeven te worden.
Te laat komen mag niet
Let op, er is extra streng beleid wat betreft het te laat komen.
Na de start van de les is de leerling niet meer welkom. Dit is om te voorkomen dat er te veel verkeersbewegingen ontstaan.
Ons dringende advies is om de route van huis naar school te oefenen vóór 2 juni zodat je weet hoe lang je erover doet om naar school te komen. Je mag niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de les naar het lokaal lopen en wie te laat is zal terug gestuurd worden. Dit vinden wij ook als personeel geen leuke maatregel, maar het is noodzakelijk om te voorkomen dat ‘laatkomers’ rondlopen in het gebouw.

Overige afspraken over ruimtegebruik
• Doordat we vaste tijdsblokken hebben afgesproken is er feitelijk altijd sprake van éénrichtingverkeer in het schoolgebouw. Leerlingen gaan door dezelfde ingang naar binnen en naar buiten. Er is toezicht en begeleiding op de gang.
• We gebruiken verschillende ingangen. De hoofdingang is permanent bemand, maar de andere ingangen sluiten na aanvang van de lessen De leerlingen horen van hun teamleiders en/of mentor wat hun rooster wordt en via welke ingang zij de school betreden en verlaten.
• Er zijn vaste looproutes binnen de school, en waar mogelijk ook binnen ruimtes om 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren binnen het schoolgebouw.
• Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten wisselen.
• Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
• De lift is alléén in gebruik voor leerlingen die het nodig hebben om medische redenen.
• Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolterrein.
• Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden (alleen op afspraak).

Vervoer
• Dringend advies is om het Openbaar Vervoer te mijden. Kom lopend, kom op de fiets, of laat je brengen en halen door een ouder/verzorger.
• Voor wie geen andere mogelijkheid ziet dan Openbaar Vervoer: in het OV is gebruik van een niet-medisch mondkapje verplicht. De leerlingen dienen zelf voor een exemplaar te zorgen. (zie bijlage met handleiding om ze zelf te kunnen maken)
• Geef het door aan de mentor als je vervoersproblemen hebt. Wij kunnen niet beloven dat we dat probleem voor je kunnen oplossen, maar we willen weten wie er vanwege ontbreken van vervoer thuis blijft.
• Alle thuisblijvende leerlingen zijn verplicht het onderwijs, op afstand, te blijven volgen en door te werken aan hun programma om over te kunnen naar volgend schooljaar. Dus: als je géén vervoer kunt regelen ben je niet vrij, maar moet je op afstand doorwerken aan je programma.

Lokalen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Er zijn vaste lokalen gereserveerd voor de extra ondersteuning. Hier worden leerlingen ontvangen voor :
- Individuele gesprekken ter ondersteuning van leerlingen met bv. motivatieprobleem of andere problemen.
- Opvang voor leerlingen waarbij het onwenselijk is veel thuis te zitten.
- Ondersteuning van leerlingen die werk moeten inhalen en hiertoe gemotiveerd zijn.

Aanmelding hiervoor verloopt via de mentor en het besluit tot toelating wordt genomen in het interdisciplinair overleg van de school.

Afronding schooljaar
In de week van 29 juni t/m 3 juli krijgen de leerlingen hun rapport en deze week moeten zij dus nog beschikbaar zijn. Meer informatie over overgangsafspraken en andere praktische zaken bij de afronding van het schooljaar volgen nog via de teamleider of de mentor.

Evaluatie van de afspraken
De periode met de ‘anderhalve-meter-school’ zal vrijwel zeker langer duren dan tot de zomervakantie. We zullen de collega's én de leerlingen regelmatig gaan bevragen hoe iedereen de ‘nieuwe school’ ervaart. Die informatie en wensen nemen we mee bij de organisatie van onze school ná de zomervakantie.

Jullie vragen, adviezen en tips zijn belangrijk en welkom, laat dus je mening horen, via de mentor.

Ten slotte

We weten dat we jullie nu héél erg veel informatie tegelijkertijd geven met deze brief.
We willen jullie als leerlingen en ouders wel zorgvuldig informeren en dat kan niet anders dan met een opsomming van de al deze afspraken.

Het zal voor iedereen niet alleen maar leuk, maar ook soms spannend zijn om weer naar school te komen. Praat over je gevoelens met je mentor en met anderen, dat is belangrijk!
We doen ons uiterste best om deze periode zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
Om dat te laten slagen zijn jullie als leerlingen net zo belangrijk als het personeel van de school.

We hebben er alle vertrouwen in dat jullie hierin goed je verantwoordelijkheid gaan nemen.

Heel veel succes allemaal de komende tijd!

Met vriendelijke groet, namens alle collega’s,


Sander Jacobs

Directeur
Montessori Lyceum Oostpoort

 


BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR EEN MONDKAPJE (verplicht in het O.V.)
(Je kunt ze ook natuurlijk ook online aanschaffen, via bijvoorbeeld www.bol.com of kijk bij de Hema, Kruidvat, ETOS enz.)Dear pupils and parents/caregivers,


To our delight, we can inform you that secondary schools are opening again from Tuesday 2 June. We missed you! We look forward to seeing you again.
It will be good and positve that students can see their classmates again, after all these weeks in seclusion. We are doing everything we can to make this reopening as safe and secure as possible. The RIVM guidelines and the rules mentioned in this letter will be followed and are leading for everyone.

Oostpoort will open to all pupils on 2 June. All pupils will have the opportunity to attend school for a part of the week.
The program of lessons will vary for each class. Until the summer holidays we restore social-contact and students work on what is agreed to be able to transfer to next school year or to the final exam.
It has been agreed that pupils go to school for two days (of 2.5 hours each) a week, in small groups at a time. These two days will be scheduled and take place on different days during that week.

To limit the number of movements as much as possible, fixed group combinations are used where possible. The teacher provides rest and break times in class. The start and end times differ, so that there are not too many pupils on the road at the same time and in the school building.

1e shift: 8.30 - 11.00 uur 
2e shift: 9.00 - 11.30 uur
3e shift: 9.30 - 12.00 uur 
4e shift: 12.30 - 15.00 uur
5e shift: 13.00 - 15.30 uur
6e shift: 13.30 - 16.00 uur

Students will receive an e-mail on their MSA-school e-mail account via the team leaders on Thursday 28 May or Friday 29 May with the timetable from 2 June.

Only regular educational activities will continue where possible. All other activities under the school's responsibility will be cancelled.
Hygiene and safety agreements
Adults and pupils keep one and a half meters away from each other. This also applies to adults and to pupils between each other.
We wash our hands several times a day for at least 20 seconds. At least when entering the room, before the break, after the break and after toilet visit.
We do not shake hands.
We cough and sneeze in our elbow.
We do not touch our faces.
There is soap and water and/or disinfectant hand gel available at the entrance and classrooms. Paper towels are available.
The school will be intensively cleaned every day. With emphasis on contact points and toilet control.
Toilets are a potential source of contamination. That is why the toilet blocks on all floors are closed to students. Only the toilet block on the ground floor will be open for one student per time. There will be permanent supervision at the toilets.
If a pupil is present at school, but according to an Oostpoort colleague should not be present in the building due to fever, anxiety, colds or other health problems, the colleague has the right and duty to send the pupil home, for the interests of safety.
Pupils belonging to a risk group may be exempt from education at school as planned. This is the decision of parents/carer(s) in consultation with the school.
Pupils whose family members belong to the risk group may be exempt from education at school as planned. This is the decision of parents/carer(s) in consultation with the school.

It is very important that colleagues and pupils feel safe. We therefore point out to each other if the above agreements are not observed. Pupils and colleagues will also be contacted by the school management if they do not comply with the agreements. In an extreme case, this can lead to a (temporary) ban on access to the school building.


What to do with medical symptoms?
If someone in the pupil's household has a fever above 38°C and/or has breathing issues, he/she will also stay at home.
When a pupil /staff member develops symptoms during the day (fever, nasal cold, coughing and/or difficulty breathing/stuffiness) the student goes home. Parents/caregivers will be informed about the event. Any siblings are also informed and sent home in case of fever and/or breathing difficulty.
A pupil/staff member must stay at home and remain home for at least 7 days and may not return to school until he/she has no symptoms for 24 hours after these 7 days.
A pupil/staff member who is tested positive for Covid-19 must stay home for at least 7 days after symptoms start until being in normal health again. The staff member/pupil may not return to school until he/she has no symptoms for 24 hours after these 7 days.
If someone in the household of the staff member/pupil has tested positive for COVID-19, he/she must stay home for 14 days (because the family members can still become ill up to 14 days after the last contact with that person).
The pupil/staff member can return to school if everyone in the household is 24 hours symptom-free.
If pupils (in case of mild complaints) want to be tested for corona, they should contact the general practitioner and/or GGD. 


Layout and use of classrooms

The workplaces are at least 1.5 meters apart.
On the way to the classroom and in the classroom are paper handkerchiefs, disinfectant gel, and surface sprays available (consisting of water, soap, and all-cleaning liquid (no disinfectant)).
Upon entering the classroom, students and teachers wash their hands with the disinfectant gel or spray.
The teacher sets good example and gives the students instructions on this.
After entering, students and teachers clean their own tables /workplaces with surface sprays (consisting of soap and soap/all-cleaning (no disinfectant) and repeat this when leaving the room.
This also applies to workplaces and tools in classrooms. Learning resources should be regularly cleaned with soap and water when used by several pupils or teachers.
There is a trash can in every room. These are emptied after a change of pupils has taken place. This happens at least once a day.
We air the classrooms between classes, by sliding the windows open.
We make sure that as little material as possible must be distributed.
Staff walks around as little as possible during a lesson.
Use of mask at school by pupils and staff is not advised by the RIVM but also does not discourage them. Its use is therefore at your own discretion.
The media library is closed.

Arrival and departure
The students are welcome 10 minutes before the start of the lesson.
Pupils go straight into school on arrival and do not wait in the schoolyard. At the entrance, the 1.5-meter line is on a poster.
There is a staff member at the entrance to guide the flow of pupils and to ensure that the 1.5-meter distance is followed.
All doors are opened as much as possible so that they do not have to be opened by pupils and staff.
Being late
Please note that there is extra strict policy regarding being late for class.
After the start of the lesson, the student is no longer welcome. This is to prevent too many traffic movements.
Our urgent advice is to practice the route from home to school before June 2, so you know how long it takes to get to school. You may not walk to the classroom until 10 minutes before the start of the lesson and those who are late will be sent back. We also do not think this as staff is a nice measure, but it is necessary to prevent 'latecomers'’ from walking around the building.

Other arrangements for space use
Because we have agreed fixed time blocks, there is always a single-way traffic in the school building. Students go in and out through the same entrance. There is supervision and guidance in the hallway.
We use different entrances. The main entrance is permanently staffed, but the other entrances close after starting the lessons. Pupils hear from their team leader and/or mentor what their schedule becomes and through which entrance they enter and leave the school.
There are fixed walking routes within the school, and where possible also with 1.5-meter distance to maintain distance as much as possible within the school building.
Pupils stay in the same room as much as possible during different lessons, the teachers exchange.
Lockers are not used; the students take their coat and bag to the classroom.
The lift is only in use for students who need it for medical reasons.
Smoking is and remains not allowed on the school grounds.
Parents/caregivers are not allowed to enter the school (only by appointment).

Transport
Urgent advice is to avoid public transport. Walking, biking, or brought and picked up by a parent/caregiver is recommended.
For those who see no option other than using public transport: in public transport, the use of a non-medical mask is mandatory. The pupils must take care of their own masks. (see attachment with manual to make them yourself)
Please inform the mentor if you have transport problems. We cannot promise that we can solve that problem for you, but we want to know who is staying at home due to lack of transport.
All pupils staying at home are obliged to continue to attend education, remotely, and to continue working on their programme in order to be able to move on to next school year. So: if you cannot arrange transportation, you are not free, but you must work on your program from home.

Classrooms for pupils with additional support needs
There are fixed rooms reserved for who needs extra support. Students are received here for:
Individual interviews to support pupils with e.g. motivation problem or other problems.
Care for pupils where it is undesirable to sit a lot at home.
Support for pupils who were behind and need to finish work to be on track again and are motivated to do so.

Registration for this is done through the mentor and decision to admission is taken after interdisciplinary consultation of the school.

Completion of school year
During the week from 29 June to 3 July, pupils will receive their final report and this week they must be available. Learn more about transition arrangements and other practical matters at the end of the school year. Information about this will be provided by the team leader or mentor.

Evaluation of the agreements
The period with the 'one and a half-meter-school' will almost certainly last longer than until summer holidays. We will regularly ask colleagues and the pupils how everyone experiences the 'new school'. We take this information and wishes with us in the organization of our school after the summer holidays.

Your questions, advice and tips are important and welcome, so give your opinion through the mentor.

Finally

We know that we are giving you a lot of information at the same time in this letter.
We want to inform you carefully as pupils and parents and therefore it was necessary to list all these rules and details.

It may not be nice for everyone; some may feel tense to come back to school. Talk about your feelings with your mentor and with others, that is very important!
We do our utmost to make this period as good and safe as possible.
To make that work, you as students are just as important as the school staff.

We are confident that you will take responsibility.

Good luck with all that is about to come!

With regards, on behalf of all colleagues,

Sander Jacobs

Director
Montessori Lyceum Oostpoort 


ATTACHMENT: MANUAL FOR A MOUTH CAP (mandatory in the O.V.)
(You can also purchase them online, for example, via www.bol.com or check out the Hema, Kruidvat, ETOS, etc.)


Queridos alumnos y padres/cuidadores,


Nos complace informarle que las escuelas secundarias están reabriendo desde el martes 2 de junio. ¡Os hemos echado de menos! Nos encanta volver a vernos. Es bueno e importante que los estudiantes también puedan ver a sus compañeros de clase nuevamente, después de todas esas semanas extraños en aislamiento. Estamos haciendo todo lo posible para que esta reapertura sea lo más fácil y segura posible. Todos seguimos las pautas del RIVM y las reglas y acuerdos a continuación.
El Montessori Lyceum Oostpoort se reabre el 2 de junio para todos los alumnos. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de seguir lecciones en el colegio por parte de la semana.
El programa de las asignaturas es distinto para cada clase. Hasta la vacaciones de verano recuperamos las relaciones sociales y los alumnos trabajan a las tareas que tengan que pasar para transferir al próximo año escolar/prepararse para el examen final.
Hemos quedado que los alumnos van al colegio durante dos partes del día (de 2,5 horas), en grupos pequeños. Estas dos partes del día están programados durante dos días distintos durante la semana.

Para limitar los movimientos se ha formado grupos fijos. Los bloques de enseñanza no tienen pausas fijas. El profesor facilita pausas durante la clase. Los horarios para las pausas difieren para evitar demasiado movimiento de alumnos en el edificio.


Shift 1: 8.30 - 11.00 horas
Shift 2: 9.00 - 11.30 horas
Shift 3: 9.30 - 12.00 horas
Shift 4: 12.30 - 15.00 horas
Shift 5: 13.00 - 15.30 horas
Shift 6: 13.30 - 16.00 horas

Los alumnos recibirán por mano de los jefes del equipo a jueves el 28 de mayo o viernes el 29 de mayo su horario desde el 2 de junio por su MSA-correo electrónico.

Solamente la enseñanza regular sigue como sea posible. Otras actividades bajo la responsabilidad del colegio están eliminadas.


Reglas con respecto a higiene y seguridad
• Adultos y alumnos se quedan a 1,5 metros de distancia. Eso también vale para los adultos entre si y los alumnos entre si.
• Lavamos las manos varias veces al día durante por lo menos 20 segundos. En cada caso cuando entramos el aula, antes y después de la pausa y después de cada visita al baño.
• No apretamos las manos.
• Tos y estornudo en nuestro codo.
• No tocamos nuestra cara.
• Hay agua y jabón y/o gel desinfectante disponibles al entrar el edificio y los aulas. También hay toallas de papel.
• El colegio está limpiado diariamente intensivamente por profesionales. Con énfasis en los puntos de contacto y los baños.
• Los baños son fuentes de contaminación. Por eso solamente los baños en la planta baja están abiertos para un alumno a la vez. Los baños en las otras plantas están cerradas.
Hay vigilancia en los baños todo el tiempo.
• Si un alumno está en el colegio mientras un empleado de Oostpoort piensa que no tuviera que estar allí por causas de fiebre, dificultades de respirar, resfrío u otros síntomas, el empleado tiene el derecho y deber de mandarle al alumno a casa, para mantener la seguridad.
• Alumnos que son parte de un grupo de riesgo puedan ser exentos de la enseñanza en forma física. Es la decisión de los padres/cuidadores después de consultación con el colegio.

Es muy importante que los colega y los alumnos se sientan seguros. Si las reglas – como mencionadas aquí arriba – no están seguidas, nos corregimos. También por los jefes. En caso extremo eso significa una prohibición temporal a entrar nuestro edificio.


En caso de quejas médicas
• Si alguien en la casa de un alumno/empleado tiene fiebre que sobra los 38 grados y/o tiene problemas de respiración, el alumno/empleado se queda en asa también.
• Si con un alumno/empleado se desarrollan síntomas (fiebre, resfrío, tos y/o problemas con la respiración) se va a casa. El colegio se comunica con los padres/cuidadores del alumno. En caso de hermanos en el mismo colegio, ellos se van a casa también.
• Un alumno/empleado se queda en casa por lo menos durante 7 días y puede volver al colegio si está libre de quejas durante 24 horas después de estos 7 días.
• Un alumno/empleado contagiado por COVID-19 debe quedarse en casa por lo menos durante 7 días después del principio de los síntomas. El alumno/empleado puede volver al colegio si está libre de quejas durante 24 horas después de estos 7 días.
• Si alguien en casa de un alumno/empleado está contagiado por COVID-19, debe quedarse en casa por 14 días (porque es posible que los miembros de la familia puedan infectarse hasta 15 días después del contacto con el contagiado original).
• El alumno/empleado puede volver al colegio cuando todos los personas en casa están libres de síntomas durante 24 horas.
• Si los alumnos (en caso de síntomas leves) quieren saber si están contagiados por COVID-19, se dirigen al GGD/médico general.

Diseño y uso de los aulas

• Los lugares de trabajo están a por lo menos 1,5 metros.
• En la ruta a los aulas y dentro de los aulas hay toallas de papel, gel desinfectante y sprays para limpiar el superficie (agua y detergente, no contiene desinfectante).
• Al entrar el aula los alumnos y los profesores limpian sus manos con el gel desinfectante.
• El profesor es un ejemplo para los alumnos y les instruye.
• Después de entrar los alumnos limpian su mesa con el spray de superficie (agua y detergente no contiene desinfectante) y repiten esta activad antes de salir del aula.
• Eso también vale para los lugares de trabajar y las herramientas en los aulas de práctica. Instrumentos hay que limpiarlos regularmente si están usados por más de un alumno con jabón y agua.
• En cada aula hay una papelera. Después del cambio de alumnos están vaciadas. Una vez al día por los menos.
• Dejamos entrar aire fresco en al aula durante la lección abriendo las ventanas.
• Distribuimos cuanto menos objetos posibles.
• Los empleados se mueven por el aula lo menos posible.
• El uso de una mascarilla protectora en el colegio por alumnos/empleados no está recomendado por el RIVM, pero tampoco desaconsejado. El uso es por propia visión.
• La mediatheek está cerrada.


Llegada y salida
• 10 minutos antes de la lección los alumnos pueden entrar.
• Alumnos entran al edificio al llegar y no se quedan en la plaza del colegio. Hay un poster que advierte la distancia de 1,5 metros.
• Hay empleado en la entrada para dirigir y vigilar los alumnos para garantizar la distancia de 1,5 metros.
• Todas la puertas estarán abiertas para evitar el contacto con alumnos y empleados.

No está permitido llegar tarde
• Ojo, hay una política estricta en caso de llegar tarde. Después del comienzo de la lección el alumno no puede entrar el aula. Para evitar tráficos innecesarios.
Recomendamos practicar la ruta desde su casa al colegio antes del 2 de junio para saber cuánto tiempo necesitas para llegar al colegio. No puedes entrar el aula antes de 10 minutos para empezar la lección y si llegas tarde no puedes entrar y tienes que volver a casa. No lo consideramos una regla agradable pero es necesario para evitar alumnos que llegan tarde y pasean por el edificio.

Otras reglas sobre el uso del espacio
• Como hay un horario fijo siempre hay tráfico de un solo sentido en el edificio del colegio. Los alumnos entran y salen por la misma entrada. Hay vigilancia y acompañamiento en los corredores.
• Usamos distintas entradas. La entrada principal está ocupada por en empleado permanente, las otras entradas se cierra después del comienzo de las lecciones. Los jefes del equipo y/o su mentor le dice al alumno cómo es su horario y por cuál de las entradas puedan entrar y salir el colegio.
• En el colegio hay rutas fijas para andar, y en cuanto sea posible también dentro de los espacios para regular la distancia de 1,5 metros.
• Durante las lecciones los alumnos se quedan principalmente en el mismo aula, los profesoras cambian de aula.
• No está permitido usar las cajas, los alumnos llevan su propio chaqueta y mochila al aula.
• Se puede usar el ascensor solamente para alumnos por razones médicas.
• No está permitido fumar en el terreno del colegio.
• Padres/cuidadores solamente pueden entrar el edificio del colegio si tienen una cita.

Transporte
• Recomendamos evitar el transporte público. Ve al colegio andando, en bicicleta o traído/llevado por un padre/cuidador.
• Si no hay otro remedio que el transporte público: es obligatorio llevar una mascarilla protectora (no-medica) en el transporte público. Para alumnos es su propia responsabilidad (en internet hay muchos tutoriales para fabricarlas).
• Díselo al mentor si tienes problemas para llegar al colegio. Nosotros no podemos hacer la promesa de resolver que podamos tu problema de transporte, pero queremos saber quiénes se quedan en ese caso.
• Todos los alumnos que se quedan en casa y que no vienen al colegio están obligados para seguir lecciones y trabajar en su programa para transferir al próximo año escolar. Entonces, no tienes tiempo libre si no puedes organizar transporte. Tienes que trabajar en tu programa a distancia.
Aulas para alumnos que necesitan extra apoyo
Hay aulas fijos para los alumnos que necesitan extra apoyo. Dentro de estos aulas recibimos a alumnos que:
- Tienen conversaciones individuales con respecto a problemas de motivación u otro tipo de problemas.
- Necesitan guardería si hay circunstancias indeseables para quedarse mucho en casa.
- Necesitan apoyo con trabajo atrasado mientras están motivados.
Se puede inscribir por el mentor. Un equipo interdisciplinario del colegio decide sobre el participio.

Terminar el año escolar
En la semana del 29 de junio hasta el 4 de julio los alumnos reciben sus reportes y en esa semana tienen que estar disponibles para el colegio. Más información sobre el transferido y otros asuntos prácticos para finalizar el año escolar siguen por el jefe del equipo o el mentor.

Evaluación de las reglas
El período de enseñanza a 1,5 metros de distancia probablemente sigue después de las vacaciones de verano. Preguntaremos los empleados y los alumnos regularmente por sus experiencias. Esa información y deseos integraremos en la organización de la enseñanza en nuestro colegio para el período después de las vacaciones de verano.

Vuestros preguntas, consejos y sugerencias son importantes para compartir, cuéntaselos al mentor.

Por fin

Sabemos que esta carta contiene mucha información. Queremos comunicar las reglas en una manera diligente y eso solamente es posible por resumir todas las reglas.

No va a ser todo agradable para todos, puedes tener un poco miedo para volver al colegio. Habla de tus sentimientos con tu mentor y con otros, ¡es importante!
Hacemos lo más posible para pasar este período en una buena manera con seguridad. Para lograr eso tú como alumno eres tan importante como los empleados del colegio.

Tenemos la máxima confianza de que asumes tu responsabilidad.

¡Mucho éxito durante el tiempo que viene!

Atentament, a nombre de todos los colegas,


Sander Jacobs

Director
Montessori Lyceum Oostpoort


BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR EEN MONDKAPJE (verplicht in het O.V.)
(Je kunt ze ook natuurlijk ook online aanschaffen, via bijvoorbeeld www.bol.com of kijk bij de Hema, Kruidvat, ETOS enz.)

 

Değerli veliler ve öğrenciler,
Orta öğretim okullari 2 haziran 2020 tarihinden itibaren tekrardan öğrenime başlamasinin sevincini sizlerle paylaşmak isteriz.Sizleri çok özledik ve sizlerle tekrardan görüşeceğimiz için çok mutluyuz. Tabiiki bununla beraber öğrencilerin sinif arkadaşlari ile buluşmalari sevinç verici. Okulumuzun güvenli ve emniyetli olarak öğrenime yeniden başlamasi için mümkün olani sağlayacagimizdan emin olabilirsiniz. Aşağidaki RIVM tarafindan alinmiş olan tedbirler herkes için önem arz eder.
Oostpoort okulumuz 2 haziran 2020 sali günü tün öğrenciler için öğrenime açiliyor. Tüm öğrencilerin haftanin bir kaç günü okulda öğrenim görmeleri gerekmektedir.
Ders programmi her sinif için değişiktir ve böylece yaz tatiline kadar öğrenciler hem sosyal yönden hem de dersleri gereği sinavlarini kazanma veya siniflarini geçmek için ne yapilmasi gerkiyorsa yapmak zorundalar. Şimdiki anlaşmaya göre öğrenciler küçük grublar halinde haftada 2 gün 2,5 saat okula geleceklerdir. Bu 2 günlük okul öğrenimi haftanin değişik günlerde olacaktir.
Aşiri hareketliğin önüne geçebilmek için mümkün olduğunca küçük grublar halinde çalişilacaktir. Siniflarda sabit mola saatleri olmayacaktir, eğitimciler kendileri dinlenme ve mola saatlerini belirleyecekler, bu konuda saatlerde değişiklik olabilir. Öğrencilerin ayni anda gidip gelmelerini önlemek açisindan bunlarin yapilmasi önemlidir.
1’ínci grub saat 8.30’dan 11.00’e kadar
2’inci grub saat 9.00’dan 11.30’a kadar
3’üncü grub saat 9.30’dan 12.00’ye kadar
4’üncü grub saat 12.30’dan 15.00’a kadar
5’inci grub saat 13.00’dan 15.30’a kadar
6’inci grub saat 13.30’dan 16.00’a kadar

Öğrenciler, grub şefleri tarafindan 28 mayis perşembe günü veya 29 mayis cuma günlerinde MSA-email/eletrikposta adreslerinden 2 mayis itabariyle olan ders çizelgesi’ni gönderecekler.
Bu zaman içinde önem arz eden derslere öncelik taninacaktir.
Temizlik ve güvenlik önlemleri
• Yetişkinler ve öğrenciler 1,5 metre mesafeyi korumak zorundalar, bu önlem yetişkin ve öğrenciler beraberliğginde geçerlidir.
• Ellerini günde bir kaç kez en az 20 saniye süreyle yikanmasi zorunludur, mola saatinden önce ve sonra ve tuvalete gidildiğinde.
• Tokalaşmak kesinlikle yapilmayacaktir.
• Hapşurma ve öksürma, dirsek içine yapilacaktir.
• Yüzümüze dokunmuyoruz/ellemiyoruz.
• Koridor ve siniflarda su, sabun, mikrop öldürücü desinfekte jel ve kağit mendil bulunmaktadir.
• Okulumuz gündelik temizlenmektedir, yoğunluğun temas ettiği yerler ve tuvaletler öncelikle taniniyor.
• Tuvaletler salginin en bulaşici olduğu mekanlardir, bu nedenle zemin kattaki tuvalet hariç bütün tuvaletler kullanima kapalidir, ögrenciler kullanima açik tuvalette 1 kişiden fazla giremez ve buranin kapisinda görevli beklemektedir.
• Eğer bir öğrenci okul tarafindan ateş, nefes darliği, üşütme gibi sağlik sorunlarinin olduğu fark edilirse ve bu öğrenci okulda görülür ise salgini önlemek için derhal eve geri gönderilecektir.
Eğitimcilerin ve öğrencilerin kendilerini emniyette hissetmeleri çok önemlidir. Eğerki yukarinda belirtilen önlemler dikkat’e alinmaz ise birbirimizi ikaz edelim. Öğrenciler ve eğitimciler yukaridaki belirtilen önlemleri dikkat’e almaz ise okul tarafindan ikaz edilecektir. Önerileri dikkat’e almayanlar bir süre okuldan uzaklaştirilacaktir.
Sağlik sorunlari varsa, ne yapilacak?
• Eğer bir kimse öğrencinin veya eğitimcinin evinde 38̊ dereceden yüksek ateşi veya nefes darliği var ise bu öğrenci veya eğitimci evde kalmak zorunda.
• Eğer óğrencilerden veya eğitimcilerden bir kimse gün aşiminda ateş, nefes darliği, grib, nezle gibi şikayetleri olursa eve gönderilecek ve ayni zamanda bu durumu ailesine bildirilecek, bu kişilerin okulumuzda kardeşleri var ise bilgilendirip onlarda eve gönderilecektir.
• Rahatsiz olan her kişi, ögrenci veya eğgitimci en az 7 gün ve 24 saat sonrasi rahatsizliklardan şikayeti olmaz ise okula gelebilir.
• Rahatsiz olan her kişi, ögrenci veya okulgörevlisi Covid 19’a positif test yapilmişsa, kişinin hastaliği belli olduğu günden itibaren 7 gün evde kalmak zorundadir ve hastaliğinin geçmesini beklemek zorundadir. 7 gün ve 24 saat boyunca hiçbir şikayeti bulunmuyor ise okula gelmesi mümkündür.
• Eğer bir okul personelinin veya öğrencisinin evinde Covid 19’a positif test olan kişi var ise bu kişi ve ailesi 14 gün evde kapali kalmalidir, çünkü bu kişiler rahatsiz olan birisiyle temas sonrasi da 14 gün içinde bulaşabilir ve hastalana bilirler.
• Öğrenciler veya okul personeli 24 saat içinde şikayeti olmaz ise tekrar okula gelebilirler/devam edebilirler.
• Ögrenciler (hafif sağlik hakkinda şikayetleri var ise) kendilerini Covid 19 için test yaptirmak istiyorlar ise, aile dotoruna veya GGD’e baş vurmalari gerekmektedir.
Ders siniflarin düzenlenmesi
• Masalar birbirinden en az 1,5 metre mesafede bulunmaktadir
• Siniflara giderken koridorlarda ve siniflarda kağit mendil, desinfekte jel, sabunlu su sprey (mikrop öldürücü olmayan) mevcuttur.
• Siniflara girerken eğitimciler ve öğrenciler desinfekte jel ile veya sprey’le ellerini temizleyecekler.
• Eğitimciler öğrencilere örnek olarak yönlendirecekler.
• Eğitimciler ve öğrenciler sinifa giriş sonrasi masalarini sabunlu su sprey’si ile temizleyecekler (desinfekte jel ile değil) ayni temizlik sinifi terk etmeden önce de tekrarlanacak.
• Bu temizlik okulumuzun, gereken pratik ders verilen kisimlarinda’da tekrarlanmasi gerkiyor, bilhassa pratik derslerde kullanilan takim malzemelerinide özenle temizlemelidirler.
• Her sinifta cöp kutusu bulunmaktadir. Öğrenciler sinifi terk ederken çöp kutularini boşaltmak zorundalar. Bunun günde en az bir kez yapilmasi gerekiyor (zorundadir).
• Siniflarin ders aralarinda pencereler açilip havalandirilacaktir.
• Ders malzemeleri gerekli olduğu miktarda dağitilacaktir.
• Eğitimciler ders esnasinda sinifta gerekmedikce dolaşmacaklardir.
• RIVM okulda maske kullanimini tavsiye etmediği gibi kullanilmasina da karşi değil.
• Kütüphanemiz kapalidir.

Geliş ve gidiş
• Öğrenciler ders başlamadan 10 dakika önce okula gelebilirler.
• Öğrenciler okula geldiklerinde direk olarak siniflarina gitmek zorundalar. Okulun girişinde 1,5 metre uygulanmasi affişte belirtilmektedir.
• Okul girişinde bir okul görevlisi öğrencilerin okula girişlerini gözetleyerek 1,5 metre uygulamasini sağlayacaktir
• Bütün kapilar açik tutulacaktir. Öğrencilerin ve personelin kapilara dokunmalarina gerek kalmayacaktir.
Geç kalmak yasak
• Geç kalanlar ağir şekilde cezalandirilacak.
• Ders başladiktan sonra geç gelenler sinifa alinmayacak, bunun amaci gereksiz dolaşmalari engellemektir.
• Bizim şiddetle önerimiz evden okula ne kadar zaman yolda geçiyor bunu öğrencilerin 2 hazirandan öncesi praktikte uygulayip okula geç kalmayi ortadan kaldirmasidir.
• Kimse dersin başlamasina 10 dakika kaladan daha önce okula gelmesi beklenmiyor. Geç kalanlar geri evlerine gönderilecektir. Biz personel olarak bu uygulamayi hoş bulmuyoruz ama geç gelenlerin okulda boş dolaşmalarinada karşiyiz.
Alan kullanimi hakkinda diğer anlaşma
• Ders saatlerini belirlediğimiz için okul binasinda tek yön istikameti vardir. Öğrenciler, koridordaki görevli kişinin gözetimi altinda ayni kapidan giriş ve çikiş yapacaklardir.
• Değişik girişler kullanilacaktir. Ana giriş herzaman gözetim altinda olacaktir, diğer kapilar dersler başladiktan sonra kapatilacaktir. Öğrenciler kisim şefleri veya mentorlari tarafindan ders çizelgeleri ve okula giriş ve çikiş hakkinda bilgilendirelecektir.
• Okul binasinda gidilecek yönler belirtilmiştir ve 1,5 metre olarak önlem alinmiştir.Öğrenciler mümkün olduğu kadar ayni sinifta ders görecekler, sadece eğitimciler siniflarini değistirecekler
• Okul kassalari kullanima kapalidir. Örenciler şahsi eşyalarini (çanta ve montlarini/çeketlerini) siniflara beraberlerinde götürmek zorundalar.
• Asansör, yalniz sağlik sorunu olan öğrenciler tarafindan kullanilacaktir.
• Okul cevresinde sigara içme yasaği hala gecerlidir.
• Veliler randevu dişinda prensip olarak okula alinmayacaktir.

Ulaşim
• Şiddetli öneri, ulaşim araçlarini kullamayin, bisikletle veya yürüyerek okula gelin. Veliler çocuklarini okula getirip ve okul bitişi almaya gelebilirler.
• Ulaşim araçlari dişinda okula gelmesi mümkün olmayanlar, ulaşim araçlarinda medical olmayan (ağiz ve burun maskesi kullanmalari mecburdur. Maskeler kişinin kendisi tarafindan sağlanacaktir. Maskeyi kendinizde evde yapabilirsiniz, bu maskeyi nasil yapabileceğiniz hakkinda son sayfada örnek olarak sununmuştur.
• Eğer ki ulaşim taşitiyla bir sorunnunuz olursa, bunu direk mentorunuza bildirin. Probleminizi çözmek mümkün olurmu bilinmez, yalniz kimlerin ulaşim problemi nedeniyle evde kaldiğini bilmek isteriz.
• Evde kalan öğrenciler mutlaka evden dijital öğrenime katilmak zorundadir. Siniflarini geçmek için bu şarttir. Bu nedenle taşit nedeniyle okula gelememek dersleri yapmayacağiz anlama gelmiyor. O zaman dersler uzaktan evde dijital ortamda yapilmak zorundadir.

Ekstra yardima ihtiyac duyan öğrenci
• Bu gruba ait öğrenciler için özel siniflar ayarlandi.
• Bu öğrenciler için özel görüşmeler, motivasyon ve diğer problemleri olanlar için.
• Evde kalmanin zorluklar getirdiği öğrenciler için bakim.
• Derslerinden geri kalmiş ama motivasyonu olan öğrenciler için yardim.
• Bu grub öğrenciler bu siniflara da ders görebilmek hakkini kazanmak için mentorlarina baş vurmalari gerekiyor. Başvuru sonrasi okul interdisiplin kurulu tarafindan karara bağlandiktan sonra alinacak.

Öğretim yilinin tamamlanmasi
29 haziran ile 3 temmuz esnasinda öğrencilerimiz karnelerini alacaklar, bu tarihlerde mevcut olmalari gerekiyor. Öğrenim yilinin tamamlanmasi, sinif geçme ve pratik dersler hakkinda bilgileri mentor veya kisim şeflerinden öğrenebilirler.
Anlaşma değerlendirmesi
Bir buçuk metre düzeni yaz tatili sonrasinada sarkabilir/uzayabilir. Biz okul idare kurulu olarak düzenli şekilde öğrenci ve eğitimcilere yeni ders yili hakkinda deneyimlerini/görüşlerini soruşturacağiz ve bize gelen önerileri dikkate alip (yaz tatilinden sonra) yeni sezon’da uygulacağiz.
Son olarak
Bu mektupla birlikte sizlere ayni zamanda çok fazla infarmasyon verdiğimizin farkindayiz. Bizler bu anlaşmalar hakkinda sizleri bilgilendirmek zorunda olduğumuz için başka bir seceneğimiz yoktu. Okul’a tekrardan başlamak sadece hoş olmakla kalmayip heyecanida beraberinde getiriyor, düşüncelerinizi/duygularinizi mentorunuz ile paylaşabilirsiniz. Şu dönemde bunlar çok önemli, herşeyin düzgün ve emniyet içinde sürmesi temennimizdir. Bunlarin gerçekleşmesi için okul personeli gibi siz öğrencilerimizde değerlisiniz.
Sizlere güvenimiz sonsuz. Herkesin elinden geleni yapacağindan hiç şüphemiz yok.
Gelecek zamanda herkese bol şans dileğiyle.

Tüm okul personeli adina hürmet ve saygilar,

Sander Jacobs (Okul müdürü)
Montessori Lyceum Oostpoort


Ek bilgiler bilgiler: Maske klavuzu (ulaşimda mecburdur!!!)
Ağiz burun maskesini internet üzerinden sipariş yapmak mümkündür, www.bol.com veya HEMA, KRUIDVAT ve ETOS VS. Gibi mağazalardan tehmin edebilirsiniz.
TEMEL KURALLAR- MASKE NASIL YAPILIR VE NASIL KULLANILIR?
Nezle, soğuk alginliği şikayetin varsa evde kal ve iyileş.
Nefes darliğin, yüksek ateşin varsa evde kal. 1,5 metre mesafyi koru! Kalabalik alanlara girmeyin Mümkün olduğu kadar
Evinizde çalişin Ellerinizi sikça

Toplu taşima araclarinda 1,5 metre mesfeyi korumak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle 1 hziran 2020’den itibaren maske kullanmak mecburidir. Maskeyi satin alabilirsiniz veya kendiniz yapabilirsiniz. Böylelikle medical/tibbi olmayan maskeler saglik personeline yeterli miktarda sağlanir. Medical/tibbi olmayan maske kendinizi korumak değil etrafinizdakileri korumak için kullanilir.
Toplu taşimacilikta her seferde medical/tibbi olmayan temiz ağiz ve burun maskesi gerekir.

Kendi maskenizi nasil yapabilirsiniz?

Greken malzemeler: Bez/kumaş, makas, iğne ve iplik ve dikişmakinasi
1. Bezi/kumaşi 60̊C yikayiniz.
2. Iki parça bezi/kumaşi 20 cm’ye 27 cm ölçülerinde makas ile kesin ve iki tane lastik 18cm ölçüsüne göre makas ile kesin.
3. Iki parça kumaşi üst üste koyup makas ile ayni ölçüde kesin, uzun kismi 0,5cm içten birbirine dikin.
4. Kisa kismini 1,5cm içten dikin
5. Kumaşin ensiz kisimlarina lastiği geçirin ve uçlarindan birbiriyle düğümleyin.
6. Maske ağiz, burun ve çene kismini kapatmasini sağlayin, bunun için lastiklerden uygulaya bilirsiniz.
7. En son düğümü gizlemek için dikiş arasina cekerek/kaydirarak getirin. Kumaşi büzüştürün, ağiz, burun ve çene kismini kaplamasini sağlayin. Bunu denedikten sonra en son olarak lastiği kumaşa sabitliyerek dikin.

Dikkat: bu medical/tibbi maske veya kendini korumak için bir maske değil!!!
• Ben bu medical/tibbi olmayan maskeyi nasil kullanacağim?
• Maskeyi takmadan veya çikarmadan önce ellerinizi sabun ve su ile iyice en az 20 saniye yikayiniz.
• Takmaniz ve çcikarmaiz esnasinda yalnizca lastiklerinden tutun.
• Maskenizi ağzini, burnunuzu ve çenenizi iyi kaplamiş şekilde takin ve maskenize bir daha dokunmayiniz.
• Killandiğiniz medical/tibbi olmayan maskenizi en fazla 3 saat boyu kullana bilirsiniz.
• Yeni bir tanesini temiz olarak bir poşet içinde kapali olmasi şartiyla yaninizda bulundurun.
• Medical/tibbi olmayan maskenizi her seferinde kullandiktan sonra 60̊C derecede yikayin, yalniz yumuşatici kullanmama şartiyla.
• Medical/tibbi olmaya maskenizi çamaşir makinasina attiktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yikayiniz
• 3 yaşindan küçük çocuklara kullanilmasi yasaktir!!!

 

Queridos alunos e pais/cuidadores,


Para nossa alegria, informo-lhes que as escolas secundárias abrirão as portas novamente a partir da terça-feira (2 de junho). Nós sentimos vossa falta! Estamos ansiosos para vê-los novamente.
Será bom e positivo para os alunos poderem ver seus colegas novamente, depois de todas essas semanas de isolamento. Estamos fazendo tudo que podemos para reabrir a escola da maneira mais segura possível. As recomendações do RIVM e as regras mencionadas nesta carta seguem abaixo e valem para todos.

Oostpoort abrirá para todos os alunos 2 de junho. Todos os alunos terão a oportunidade de frequentar a escola durante uma parte da semana.
O programa de aulas vai variar para cada turma. Até as férias de verão restauramos o contato social e os alunos trabalham com o dever escolar para poder entrar para o próximo ano letivo ou para o exame final.
Foi cocordado que os alunos vão para escola por dois dias (de 2,5 horas cada) por semana, em pequenos grupos de cada vez. Esses dois dias serão agendados e ocorrerão em dias diferentes durante a semana.

Para limitar o número de movimentos, combinações de grupos fixos são usadas sempre que possível. O professor proporciona descanso e intervalo dentro da sala de aula. Os tempos de início e fim diferem, de modo que não há muitos alunos na estrada ao mesmo tempo e no prédio da escola.

1e turno: 8.30 - 11.00 uur
2e turno: 9,00 - 11.30 uur
3e turno: 9.30 - 12.00 uur
4e turno: 12:30 - 15.00 uur
5e turno: 13:00 - 15.30 uur
6e turno: 13.30 - 16.00 uur

Os estudantes receberão um e-mail em sua conta de e-mail da escola MSA através dos líderes da equipe na quinta-feira 28 de maio ou sexta-feira 29 de maio com o escala de 2 de junho.

Apenas atividades educativas regulares continuarão. Todas as outras atividades sob responsabilidade da escola serão canceladas.
Acordos de higiene e segurança
• Adultos e alunos ficam a um metro e meio de distância um do outro. Isso também se aplica a adultos e alunos entre si.
• Lavamos as mãos várias vezes por dia por pelo menos 20 segundos. Pelo menos ao entrar na sala, antes do intervalo, depois do intervalo e depois da visita ao banheiro.
• Não apertamos as mãos.
• Tossemos e espirramos no cotovelo.
• Não tocamos em nossos rostos.
• Há sabão e água e/ou gel de mão desinfetante disponível na entrada e nas salas de aula. Toalhas de papel estão disponíveis.
• A escola será limpado intensamente todos os dias. Com ênfase em pontos de contato e os banheiros.
• Banheiros são uma fonte potencial de contaminação. É por isso que os blocos de banheiro em todos os andares são fechados para os alunos. Apenas o bloco de banheiro no térreo estará aberto para um aluno por vez. Haverá supervisão permanente nos banheiros.
• Se um aluno está presente na escola, mas de acordo com um colega do Oostpoort não deve estar presente no prédio devido a febre, problemas respiratorios, resfriados ou outros problemas de saúde, o colega tem o direito e o dever de mandar o aluno para casa, para os interesses de segurança.
• Os alunos pertencentes a um grupo de risco podem ser isentos da educação na escola como planejado. Essa é a decisão dos pais/cuidadores em consulta com a escola.
• Alunos cujos membros da família pertencem ao grupo de risco podem ser isentos da educação na escola como planejado. Essa é a decisão dos pais/cuidadores em consulta com a escola.

É muito importante que colegas e alunos se sintam seguros. Por isso, apontamos uns aos outros se os acordos acima não forem observados. Alunos e colegas também serão contatados pela direção da escola caso não cumpram os acordos. Em um caso extremo, isso pode levar a uma proibição (temporária) de acesso ao prédio da escola.


O que fazer com sintomas médicos??
• Se alguém na casa do aluno tiver febre acima de 38°C e/ou tiver problemas respiratórios,também ficará em casa.
• Quando um aluno /funcionário desenvolve sintomas durante o dia (febre, resfriado nasal, tosse e/ou dificuldade para respirar) o aluno vai para casa. Os pais/cuidadores serão informados sobre o evento. Os irmãos também são informados e enviados para casa em caso de febre e/ou dificuldade respiratória.
• Um aluno/funcionário deve ficar em casa e permanecer em casa por pelo menos 7 dias e não pode retornar à escola até que não tenha sintomas durante 24 horas após esses 7 dias.
• Um aluno/funcionário que é testado positivo para Covid-19 deve ficar em casa por pelo menos 7 dias após o início dos sintomas até estar em saúde normal novamente. O funcionário/aluno não pode retornar à escola até que não tenha sintomas durante 24 horas após esses 7 dias.
• Se alguém na casa do funcionário/aluno testou positivo para COVID-19, deve ficar em casa por 14 dias (porque os membros da família ainda podem ficar doentes até 14 dias após o último contato com essa pessoa).
• O aluno/funcionário pode voltar à escola se todos na casa forem 24 horas sem sintomas.
• Se os alunos (em caso de queixas leves) quiserem ser testados para corona, eles devem entrar em contato com o clínico geral e/ou GGD.


Layout e uso de salas de aula

• Os locais de trabalho têm pelo menos 1,5 metros de distância.
• No caminho para a sala de aula e na sala de aula estão lenços de papel, gel desinfetante e sprays de superfície disponíveis (composto por água, sabão e líquido de limpeza total (sem desinfetante)).
• Ao entrar na sala de aula, alunos e professores lavam as mãos com o gel desinfetante ou spray.
• O professor dá um bom exemplo e dá aos alunos instruções sobre isso.
• Após a entrada, alunos e professores limpam suas próprias mesas/locais de trabalho com sprays de superfície (consistindo de sabão e sabão/limpeza (sem desinfetante) e repetem isso ao sair da sala.
• Isso também se aplica a locais de trabalho e ferramentas em salas de aula. Os recursos de aprendizagem devem ser regularmente limpos com água e sabão quando utilizados por vários alunos ou professores.
• Há uma lixeira em cada sala. Estes são esvaziados depois que uma mudança de alunos ocorreu. Isso acontece pelo menos uma vez por dia.
• Abriremos as janelas para refrescar o ar.
• Garantimos que o mínimo de material possível seja distribuído.
• Os funcionários andam o mínimo possível durante uma aula.
• O uso de máscara na escola por alunos e funcionários não é aconselhado pelo RIVM, mas também não os desencoraja. Seu uso é, portanto, a seu próprio critério.
• A biblioteca de mídia está fechada.

Chegada e partida
• Os alunos são bem-vindos 10 minutos antes do início da aula.
• Os alunos vão direto para a escola na chegada e não esperam no pátio da escola. Na entrada, a linha de 1,5 metros está em um pôster.
• Há um funcionário na entrada para orientar o fluxo de alunos e garantir que a distância de 1,5 metro seja seguida.
• Todas as portas são abertas o máximo possível para que não precisem ser abertas por alunos e funcionários.
Estar atrasado
Por favor, note que há uma política extra rigorosa em relação ao atraso para a aula.
Após o início da aula, o aluno não é mais bem-vindo. Isso é para evitar muitos movimentos de trânsito.
Nosso conselho urgente é praticar o trajeto de casa para a escola antes de 2 de junho, para que você saiba quanto tempo leva para chegar à escola. Você não pode andar até a sala de aula até 10 minutos antes do início da aula e aqueles que se atrasarem serão enviados de volta para casa. Achamos que neste moment isso é a melhor medida para evitar 'atrasados'’ andem pelo prédio.

Outros arranjos para uso espacial
• Como concordamos com os blocos de tempo fixos, há sempre um tráfego de mão única no prédio da escola. Os alunos entram e saem pela mesma entrada. Há supervisão e orientação no corredor.
• Usamos entradas diferentes. A entrada principal é permanentemente equipada, mas as outras entradas fecham após o início das aulas. Os alunos ouvem de seu líder de equipe e/ou mentor o que sua programação sera e por qual entrada eles entram e saem da escola.
• Há rotas fixas de caminhada dentro da escola, e sempre que possível também com 1,5 metro de distância para manter a distância o máximo possível dentro do prédio da escola.
• Os alunos ficam na mesma sala o máximo possível durante diferentes aulas, os professores trocam.
• Armários (locker) não são usados; os alunos levam seu casaco e bolsa para a sala de aula.
• O elevador só é usado para estudantes que precisam acesso por razões médicas.
• Fumar continua não sendo permitido na escola.
• Pais/cuidadores não podem entrar na escola (apenas mediante agendamento).

Transporte
• Um conselho urgente é evitar o transporte público. Recomenda-se caminhar, andar de bicicleta, ou ser levado por um dos pais/cuidador.
• Para quem não vê outra opção senão usar transporte publico: no transporte público, o uso de uma máscara não médica é obrigatório. Os alunos devem cuidar de suas próprias máscaras. (veja o anexo com manual para fazê-los você mesmo)
• Por favor, informe o mentor se você tiver problemas de transporte. Não podemos prometer que podemos resolver esse problema para você, mas queremos saber quem está hospedado em casa devido à falta de transporte.
• Todos os alunos que permanecem em casa são obrigados a continuar a frequentar a educação, remotamente, e a continuar trabalhando em seu programa para poder passar para o próximo ano letivo. Então: se você não pode organizar o transporte, você não está livre, mas você deve trabalhar em seu programa de casa.

Salas de aula para alunos com necessidades adicionais de suporte
Há salas fixas reservadas para quem precisa de suporte extra. Os alunos são recebidos aqui para:
- Entrevistas individuais para apoiar alunos com, por exemplo, problema de motivação ou outros problemas.
- Cuidar dos alunos onde é indesejável sentar-se muito em casa.
- O apoio aos alunos que estavam atrasados e precisam terminar o trabalho para estar no caminho certo novamente e estão motivados a fazê-lo.

As inscrições para isso são feitas por meio do mentor e a decisão de ingresso é tomada após consulta interdisciplinar da escola.

Conclusão do ano letivo
Durante a semana de 29 de junho a 3 de julho, os alunos receberão seu relatório final e esta semana os alunos devem estar disponíveis. Fique atento para ouvir mais sobre os arranjos de transição e outros assuntos práticos ao final do ano letivo. Informações sobre isso serão fornecidas pelo líder ou mentor da equipe.

Avaliação
O período com a "escola de um metro e meio" certamente durará mais do que até as férias de verão. Perguntaremos regularmente aos colegas e aos alunos como todos vivenciam a "nova escola". Levamos essas informações e desejos conosco na organização de nossa escola após as férias de verão.

Suas perguntas, conselhos e dicas são importantes e bem-vindas, por isso dê sua opinião através do mentor.

Finalmente

Sabemos que estamos lhe dando muitas informações ao mesmo tempo nesta carta.
Queremos informá-los cuidadosamente como alunos e pais e, portanto, foi necessário listar todas essas regras e detalhes.

Poder voltar as aulas pode não ser bom para todos; alguns podem se sentir ancioso para voltar para a escola. Falar sobre seus sentimentos com seu mentor e com os outros, é muito importante!
Fazemos o possível para tornar este período o melhor possível.
Para fazer isso funcionar, vocês, como alunos, são tão importantes quanto os funcionários da escola.

Estamos confiantes de que você assumirá a sua responsabilidade.

Boa sorte com tudo o que está por vir!!

Atenciosamente,


Sander Jacobs

Diretor
Portão Leste de Montessori Lyceum


ANEXO: MANUAL PARA UMA TAMPA BUCAL (obrigatório no O.V.)
(Você também pode comprá-los online, por exemplo, via www.bol.com ou verificar o Hema, Kruidvat, ETOS, etc.)

أعزائي الطلاب والآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال،


يسعدنا أن نحيطكم علمًا بإعادة فتح المدارس الثانوية مرة أخرى اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو/حزيران 2020. لقد افتقدناكم! ونحن نتطلع إلى أن نراكم مرة اخرى.
إنه لأمر جيد ولطيف أن يتمكن الطلاب أيضًا من رؤية زملائهم مرة أخرى، بعد كل تلك الأسابيع الاستثنائية من العزلة. نحن نبذل كل ما في وسعنا لجعل عملية إعادة فتح المدرسة سلسة وآمنة قدر الإمكان. حيث يلتزم الجميع بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) والقواعد والاتفاقات المذكورة أدناه.

سوف يتم يفتح فرع مدرستنا في أوستبورت (Oostpoort) لجميع الطلاب اعتبارًا من 2 يونيو/حزيران 2020. وسوف تتاح الفرصة لجميع الطلاب لحضور جزء من التعليم الأسبوعي في مدرستهم.
يختلف برنامج إعطاء الدروس حسب الفصل. سوف نعاود التواصل الاجتماعي مرة أخرى حتى العطلة الصيفية، وسيعمل الطلاب على ما تم الاتفاق عليه ليكونوا قادرين على العمل للوصول إلى الامتحان النهائي.
تم الاتفاق على أن يذهب الطلاب إلى المدرسة مرتين أسبوعيًا لمدة نصف يوم (بما مدته ساعتان ونصف)، في مجموعات صغيرة في كل مرة. وتم وضع الجدول ليكون نصف اليوم في كل مرة في يوم مختلف عن نصف اليوم الآخر أثناء الأسبوع.

وللحد من عدد مرات التحركات قدر الإمكان، نستخدم أسلوب تشكيل مجموعات ثابتة حيثما أمكن. ولا تتضمن مجموعات الدروس أوقات استراحة ثابتة. حيث يُحدِّد المعلم أوقات الراحة والاستراحة في الفصل. وتختلف أوقات بدء وانتهاء الدروس، بحيث لا يتواجد الكثير من الطلاب في الممرات والطرقات وفي مبنى المدرسة في نفس الوقت.

الفترة الأولى: 8:30 صباحًا - 11:00 صباحًا
الفترة الثانية: 9:00 صباحًا - 11:30 صباحًا
الفترة الثالثة: 9:30 صباحًا - 12:00 ظهرًا
الفترة الرابعة: 12:30 ظهرًا - 3:00 عصرًا
الفترة الخامسة: 1:00 ظهرًا - 3:30 عصرًا
الفترة السادسة: 1:30 ظهرًا - 4:00 عصرًا

سيتلقى الطلاب رسالة عبر البريد الإلكتروني من قادة الفريق يوم الخميس الموافق 28 مايو/أيار 2020 أو يوم الجمعة الموافق 29 مايو/أيار 2020 على عنوان بريدهم الإلكتروني MSA تحتوي على جدول مواعيد الدروس اعتبارًا من 2 يونيو/حزيران 2020.

سيتم تنظيم الأنشطة التعليمية الاعتيادية فقط حيثما أمكن ذلك. وسيتم إلغاء جميع الأنشطة الأخرى التي تتولى المدرسة مسؤولية تنظيمها.
اتفاقات حول النظافة والسلامة
• يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف بين الأشخاص البالغين وبين الطلاب. وينطبق الحفاظ على هذه المسافة أيضًا على الأشخاص البالغين فيما بينهم وعلى الطلاب أنفسهم فيما بينهم.
• يجب أن نغسل أيدينا جيدًا لمدة 20 ثانية على الأقل عدة مرات في اليوم. على الأقل عند دخول الفصل المدرسي، وقبل الاستراحة، وبعد الاستراحة، وبعد الذهاب إلى المرحاض "دورة المياه".
• لا تصافح أحدًا.
• عند السعال أو العطس افعل ذلك في الجزء الداخلي من المرفق
• لا تلمس وجهك.
• يتوفر الماء والصابون و/أو جل "هلام" اليد المُطهر عند المداخل وفي الغرف. وهناك مناشف ورقية متوفرة أيضًا.
• يتم تنظيف المدرسة بشكل مكثف كل يوم. ويتم التركيز على تنظيف الأماكن التي يحدث فيها الكثير من التواصل بين الأشخاص وكذلك المرحاض.
• تُعد دورات المياه مصدرًا محتملًا لنقل العدوى. لذلك، تم إغلاق دورات المياه في جميع الطوابق. فقط دورة المياه الموجودة في الطابق الأرضي مفتوحة للطلاب. ويدخلها طالب واحد في كل مرة. وهناك إشراف دائم على دورات المياه.
• إذا حضر أحد الطلاب إلى المدرسة، ولكن وفقًا لتقدير أحد الزملاء بفرع المدرسة في أوستبورت (Oostpoort) يجب ألا يكون هذا الطالب موجودًا في المبنى بسبب أعراض حمى أو ضيق في التنفس أو نزلة برد أو مشاكل صحية أخرى يعاني منها، فإن الزميل يكون له الحق في إرسال الطالب إلى المنزل ويكون الزميل مُلزمًا بذلك، من أجل سلامة الجميع.
• يمكن إعفاء الطلاب الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر من التعليم الحضوري في المدرسة. ويمكن اتخاذ هذا القرار من قبل الآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال بالتشاور مع المدرسة.
• يمكن إعفاء الطلاب الذين ينتمي أفراد أسرهم إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر من التعليم الحضوري في المدرسة. يمكن اتخاذ هذا القرار من قبل الآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال بالتشاور مع المدرسة.

من المهم جدًا أن يشعر الزملاء والطلاب بالأمان والسلامة. لذلك يجب أن ننبه بعضنا البعض إذا لم يتم الامتثال للاتفاقات المذكورة أعلاه. كما ستقوم إدارة المدرسة بلفت نظر الطلاب والزملاء إذا لم يلتزموا بالاتفاقات. وفي الحالات القصوى، قد يصل الأمر إلى اتخاذ قرار بحظر دخول مبنى المدرسة بشكل دائم أو مؤقت.


ما الذي تفعله في حالة وجود شكاوى طبية؟
• إذا كان شخص ما في أسرة الطالب أو الموظف يُعاني من حمى ودرجة حرارته أعلى من 38 درجة مئوية و/أو يعاني من ضيق في التنفس، فيجب أن يبقى أيضًا في المنزل.
• أثناء اليوم، إذا ظهرت أعراض على أحد الطلاب أو الموظفين (حمى، نزلة برد، سعال و/أو صعوبة في التنفس/ضيق في التنفس)، فيجب أن يعود الطالب أو الموظف إلى المنزل. ويتم إبلاغ والدي الطفل أو القائمين على رعايته. ويتم أيضًا إبلاغ إخوته أو أخواته عن ذلك أيضًا في حالة الحمى و/أو ضيق التنفس، ويتم إرسالهم إلى المنزل أيضًا.
• يجب على الطالب أو الموظف البقاء في المنزل والخضوع للعلاج لمدة 7 أيام على الأقل، ولا يجوز له العودة إلى المدرسة إلا إذا مرت 24 ساعة دون ظهور أعراض عليه بعد هذه الأيام السبعة.
• يجب على الطالب أو الموظف الذي ثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) البقاء في المنزل لمدة 7 أيام على الأقل بعد بدء الأعراض، والخضوع للعلاج. ولا يجوز للطالب أو الموظف العودة إلى المدرسة إلا إذا مرت 24 ساعة دون ظهور أعراض عليه بعد هذه الأيام السبعة.
• إذا ثبتت إيجابية إصابة أحد أفراد أسرة الطالب أو الموظف بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيجب أن يبقى في المنزل لمدة 14 يومًا (لأن أفراد العائلة يكونون معرضين لظهور أعراض الإصابة عليهم حتى 14 يومًا بعد آخر اتصال بهذا الشخص المُصاب).
• يمكن للطالب أو الموظف العودة إلى المدرسة إذا مرت 24 ساعة دون ظهور أي أعراض على كل أفراد الأسرة.
• إذا أرد أي طالب (في حالة وجود أعراض خفيفة) إجراء فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا، فيجب عليه الاتصال بطبيب الأسرة و/أو بدائرة الصحة البلدية (GGD).

طريقة تنظيم التعاملات واستخدام الفصول الدراسية

• في أماكن العمل، يجب الحفاظ على وجود مسافة 1.5 متر بين الأشخاص على الأقل.
• في الطرقات المؤدية إلى الفصول المدرسية وفي الفصول المدرسية نفسها توجد مناديل ورقية وجل مُطهر وبخاخات تنظيف الأسطح (التي تحتوي على ماء وصابون أو منظف لجميع الأغراض (وهي ليست مُطهرًا)).
• عند دخول الفصل المدرسي، يقوم الطلاب والمعلمون بغسل أيديهم بالجل أو المُطهر.
• يجب أن يكون المعلم مثالًا يُحتذى به وأن يعطي التعليمات ويقدم التوجيه والإرشاد للطلاب في هذا الصدد.
• بعد دخول الفصل المدرسي، ينظف الطلاب والمعلمون طاولاتهم/أماكن العمل الخاصة بهم باستخدام بخاخات تنظيف الأسطح (التي تحتوي على ماء وصابون أو منظف لجميع الأغراض (وهي ليست مُطهرًا))، ويكرِّرون ذلك عند مغادرة الفصل المدرسي.
• هذا ينطبق أيضًا على أماكن العمل والأدوات في فصول التطبيقات العملية. ويجب تنظيف أدوات الوسائل التعليمية بانتظام بالماء والصابون عند استخدامها من قبل العديد من الطلاب أو المعلمين.
• توجد سلة قمامة في كل فصل مدرسي. ويتم إفراغ محتويات السلة بعد كل مرة ينصرف فيها الطلاب ويحضر طلاب آخرون. ويتم هذا مرة واحدة على الأقل في اليوم.
• نقوم بتهوية الفصول المدرسية خلال الفترة الفاصلة بين الدروس عن طريق فتح النوافذ.
• نحرص على أن يتم تشارك وتوزيع أقل عدد ممكن من العناصر فقط.
• لا يتحرك الموظفون أثناء إعطاء الدرس إلا في أقل حدود ممكنة.
• لا يُوصي المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) باستخدام قناع الفم والأنف في المدرسة من قبل الطلاب والموظفين، وأيضًا لا يُوصي بعدم استخدامه. وبالتالي فإن استخدام قناع الفم والأنف يتم حسب تقديرك الشخصي.
• مكتبة الوسائط بالمدرسة مغلقة.

الوصول إلى المدرسة والمغادرة
• نرحب بوصول الطلاب قبل 10 دقائق من بدء الدرس.
• يتوجه الطلاب بمجرد وصولهم إلى المدرسة إلى الفصل المدرسي على الفور ولا ينتظرون في ساحة المدرسة. ويوجد مُلصق عند مدخل المدرسة يوضح ضرورة الالتزام بقاعدة المحافظة على مسافة 1.5 بين الجميع.
• يوجد موظف عند مدخل المدرسة للإشراف على تنظيم تدفق الطلاب والتأكد من الالتزام بمسافة الـ 1.5 متر.
• يتم فتح جميع الأبواب بأكبر صورة ممكنة قدر الإمكان لكي لا يضطر الطلاب والموظفون إلى فتحها.
لا يُسمح بالحضور إلى المدرسة متأخرًا
يُرجى ملاحظة أن هناك سياسة إضافية صارمة بشأن الوصول المتأخر إلى المدرسة.
بعد بدء الدرس، لا يُصبح مرحبًا بدخول الطالب إلى الفصل. وذلك لتجنب كثرة التحركات.
نصيحتنا المُلحة لك هي القيام بتجربة مسافة الطريق من المنزل إلى المدرسة قبل يوم 2 يونيو/حزيران 2020 لتعرف كم من الوقت سيستغرق الوصول إلى المدرسة. لا يمكنك الحضور إلى الفصل المدرسي بشكل مبكر جدًا بما يتجاوز 10 دقائق قبل بدء الدرس. وكذلك سيتم إرجاع الطلاب الذين يحضرون متأخرًا ولن يُسمح لهم بدخول الفصل. نحن أيضًا كموظفين لا نرى أنه إجراء جيد، ولكن من الضروري منع "المتأخرين" من التجول في المبنى من أجل سلامة الجميع.

اتفاقات أخرى بشأن استخدام المكان
• نظرًا لأننا اتفقنا على مواعيد ثابتة لإعطاء الدروس، فستكون حركة المرور دائمًا في اتجاه واحد فقط داخل مبنى المدرسة. أي سوف يدخل الطلاب ويخرجون من نفس المدخل. ويوجد إشراف وتوجيه في الممرات.
• نحن نستخدم عدة ممرات في المدرسة. المدخل الرئيسي يعمل بشكل دائم، ولكن المداخل الأخرى يتم غلقها بعد بدء الدروس. يمكن للطلاب أن يعرفوا جدول مواعيد الدروس والمدخل الذي يدخلون منه المدرسة ويغادرونها من قادة الفريق و/أو من المعلم.
• توجد طرقات مشي ثابتة داخل المدرسة، وحيثما أمكن أيضًا داخل الفصول المدرسية من أجل تنظيم عملية المحافظة على مسافة الـ 1.5 بين الأشخاص قدر الإمكان داخل مبنى المدرسة.
• يبقى الطلاب داخل نفس الفصل المدرسي قدر الإمكان أثناء الدروس المختلفة.
• لا يمكن استخدام الخزائن، ويجب أن يأخذ كل طالب معطفه وحقيبته معه إلى الفصل المدرسي.
• يُسمح باستخدام المصعد فقط للطلاب الذين يحتاجونه لأسباب طبية.
• لا يُسمح بالتدخين داخل المدرسة ولن يُسمح بذلك.
• من حيث المبدأ، لا يُسمح للآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال بدخول المدرسة (يمكن أن يتم ذلك فقط وفقًا لموعد مُسبق).

وسيلة نقل الأطفال إلى المدرسة
• النصيحة المُلحة هي تجنب استخدام وسائل النقل العام. تعال إلى المدرسة سيرًا على الأقدام، أو باستخدام الدراجة الهوائية، أو اطلب من أحد الوالدين/القائم على رعايتك أن يحضرك إلى المدرسة ويأخذك منها بعد انتهاء الدروس.
• بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم خيار آخر غير وسائل النقل العام: في وسائل النقل العام، يكون استخدام قناع الفم والأنف غير الطبي إلزاميًا. وفي هذه الحالة يجب على الطلاب والزملاء أن يقتنوا قناع الفم والأنف غير الطبي بأنفسهم. (انظر الملحق المُرفق مع هذه الرسالة لتعرف كيف يمكنك أن تصنع قناعًا بنفسك)
• قم بإبلاغ المعلم إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بوسيلة الانتقال إلى المدرسة. لا يمكننا أن نعد بأن نتمكن من حل هذه المشكلة لك، ولكننا نريد أن نعرف من الذي سيبقى في المنزل بسبب عدم توفر وسيلة نقل.
• جميع الطلاب الذين يبقون في المنزل مُلزمون بمواصلة التعليم عن بعد ومواصلة العمل على برنامجهم الدراسي لكي يتمكنوا من الانتقال إلى العام الدراسي التالي. وبالتالي: إذا لم تتمكن من ترتيب وسيلة انتقال إلى المدرسة، فأنت لست حرًا، ويجب عليك مواصلة العمل على برنامجك الدراسي عن بُعد.

غرف للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي
يتم حجز غرف ثابتة للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي. حيث يتم استقبال الطلاب في هذه الغرف من أجل:
- إجراء مقابلات فردية لدعم الطلاب على سبيل المثال في ارتباط بمشكلة تتعلق بالتحفز الشخصي أو مشكلات أخرى.
- توفير مأوى للطلاب الذين لا يُرغب في قضائهم الكثير من الوقت في المنزل.
- دعم الطلاب الذين يتعين عليهم اللحاق بزملائهم الآخرين ولديهم الحافز للقيام بذلك.

يتم التسجيل لهذه الغرف من خلال المعلم، ويتم اتخاذ قرار القبول بالتشاور متعدد التخصصات من المدرسة.

نهاية العام الدراسي
في الأسبوع من 29 يونيو/حزيران 2020 إلى 3 يوليو/تموز 2020، يحصل الطلاب على التقرير الخاص بهم، لذلك يجب أن يكون متاح الاتصال بهم خلال هذا الأسبوع. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول اتفاقات الانتقال إلى العام الدراسي التالي والمسائل العملية الأخرى في نهاية العام الدراسي من قائد الفريق أو المعلم.

تقييم الاتفاقات
يُعتبر من شبه المؤكد أن "مواصلة الدراسة في المدرسة مع المحافظة على مسافة 1.5 بين الأشخاص" سوف تستمر لفترة أطول، حتى بعد انتهاء العطلة الصيفية. وسوف نسأل الزملاء والطلاب بانتظام عن تجربة معايشة الجميع لأجواء "المدرسة الجديدة". وسوف نضع هذه المعلومات والرغبات في الاعتبار عند تنظيم الأمور داخل مدرستنا بعد انتهاء العطلة الصيفية.

أسئلتكم ونصائحكم وتوصياتكم تعتبر مهمة ومرحب بها، لذا أخبرنا برأيك من خلال معلمك.

ختامًا

نعلم أننا نقدم لكم الآن كم كبير جدًا من المعلومات دفعة واحدة في هذه الرسالة.
نود أن نقدم لكم المعلومات كطلاب وأولياء أمور بدقة، ولا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال شرح كل هذه الاتفاقات لكم.

لن يكون الأمر ممتعًا للجميع فحسب، بل سيكون أحياناً في غاية المتعة والإثارة أيضًا أن نعود إلى المدرسة. ومن المهم أن تتحدث عن مشاعرك مع مُعلمك ومع الآخرين!
نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان سير الأمور خلال هذه الفترة بسلاسة وأمان قدر الإمكان.
ولكي ننجح في ذلك، فإن دوركم كطلاب لا يقل أهمية عن دور موظفي المدرسة.

نحن واثقون من أنك ستتحمل مسؤوليتك في هذا الشأن.

حظًا طيبًا للجميع في الفترة القادمة!

مع أطيب التحيات، نيابة عن جميع الزملاء،


ساندر ياكوبس (Sander Jacobs)

المدير
مدرسة Montessori Lyceum Oostpoort

الملحق: دليل صنع قناع الفم والأنف (ارتداء قناع الفم والأنف إلزامي في وسائل النقل العام)
(يمكنك بالطبع أيضًا شراؤه عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال الموقع الإلكتروني www.bol.com أو يمكنك إلقاء نظرة عند متاجر Hema وKruidvat وETOS وما إلى ذلك.)

 

أعزائي الطلاب والآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال،

 

 

يسعدنا أن نحيطكم علمًا بإعادة فتح المدارس الثانوية مرة أخرى اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو/حزيران 2020. لقد افتقدناكم! ونحن نتطلع إلى أن نراكم مرة اخرى.

إنه لأمر جيد ولطيف أن يتمكن الطلاب أيضًا من رؤية زملائهم مرة أخرى، بعد كل تلك الأسابيع الاستثنائية من العزلة. نحن نبذل كل ما في وسعنا لجعل عملية إعادة فتح المدرسة سلسة وآمنة قدر الإمكان. حيث يلتزم الجميع بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) والقواعد والاتفاقات المذكورة أدناه.

 

سوف يتم يفتح فرع مدرستنا في أوستبورت (Oostpoort) لجميع الطلاب اعتبارًا من 2 يونيو/حزيران 2020. وسوف تتاح الفرصة لجميع الطلاب لحضور جزء من التعليم الأسبوعي في مدرستهم.

يختلف برنامج إعطاء الدروس حسب الفصل. سوف نعاود التواصل الاجتماعي مرة أخرى حتى العطلة الصيفية، وسيعمل الطلاب على ما تم الاتفاق عليه ليكونوا قادرين على العمل للوصول إلى الامتحان النهائي.

تم الاتفاق على أن يذهب الطلاب إلى المدرسة مرتين أسبوعيًا لمدة نصف يوم (بما مدته ساعتان ونصف)، في مجموعات صغيرة في كل مرة. وتم وضع الجدول ليكون نصف اليوم في كل مرة في يوم مختلف عن نصف اليوم الآخر أثناء الأسبوع.

 

وللحد من عدد مرات التحركات قدر الإمكان، نستخدم أسلوب تشكيل مجموعات ثابتة حيثما أمكن. ولا تتضمن مجموعات الدروس أوقات استراحة ثابتة. حيث يُحدِّد المعلم أوقات الراحة والاستراحة في الفصل. وتختلف أوقات بدء وانتهاء الدروس، بحيث لا يتواجد الكثير من الطلاب في الممرات والطرقات وفي مبنى المدرسة في نفس الوقت.

 

الفترة الأولى: 8:30 صباحًا - 11:00 صباحًا

الفترة الثانية: 9:00 صباحًا - 11:30 صباحًا 

الفترة الثالثة: 9:30 صباحًا - 12:00 ظهرًا

الفترة الرابعة: 12:30 ظهرًا - 3:00 عصرًا 

الفترة الخامسة: 1:00 ظهرًا - 3:30 عصرًا 

الفترة السادسة: 1:30 ظهرًا - 4:00 عصرًا 

 

سيتلقى الطلاب رسالة عبر البريد الإلكتروني من قادة الفريق يوم الخميس الموافق 28 مايو/أيار 2020 أو يوم الجمعة الموافق 29 مايو/أيار 2020 على عنوان بريدهم الإلكتروني MSA تحتوي على جدول مواعيد الدروس اعتبارًا من 2 يونيو/حزيران 2020.

 

سيتم تنظيم الأنشطة التعليمية الاعتيادية فقط حيثما أمكن ذلك. وسيتم إلغاء جميع الأنشطة الأخرى التي تتولى المدرسة مسؤولية تنظيمها.

اتفاقات حول النظافة والسلامة

 • يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف بين الأشخاص البالغين وبين الطلاب. وينطبق الحفاظ على هذه المسافة أيضًا على الأشخاص البالغين فيما بينهم وعلى الطلاب أنفسهم فيما بينهم.
 • يجب أن نغسل أيدينا جيدًا لمدة 20 ثانية على الأقل عدة مرات في اليوم. على الأقل عند دخول الفصل المدرسي، وقبل الاستراحة، وبعد الاستراحة، وبعد الذهاب إلى المرحاض "دورة المياه".
 • لا تصافح أحدًا.
 • عند السعال أو العطس افعل ذلك في الجزء الداخلي من المرفق
 • لا تلمس وجهك.
 • يتوفر الماء والصابون و/أو جل "هلام" اليد المُطهر عند المداخل وفي الغرف. وهناك مناشف ورقية متوفرة أيضًا.
 • يتم تنظيف المدرسة بشكل مكثف كل يوم. ويتم التركيز على تنظيف الأماكن التي يحدث فيها الكثير من التواصل بين الأشخاص وكذلك المرحاض.
 • تُعد دورات المياه مصدرًا محتملًا لنقل العدوى. لذلك، تم إغلاق دورات المياه في جميع الطوابق. فقط دورة المياه الموجودة في الطابق الأرضي مفتوحة للطلاب. ويدخلها طالب واحد في كل مرة. وهناك إشراف دائم على دورات المياه.
 • إذا حضر أحد الطلاب إلى المدرسة، ولكن وفقًا لتقدير أحد الزملاء بفرع المدرسة في أوستبورت (Oostpoort) يجب ألا يكون هذا الطالب موجودًا في المبنى بسبب أعراض حمى أو ضيق في التنفس أو نزلة برد أو مشاكل صحية أخرى يعاني منها، فإن الزميل يكون له الحق في إرسال الطالب إلى المنزل ويكون الزميل مُلزمًا بذلك، من أجل سلامة الجميع.
 • يمكن إعفاء الطلاب الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر من التعليم الحضوري في المدرسة. ويمكن اتخاذ هذا القرار من قبل الآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال بالتشاور مع المدرسة.
 • يمكن إعفاء الطلاب الذين ينتمي أفراد أسرهم إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر من التعليم الحضوري في المدرسة. يمكن اتخاذ هذا القرار من قبل الآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال بالتشاور مع المدرسة.

 

من المهم جدًا أن يشعر الزملاء والطلاب بالأمان والسلامة. لذلك يجب أن ننبه بعضنا البعض إذا لم يتم الامتثال للاتفاقات المذكورة أعلاه. كما ستقوم إدارة المدرسة بلفت نظر الطلاب والزملاء إذا لم يلتزموا بالاتفاقات. وفي الحالات القصوى، قد يصل الأمر إلى اتخاذ قرار بحظر دخول مبنى المدرسة بشكل دائم أو مؤقت.

 

 

 ما الذي تفعله في حالة وجود شكاوى طبية؟

 • إذا كان شخص ما في أسرة الطالب أو الموظف يُعاني من حمى ودرجة حرارته أعلى من 38 درجة مئوية و/أو يعاني من ضيق في التنفس، فيجب أن يبقى أيضًا في المنزل.
 • أثناء اليوم، إذا ظهرت أعراض على أحد الطلاب أو الموظفين (حمى، نزلة برد، سعال و/أو صعوبة في التنفس/ضيق في التنفس)، فيجب أن يعود الطالب أو الموظف إلى المنزل. ويتم إبلاغ والدي الطفل أو القائمين على رعايته. ويتم أيضًا إبلاغ إخوته أو أخواته عن ذلك أيضًا في حالة الحمى و/أو ضيق التنفس، ويتم إرسالهم إلى المنزل أيضًا.
 • يجب على الطالب أو الموظف البقاء في المنزل والخضوع للعلاج لمدة 7 أيام على الأقل، ولا يجوز له العودة إلى المدرسة إلا إذا مرت 24 ساعة دون ظهور أعراض عليه بعد هذه الأيام السبعة.
 • يجب على الطالب أو الموظف الذي ثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) البقاء في المنزل لمدة 7 أيام على الأقل بعد بدء الأعراض، والخضوع للعلاج. ولا يجوز للطالب أو الموظف العودة إلى المدرسة إلا إذا مرت 24 ساعة دون ظهور أعراض عليه بعد هذه الأيام السبعة.
 • إذا ثبتت إيجابية إصابة أحد أفراد أسرة الطالب أو الموظف بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيجب أن يبقى في المنزل لمدة 14 يومًا (لأن أفراد العائلة يكونون معرضين لظهور أعراض الإصابة عليهم حتى 14 يومًا بعد آخر اتصال بهذا الشخص المُصاب).
 • يمكن للطالب أو الموظف العودة إلى المدرسة إذا مرت 24 ساعة دون ظهور أي أعراض على كل أفراد الأسرة.
 • إذا أرد أي طالب (في حالة وجود أعراض خفيفة) إجراء فحص التحقق من الإصابة بفيروس كورونا، فيجب عليه الاتصال بطبيب الأسرة و/أو بدائرة الصحة البلدية (GGD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة تنظيم التعاملات واستخدام الفصول الدراسية

 

 • في أماكن العمل، يجب الحفاظ على وجود مسافة 1.5 متر بين الأشخاص على الأقل.
 • في الطرقات المؤدية إلى الفصول المدرسية وفي الفصول المدرسية نفسها توجد مناديل ورقية وجل مُطهر وبخاخات تنظيف الأسطح (التي تحتوي على ماء وصابون أو منظف لجميع الأغراض (وهي ليست مُطهرًا)).
 • عند دخول الفصل المدرسي، يقوم الطلاب والمعلمون بغسل أيديهم بالجل أو المُطهر.
 • يجب أن يكون المعلم مثالًا يُحتذى به وأن يعطي التعليمات ويقدم التوجيه والإرشاد للطلاب في هذا الصدد.
 • بعد دخول الفصل المدرسي، ينظف الطلاب والمعلمون طاولاتهم/أماكن العمل الخاصة بهم باستخدام بخاخات تنظيف الأسطح (التي تحتوي على ماء وصابون أو منظف لجميع الأغراض (وهي ليست مُطهرًا))، ويكرِّرون ذلك عند مغادرة الفصل المدرسي.
 • هذا ينطبق أيضًا على أماكن العمل والأدوات في فصول التطبيقات العملية. ويجب تنظيف أدوات الوسائل التعليمية بانتظام بالماء والصابون عند استخدامها من قبل العديد من الطلاب أو المعلمين.
 • توجد سلة قمامة في كل فصل مدرسي. ويتم إفراغ محتويات السلة بعد كل مرة ينصرف فيها الطلاب ويحضر طلاب آخرون. ويتم هذا مرة واحدة على الأقل في اليوم.
 • نقوم بتهوية الفصول المدرسية خلال الفترة الفاصلة بين الدروس عن طريق فتح النوافذ.
 • نحرص على أن يتم تشارك وتوزيع أقل عدد ممكن من العناصر فقط.
 • لا يتحرك الموظفون أثناء إعطاء الدرس إلا في أقل حدود ممكنة.
 • لا يُوصي المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) باستخدام قناع الفم والأنف في المدرسة من قبل الطلاب والموظفين، وأيضًا لا يُوصي بعدم استخدامه. وبالتالي فإن استخدام قناع الفم والأنف يتم حسب تقديرك الشخصي.
 • مكتبة الوسائط بالمدرسة مغلقة.

 

الوصول إلى المدرسة والمغادرة

 • نرحب بوصول الطلاب قبل 10 دقائق من بدء الدرس.
 • يتوجه الطلاب بمجرد وصولهم إلى المدرسة إلى الفصل المدرسي على الفور ولا ينتظرون في ساحة المدرسة. ويوجد مُلصق عند مدخل المدرسة يوضح ضرورة الالتزام بقاعدة المحافظة على مسافة 1.5 بين الجميع.
 • يوجد موظف عند مدخل المدرسة للإشراف على تنظيم تدفق الطلاب والتأكد من الالتزام بمسافة الـ 1.5 متر.
 • يتم فتح جميع الأبواب بأكبر صورة ممكنة قدر الإمكان لكي لا يضطر الطلاب والموظفون إلى فتحها.

لا يُسمح بالحضور إلى المدرسة متأخرًا

يُرجى ملاحظة أن هناك سياسة إضافية صارمة بشأن الوصول المتأخر إلى المدرسة.

بعد بدء الدرس، لا يُصبح مرحبًا بدخول الطالب إلى الفصل. وذلك لتجنب كثرة التحركات.

نصيحتنا المُلحة لك هي القيام بتجربة مسافة الطريق من المنزل إلى المدرسة قبل يوم 2 يونيو/حزيران 2020 لتعرف كم من الوقت سيستغرق الوصول إلى المدرسة. لا يمكنك الحضور إلى الفصل المدرسي بشكل مبكر جدًا بما يتجاوز 10 دقائق قبل بدء الدرس. وكذلك سيتم إرجاع الطلاب الذين يحضرون متأخرًا ولن يُسمح لهم بدخول الفصل. نحن أيضًا كموظفين لا نرى أنه إجراء جيد، ولكن من الضروري منع "المتأخرين" من التجول في المبنى من أجل سلامة الجميع.

 

اتفاقات أخرى بشأن استخدام المكان       

 • نظرًا لأننا اتفقنا على مواعيد ثابتة لإعطاء الدروس، فستكون حركة المرور دائمًا في اتجاه واحد فقط داخل مبنى المدرسة. أي سوف يدخل الطلاب ويخرجون من نفس المدخل. ويوجد إشراف وتوجيه في الممرات.
 • نحن نستخدم عدة ممرات في المدرسة. المدخل الرئيسي يعمل بشكل دائم، ولكن المداخل الأخرى يتم غلقها بعد بدء الدروس. يمكن للطلاب أن يعرفوا جدول مواعيد الدروس والمدخل الذي يدخلون منه المدرسة ويغادرونها من قادة الفريق و/أو من المعلم.
 • توجد طرقات مشي ثابتة داخل المدرسة، وحيثما أمكن أيضًا داخل الفصول المدرسية من أجل تنظيم عملية المحافظة على مسافة الـ 1.5 بين الأشخاص قدر الإمكان داخل مبنى المدرسة.
 • يبقى الطلاب داخل نفس الفصل المدرسي قدر الإمكان أثناء الدروس المختلفة.
 • لا يمكن استخدام الخزائن، ويجب أن يأخذ كل طالب معطفه وحقيبته معه إلى الفصل المدرسي.
 • يُسمح باستخدام المصعد فقط للطلاب الذين يحتاجونه لأسباب طبية.
 • لا يُسمح بالتدخين داخل المدرسة ولن يُسمح بذلك.
 • من حيث المبدأ، لا يُسمح للآباء والأمهات/القائمين على رعاية الأطفال بدخول المدرسة (يمكن أن يتم ذلك فقط وفقًا لموعد مُسبق).

 

وسيلة نقل الأطفال إلى المدرسة

 • النصيحة المُلحة هي تجنب استخدام وسائل النقل العام. تعال إلى المدرسة سيرًا على الأقدام، أو باستخدام الدراجة الهوائية، أو اطلب من أحد الوالدين/القائم على رعايتك أن يحضرك إلى المدرسة ويأخذك منها بعد انتهاء الدروس.
 • بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم خيار آخر غير وسائل النقل العام: في وسائل النقل العام، يكون استخدام قناع الفم والأنف غير الطبي إلزاميًا. وفي هذه الحالة يجب على الطلاب والزملاء أن يقتنوا قناع الفم والأنف غير الطبي بأنفسهم. (انظر الملحق المُرفق مع هذه الرسالة لتعرف كيف يمكنك أن تصنع قناعًا بنفسك)
 • قم بإبلاغ المعلم إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بوسيلة الانتقال إلى المدرسة. لا يمكننا أن نعد بأن نتمكن من حل هذه المشكلة لك، ولكننا نريد أن نعرف من الذي سيبقى في المنزل بسبب عدم توفر وسيلة نقل.
 • جميع الطلاب الذين يبقون في المنزل مُلزمون بمواصلة التعليم عن بعد ومواصلة العمل على برنامجهم الدراسي لكي يتمكنوا من الانتقال إلى العام الدراسي التالي. وبالتالي: إذا لم تتمكن من ترتيب وسيلة انتقال إلى المدرسة، فأنت لست حرًا، ويجب عليك مواصلة العمل على برنامجك الدراسي عن بُعد.

 

غرف للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي

يتم حجز غرف ثابتة للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي. حيث يتم استقبال الطلاب في هذه الغرف من أجل:

-          إجراء مقابلات فردية لدعم الطلاب على سبيل المثال في ارتباط بمشكلة تتعلق بالتحفز الشخصي أو مشكلات أخرى.

-          توفير مأوى للطلاب الذين لا يُرغب في قضائهم الكثير من الوقت في المنزل.

-          دعم الطلاب الذين يتعين عليهم اللحاق بزملائهم الآخرين ولديهم الحافز للقيام بذلك.

 

يتم التسجيل لهذه الغرف من خلال المعلم، ويتم اتخاذ قرار القبول بالتشاور متعدد التخصصات من المدرسة.

 

نهاية العام الدراسي

في الأسبوع من 29 يونيو/حزيران 2020 إلى 3 يوليو/تموز 2020، يحصل الطلاب على التقرير الخاص بهم، لذلك يجب أن يكون متاح الاتصال بهم خلال هذا الأسبوع. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول اتفاقات الانتقال إلى العام الدراسي التالي والمسائل العملية الأخرى في نهاية العام الدراسي من قائد الفريق أو المعلم.

 

تقييم الاتفاقات

يُعتبر من شبه المؤكد أن "مواصلة الدراسة في المدرسة مع المحافظة على مسافة 1.5 بين الأشخاص" سوف تستمر لفترة أطول، حتى بعد انتهاء العطلة الصيفية. وسوف نسأل الزملاء والطلاب بانتظام عن تجربة معايشة الجميع لأجواء "المدرسة الجديدة". وسوف نضع هذه المعلومات والرغبات في الاعتبار عند تنظيم الأمور داخل مدرستنا بعد انتهاء العطلة الصيفية.

 

أسئلتكم ونصائحكم وتوصياتكم تعتبر مهمة ومرحب بها، لذا أخبرنا برأيك من خلال معلمك.

 

ختامًا

 

نعلم أننا نقدم لكم الآن كم كبير جدًا من المعلومات دفعة واحدة في هذه الرسالة.

نود أن نقدم لكم المعلومات كطلاب وأولياء أمور بدقة، ولا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال شرح كل هذه الاتفاقات لكم.

 

لن يكون الأمر ممتعًا للجميع فحسب، بل سيكون أحياناً في غاية المتعة والإثارة أيضًا أن نعود إلى المدرسة. ومن المهم أن تتحدث عن مشاعرك مع مُعلمك ومع الآخرين!

نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان سير الأمور خلال هذه الفترة بسلاسة وأمان قدر الإمكان.

ولكي ننجح في ذلك، فإن دوركم كطلاب لا يقل أهمية عن دور موظفي المدرسة.

 

نحن واثقون من أنك ستتحمل مسؤوليتك في هذا الشأن.

 

حظًا طيبًا للجميع في الفترة القادمة!

 

 

 

مع أطيب التحيات، نيابة عن جميع الزملاء،

 

 ساندر ياكوبس (Sander Jacobs)

 

 المدير

 مدرسة Montessori Lyceum Oostpoort

 

 

 

 

                                                            ---

 

 

الملحق: دليل صنع قناع الفم والأنف (ارتداء قناع الفم والأنف إلزامي في وسائل النقل العام)

(يمكنك بالطبع أيضًا شراؤه عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال الموقع الإلكتروني www.bol.com أو يمكنك إلقاء نظرة عند متاجر Hema وKruidvat وETOS وما إلى ذلك.)

 

 

 

 

 

 

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct