Aangepaste overgangsnormen als gevolg van Corona

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Door de bijzondere omstandigheden vanwege corona heeft de schoolleiding de volgende aanpassing doorgevoerd (zie hier onder de 'standaard'-overgangsnormen uit de schoolgids 2019-2020):

  •  Bij leerjaar 1 en leerjaar 3 kijken we naar de behaalde resultaten volgens de onderstaande norm en we kijken of de leerling (ter beoordeling van het docententeam onder leiding van de teamleider) in het nieuwe schooljaar succesvol kan zijn.
  • Leerjaar 2 kijkt naar de kernvakken inclusief de 16,17 of 18 punten regel. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar de resultaten bij de vakken die in de derde klas gevolgd gaan worden. (Ook dit ter beoordeling van het docententeam onder leiding van de teamleider)
    Dit betekent dus dat de cijferverdeling zoals hieronder beschreven tijdelijk wordt losgelaten vanwege de huidige omstandigheden.

 

Verder zal iedereen heel nieuwsgierig zijn naar hoe onze school er letterlijk en figuurlijk uit zal zien na de zomervakantie. Het tijdpad is als volgt:

  • Woensdag 24 juni: vanuit de politiek en VO-Raad worden de nieuwe landelijke corona-richtlijnen bekend. 
  • Op donderdag 25 t/m maandag 26 juni houden we ons bezig met de rapportvergaderingen en voorbereidende besprekingen
  • Vanaf dinsdagmiddag 30 juni laten we u weten welke veranderingen er na de zomervakantie zullen zijn voor ons onderwijs en de organisatie daarvan.


Met vriendelijke groet, 
Namens het MT,

Sander Jacobs,
Directeur

 

13 Overgang en examen

Overgang van 1e klas naar 2e klas

Basis

1 en 2 vijven is over

3 en 4 vijven is bespreken*

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 16 punten

Kader

1 en 2 vijven is over

3 en 4 vijven is bespreken*

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 17 punten

Mavo

1 en 2 vijven is over

3 en 4 vijven is bespreken*

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 18 punten

 

Algemeen

Met betrekking tot de cijferverdeling:

•maximaal 2 vijven bij de AVO-vakken (Engels, Frans/Spaans, biologie, Nederlands, wiskunde,
rekenen, wereldoriëntatie);

•maximaal 2 vijven bij de “overige vakken” (bevo, informatie, LO, techniek, verzorging);

 

Bij bespreken geeft de doorslag:

* Uitslagen van methode-onafhankelijke testen

* de prestatie op het gebied van werkhouding, gedrag en hoeveelheid.

In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider besluiten om van de norm af te wijken.

 

Wat tevens geldt

In de onderbouw geldt het eindrapport als overgangsrapport. Dit is een gemiddelde van de vier rapporten.

Hierbij geldt:

•een 5 telt als één vijf;

•een 4 telt als twee vijven;

•een 3 telt als drie vijven;

•een 1 of 2 op het rapport is blijven zitten.


Er wordt niet gewerkt met voorwaardelijk over.


Overgang van 2e klas naar 3e klas

Basis

1 en 2 vijven is over

3 en 4 vijven is bespreken*

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 16 punten

Doorstroomvak voor het profiel van keuze** is belangrijk in de afweging van doorstroom naar het profiel.

Kader

1 en 2 vijven is over

3 en 4 vijven is bespreken*

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 17 punten

Doorstroomvak voor het profiel van keuze** is belangrijk in de afweging van doorstroom naar het profiel.

Mavo

1 en 2 vijven is over

3 en 4 vijven is bespreken*

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 18 punten, waarvan maximaal één vijf.

Doorstroomvak voor het profiel van keuze** is belangrijk in de afweging van doorstroom naar het profiel.

Bij bespreken geeft de doorslag:

* uitslagen van methode-onafhankelijke testen

* de prestatie op het gebied van werkhouding, gedrag en hoeveelheid.

***Bij doorstroom naar een profiel zonder wiskunde;

Nederlands en Engels tezamen 12 punten, waarvan maximaal één vijf.

Vakken behorend bij een profiel:

Profiel Economie en Ondernemen: economie en wiskunde

Profiel Techniek: nask. en wiskunde

Profiel Zorg en Welzijn: biologie en eventueel wiskunde

 

Wat tevens geldt

In de onderbouw geldt het eindrapport als overgangsrapport. Dit is een gemiddelde van de vier rapporten.

Hierbij geldt:

•een 5 telt als één vijf;

•een 4 telt als twee vijven;

•een 3 telt als drie vijven;

•een 1 of 2 op het rapport is blijven zitten.

In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider besluiten om van de norm af te wijken.

Overgang van 3e klas naar 4e klas

De overgangsnorm voor het derde naar het vierde bestaat uit een aantal componenten.
Aan alle componenten moet voldaan worden.

Ten eerste (eerste eis)

•Alles voldoende is over*

•Bij 1 vijf is over

•Bij 2 vijven moet er minimaal één zeven tegenover staan**

•Bij 3 vijven en minimaal twee zevens wordt de leerling besproken***

(LET OP; één acht, negen of tien is niet voldoende om in het bespreekgebied te vallen)

In alle andere situaties blijft de leerling zitten. Er hoeft niet meer naar de tweede eis gekeken te worden.

*Alle vakken die staan op het rapport tellen mee voor de overgang, behalve de vakken onder de streep = CKV en LO. Deze vakken moeten voldoende afgerond zijn. Wanneer deze vakken niet voldoende zijn, kan een leerling niet over.

** CKV en LO tellen niet mee als compensatievak.

Ten tweede (tweede eis)

Alle handelingsdelen moeten voldoende of goed zijn afgerond.

Ten derde (derde eis)

Het gemiddelde voor alle vakken moet op het eindrapport een 5,5 zijn (de afgeronde cijfers).

Ten vierde (vierde eis)

Basis

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 17 punten, waarvan maximaal één vijf.
Vakkenpakket zonder wiskunde; Nederlands en Engels tezamen 12 punten, waarvan maximaal één vijf.

Kader

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 17 punten, waarvan maximaal één vijf.
Vakkenpakket zonder wiskunde; Nederlands en Engels tezamen 12 punten.

Mavo

Nederlands, Engels, wiskunde tezamen 18 punten, waarvan maximaal één vijf.

Ten vijfde

Wanneer een leerling gemiddeld lager staat dan een 5,5 voor alle SE-onderdelen, wordt door het docententeam besproken of de leerling wel over kan gaan. De uitspraak van het docententeam is bindend.

Algemeen

Een leerling kan over naar het volgende leerjaar met een onvoldoende voor het CSPE.

Bij KBL en BBL;

Voor de berekening van de cijfers geldt dat het profielvak dubbel telt.

In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider besluiten om van de norm af te wijken.

Bij bespreken geeft de doorslag:
• Uitslagen van methode-onafhankelijke testen.
• De prestatie op het gebied van werkhouding, gedrag en hoeveelheid.

13.2 Doubleren

Een leerling wordt niet meer toegelaten tot de school als de leerling:
• In dezelfde klas tweemaal niet overgaat naar het volgende leerjaar.
• Meer dan eenmaal voor het einddiploma wordt afgewezen.
• Langer dan 5 jaar over het vmbo-traject doet.

Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn kan de schoolleiding, in samenspraak met de inspecteur van het onderwijs, anders oordelen en van bovengenoemde afwijken.

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct